阿弥陀佛心咒注音

阿弥陀佛心咒注音

【范文精选】阿弥陀佛心咒注音

【范文大全】阿弥陀佛心咒注音

【专家解析】阿弥陀佛心咒注音

【优秀范文】阿弥陀佛心咒注音

范文一:佛说阿弥陀经_注音版心经大悲咒

佛说阿弥陀经

1

佛说阿弥陀经

南无本师释迦牟尼佛(三称)

【开经偈】

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,

我今见闻得受持,愿解如来真实义。

【莲池赞】

莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘埃。

南无莲池海会佛菩萨(三称三拜)

南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三称)

fóshuōāmítuójīng

佛说阿弥陀经

yáoqínsānzàngfǎshījiūmóluóshǐyì

姚秦三藏法师鸠摩罗什 译

rúshìwǒwényìshífózàishèwèiguóqíshù 如是我闻,一时,佛在舍卫国,祗树jǐgūdúyuányǔdàbǐqiūsēngqiānèrbǎiwǔshírén给孤独园。与大比丘僧,千二百五十人2

佛说阿弥陀经

jùjiēshìdàāluóhànzhòngsuǒzhīshìzhǎnglǎoshè俱,皆是大阿罗汉,众所知识:长老舍lìfómóhēmùjiānliánmóhējiāshèmóhējiāzhān利弗,摩诃目犍连,摩诃迦叶,摩诃迦旃yánmóhējùchīluólípóduōzhōulìpántuóqíe延,摩诃俱絺罗,离婆多,周利槃陀伽,nántuóānántuóluóhóuluójiāofànbōtíbīntóu难陀,阿难陀,罗睺罗,乔梵波提,宾头lúpōluóduòjiāliútuóyímóhējiébīnnúobójū卢颇罗堕,迦留陀夷,摩诃劫宾那,薄拘luóānòulóutuórúshìděngzhūdàdìzǐ

罗,阿(耨)楼驮,如是等诸大弟子。bìngzhūpúsàmóhēsàwénshūshīlìfǎwángzǐā并诸菩萨摩诃萨:文殊师利法王子,阿yìduōpúsàqiántuóhētípúsàchángjīngjìnpúsà

逸多菩萨,乾陀诃提菩萨,常精进菩萨,yǔrúshìděngzhūdàpúsàjíshìtíhuányīnděngwú与如是等诸大菩萨。及释提桓因等,无liàngzhūtiāndàzhòngjù

量诸天大众俱。

ěrshífógàozhǎnglǎoshèlìfócóngshìxīfāng

尔时佛告长老舍利弗,从是西方,guòshíwànyìfótǔyǒushìjièmíngyuējílèqítǔ过十万亿佛土,有世界名曰极乐。其土yǒufóhàoāmítuójīnxiànzàishuōfǎshèlìfó

有佛,号阿弥陀,今现在说法。舍利弗,bǐtǔhégùmíngwéijílèqíguózhòngshēngwúyǒu彼土何故名为极乐?其国众生,无有 3

佛说阿弥陀经

zhòngkǔdànshòuzhūlègùmíngjílèyòushèlìfó

众苦,但受诸乐,故名极乐。又舍利弗,jílèguótǔqīchónglánshǔnqīchóngluówǎngqī极乐国土,七重栏楯,七重罗网,七chónghángshùjiēshìsìbǎozhōuzāwéiràoshìgùbǐguó重行树,皆是四宝周匝围绕,是故彼国míngwéijílèyòushèlìfójílèguótǔyǒuqī名为极乐。又舍利弗,极乐国土,有七bǎochíbāgōngdéshuǐchōngmǎnqízhōngchídǐchúnyǐ宝池,八功德水充满其中。池底纯以jīnshābùdìsìbiānjiēdàojīnyínliúlíbō金沙布地。四边阶道,金、银、琉璃、玻líhéchéngshàngyǒulóugéyìyǐjīnyínliúlí

璃合成。上有楼阁,亦以金、银、琉璃、bōlíchēqúchìzhūmǎnǎoéryǎnshìzhīchízhōng玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。池中liánhuādàrúchēlúnqīngsèqīngguānghuángsèhuáng莲华,大如车轮,青色青光,黄色黄guāngchìsèchìguāngbáisèbáiguāngwēimiàoxiāng光,赤色赤光,白色白光,微妙香jiéshèlìfójílèguótǔchéngjiùrúshìgōngdé洁。舍利弗,极乐国土,成就如是功德zhuāngyányòushèlìfóbǐfóguótǔchángzuòtiān庄严。又舍利弗,彼佛国土,常作天yuèhuángjīnwéidìzhòuyèliùshíyǜtiānmàntuóluó乐,黄金为地,昼夜六时,雨天曼陀罗huāqítǔzhòngshēngchángyǐqīngdàngèyǐyīgé

华。其土众生,常以清旦,各以衣裓,4

佛说阿弥陀经

chéngzhòngmiàohuāgòngyǎngtāfāngshíwànyìfójíyǐ盛众妙华,供养他方十万亿佛。即以shíshíháidàoběnguófànsìjīngxíngshèlìfójí食时,还到本国,饭食经行。舍利弗,极lèguótǔchéngjiùrúshìgōngdézhuāngyánfùcìshè乐国土,成就如是功德庄严。复次舍lìfóbǐguóchángyǒuzhǒngzhǒngqímiàozásèzhīniǎo利弗,彼国常有种种奇妙杂色之鸟:báihèkǒngquèyīngwǔshèlìjiālíngpínqíe白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、gòngmìngzhīniǎoshìzhūzhòngniǎozhòuyèliùshíchū共命之鸟。是诸众鸟,昼夜六时,出héyǎyīnqíyīnyǎnchàngwǔgēnwǔlìqīpútí和雅音,其音演畅五根、五力、七菩提fēnbāshèngdàofēnrúshìděngfǎqítǔzhòngshēng分、八圣道分,如是等法。其土众生,wénshìyīnyǐjiēxīniànfóniànfǎniànsēngshè闻是音已,皆悉念佛、念法、念僧。舍lìfórǔwùwèicǐniǎoshíshìzuìbàosuǒshēngsuǒ利弗,汝勿谓此鸟,实是罪报所生。所yǐzhěhébǐfóguótǔwúsānèdàoshèlìfó

以者何?彼佛国土,无三恶道。舍利弗,qífóguótǔshàngwúèdàozhīmínghékuàngyǒu其佛国土,尚无恶道之名,何况有shíshìzhūzhòngniǎojiēshìāmítuófóyùlìngfǎyīn实?是诸众鸟,皆是阿弥陀佛欲令法音xuānliúbiànhuàsuǒzuòshèlìfóbǐfóguótǔ

宣流,变化所作。舍利弗,彼佛国土, 5

佛说阿弥陀经

wēifēngchuīdòngzhūbǎohángshùjíbǎoluówǎngchūwēi微风吹动,诸宝行树,及宝罗网,出微miàoyīnpìrúbǎiqiānzhǒngyuètóngshíjùzuòwénshì妙音,譬如百千种乐,同时俱作。闻是yīnzhězìránjiēshēngniànfóniànfǎniànsēngzhīxīn音者,自然皆生念佛、念法、念僧之心。shèlìfóqífóguótǔchéngjiùrúshìgōngdézhuāng舍利弗,其佛国土,成就如是功德庄yán

严。

shèlìfóyúrǔyìyúnhébǐfóhégùhàoā

舍利弗,于汝意云何,彼佛何故号阿mítuóshèlìfóbǐfóguāngmíngwúliàngzhàoshí弥陀?舍利弗,彼佛光明无量,照十fāngguówúsuǒzhàngàishìgùhàowéiāmítuóyòu方国,无所障碍,是故号为阿弥陀。又shèlìfóbǐfóshòumìngjíqírénmínwúliàngwú舍利弗,彼佛寿命,及其人民,无量无biānāsēngqíjiégùmíngāmítuóshèlìfóā边阿僧祗劫,故名阿弥陀。舍利弗,阿mítuófóchéngfóyǐláiyújīnshíjiéyòushèlì弥陀佛,成佛以来,于今十劫。又舍利fóbǐfóyǒuwúliàngwúbiānshēngwéndìzǐjiēāluó弗,彼佛有无量无边声闻弟子,皆阿罗hànfēishìsuànshùzhīsuǒnéngzhīzhūpúsàzhòngyì汉,非是算数之所能知。诸菩萨众,亦fùrúshìshèlìfóbǐfóguótǔchéngjiùrúshì复如是。舍利弗,彼佛国土,成就如是6

佛说阿弥陀经

gōngdézhuāngyányòushèlìfójílèguótǔzhòng功德庄严。又舍利弗,极乐国土,众shēngshēngzhějiēshìāpíbázhìqízhōngduōyǒuyì生生者,皆是阿鞞跋致。其中多有一shēngbǔchùqíshùshènduōfēishìsuànshùsuǒnéngzhī生补处,其数甚多,非是算数所能知zhīdànkěyǐwúliàngwúbiānāsēngqíshuōshèlì之,但可以无量无边阿僧祗说。舍利fózhòngshēngwénzhěyīngdāngfāyuànyuànshēngbǐ弗,众生闻者,应当发愿,愿生彼guósuǒyǐzhěhédéyǔrúshìzhūshàngshànrénjù国。所以者何?得与如是诸上善人俱huìyíchùshèlìfóbùkěyǐshǎoshàngēnfúdé

会一处。舍利弗,不可以少善根、福德、yīnyuándéshēngbǐguóshèlìfóruòyǒushànnánzǐ

因缘,得生彼国。舍利弗,若有善男子、shànnǚrénwénshuōāmítuófózhíchímínghàoruò善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号,若yírìruòèrrìruòsānrìruòsìrìruòwǔrì

一日、若二日、若三日、若四日、若五日、ruòliùrìruòqīrìyìxīnbúluànqírénlínmìng若六日、若七日,一心不乱。其人临命zhōngshíāmítuófóyǔzhūshèngzhòngxiànzàiqí终时,阿弥陀佛与诸圣众,现在其qiánshìrénzhōngshíxīnbùdiāndǎojídéwǎngshēng前。是人终时,心不颠倒,即得往生āmítuófójílèguótǔshèlìfówǒjiànshìlì

阿弥陀佛极乐国土。舍利弗,我见是利, 7

佛说阿弥陀经

gùshuōcǐyánruòyǒuzhòngshēngwénshìshuōzhěyīng故说此言。若有众生,闻是说者,应dāngfāyuànshēngbǐguótǔ

当发愿,生彼国土。

shèlìfórúwǒjīnzhězàntànāmítuófóbù

舍利弗,如我今者,赞叹阿弥陀佛不kěsīyìgōngdézhīlìdōngfāngyìyǒuācùpífó

可思议功德之利。东方亦有阿閦鞞佛、xūmíxiàngfódàxūmífóxūmíguāngfómiàoyīn须弥相佛、大须弥佛、须弥光佛、妙音fórúshìděnghénghéshāshùzhūfógèyúqíguó佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,chūguǎngchángshéxiàngbiànfùsānqiāndàqiānshìjièshuō出广长舌相,遍复三千大千世界,说chéngshíyánrǔděngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbù诚实言:汝等众生,当信是称赞不kěsīyìgōngdéyíqièzhūfósuǒhùniànjīng

可思议功德,一切诸佛所护念经。

shèlìfónánfāngshìjièyǒurìyuèdēngfómíng 舍利弗,南方世界有日月灯佛、名wénguāngfódàyànjiānfóxūmídēngfówúliàngjīng闻光佛、大焰肩佛、须弥灯佛、无量精jìnfórúshìděnghénghéshāshùzhūfógèyúqíguó进佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,chūguǎngchángshéxiàngbiànfùsānqiāndàqiānshìjièshuō出广长舌相,遍复三千大千世界,说chéngshíyánrǔděngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbù诚实言:汝等众生,当信是称赞不8

佛说阿弥陀经

kěsīyìgōngdéyíqièzhūfósuǒhùniànjīng

可思议功德,一切诸佛所护念经。

shèlìfóxīfāngshìjièyǒuwúliàngshòufówú

舍利弗,西方世界有无量寿佛、无liàngxiàngfówúliàngchuángfódàguāngfódàmíng量相佛、无量幢佛、大光佛、大明fóbǎoxiàngfójìngguāngfórúshìděnghénghéshā佛、宝相佛、净光佛,如是等恒河沙shùzhūfógèyúqíguóchūguǎngchángshéxiàngbiàn数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍fùsānqiāndàqiānshìjièshuōchéngshíyánrǔděngzhòng复三千大千世界,说诚实言:汝等众shēngdāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdéyíqiè生,当信是称赞不可思议功德,一切zhūfósuǒhùniànjīng

诸佛所护念经。

shèlìfóběifāngshìjièyǒuyànjiānfózuìshèng 舍利弗,北方世界有焰肩佛、最胜yīnfónánjǔfórìshēngfówǎngmíngfórúshì音佛、难沮佛、日生佛、网明佛,如是děnghénghéshāshùzhūfógèyúqíguóchūguǎngcháng等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长shéxiàngbiànfùsānqiāndàqiānshìjièshuōchéngshíyán舌相,遍复三千大千世界,说诚实言:rǔděngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōng汝等众生,当信是称赞不可思议功déyíqièzhūfósuǒhùniànjīng

德,一切诸佛所护念经。

9

佛说阿弥陀经

shèlìfóxiàfāngshìjièyǒushīzǐfómíngwén 舍利弗,下方世界有师子佛、名闻fómíngguāngfódámófófǎchuángfóchífǎ佛、名光佛、达摩佛、法幢佛、持法fórúshìděnghénghéshāshùzhūfógèyúqíguó佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,chūguǎngchángshéxiàngbiànfùsānqiāndàqiānshìjièshuō出广长舌相,遍复三千大千世界,说chéngshíyánrǔděngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbù诚实言:汝等众生,当信是称赞不kěsīyìgōngdéyíqièzhūfósuǒhùniànjīng

可思议功德,一切诸佛所护念经。

shèlìfóshàngfāngshìjièyǒufànyīnfóxiùwáng 舍利弗,上方世界有梵音佛、宿王fóxiāngshàngfóxiāngguāngfódàyànjiānfózá佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、杂sèbǎohuāyǎnshēnfósuōluóshùwángfóbǎohuādéfó

色宝华严身佛、娑罗树王佛、宝华德佛、jiànyíqièyìfórúxūmíshānfórúshìděnghénghé见一切义佛、如须弥山佛,如是等恒河shāshùzhūfógèyúqíguóchūguǎngchángshéxiàng沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,biànfùsānqiāndàqiānshìjièshuōchéngshíyánrǔděng遍复三千大千世界,说诚实言:汝等zhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdéyí众生,当信是称赞不可思议功德,一qièzhūfósuǒhùniànjīng

切诸佛所护念经。

10

佛说阿弥陀经

shèlìfóyúrǔyìyúnhéhégùmíngwéiyí

舍利弗,于汝意云何,何故名为一qièzhūfósuǒhùniànjīngshèlìfóruòyǒushànnán切诸佛所护念经?舍利弗,若有善男zǐshànnǚrénwénshìjīngshòuchízhějíwénzhūfó子、善女人,闻是经受持者,及闻诸佛míngzhěshìzhūshànnánzǐshànnǚrénjiēwéiyíqiè名者,是诸善男子、善女人,皆为一切zhūfózhīsuǒhùniànjiēdébútuìzhuǎnyúānòuduōluó诸佛之所护念,皆得不退转于阿耨多罗sānmiǎosānpútíshìgùshèlìfórǔděngjiēdāngxìn三藐三菩提。是故舍利弗,汝等皆当信shòuwǒyǔjízhūfósuǒshuō

受我语,及诸佛所说。

shèlìfóruòyǒurényǐfāyuànjīnfāyuàn

舍利弗,若有人已发愿、今发愿、dāngfāyuànyùshēngāmítuófóguózhěshìzhūrén当发愿,欲生阿弥陀佛国者,是诸人děngjiēdébútuìzhuǎnyúānòuduōluósānmiǎosānpú等,皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩tíyúbǐguótǔruòyǐshēngruòjīnshēngruòdāng提。于彼国土,若已生、若今生、若当shēngshìgùshèlìfózhūshànnánzǐshànnǚrén生。是故舍利弗,诸善男子、善女人,ruòyǒuxìnzhěyīngdāngfāyuànshēngbǐguótǔ

若有信者,应当发愿,生彼国土。

shèlìfórúwǒjīnzhěchēngzànzhūfóbùkě

舍利弗,如我今者,称赞诸佛不可 11

佛说阿弥陀经

sīyìgōngdébǐzhūfóděngyìchēngzànwǒbùkěsī思议功德,彼诸佛等,亦称赞我不可思yìgōngdéérzuòshìyánshìjiāmóunífónéngwéi议功德。而作是言,释迦牟尼佛,能为shènnánxīyǒuzhīshìnéngyúsuōpóguótǔwǔzhuóè甚难希有之事。能于娑婆国土,五浊恶shìjiézhuójiànzhuófánnǎozhuózhòngshēngzhuó世,劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、mìngzhuózhōngdéānòuduōluósānmiǎosānpútíwèi命浊中,得阿耨多罗三藐三菩提。为zhūzhòngshēngshuōshìyíqièshìjiānnánxìnzhīfǎshè诸众生,说是一切世间难信之法。舍lìfódāngzhīwǒyúwǔzhuóèshìxíngcǐnánshì利弗,当知我于五浊恶世,行此难事,déānòuduōluósānmiǎosānpútíwèiyíqièshìjiānshuō得阿耨多罗三藐三菩提,为一切世间说cǐnánxìnzhīfǎshìwéishènnán

此难信之法,是为甚难。

fóshuōcǐjīngyǐshèlìfójízhūbǐqiū

佛说此经已,舍利弗,及诸比丘,yíqièshìjiāntiānrénāxiūluóděngwénfósuǒshuōhuān一切世间天人阿修罗等,闻佛所说,欢xǐxìnshòuzuòlǐérqù

喜信受,作礼而去。

fóshuōāmítuójīngjuǎnzhōng

佛说阿弥陀经(卷终) báyíqièyèzhànggēnběndéshēngjìngtǔtuóluóní

拔一切业障根本得生净土陀罗尼

12

佛说阿弥陀经

(往生咒 三遍)

nánmóāmíduōpóyèduōtuōqiéduōyèduōdì

南无阿弥多婆夜,哆他伽多夜,哆地yètuōāmílìdūpópíāmílìduōxīdānpó夜他,阿弥利都婆毗,阿弥利哆,悉躭婆píāmílìduōpíjiālándìāmílìduōpí毗,阿弥利哆,毗迦兰帝,阿弥利哆,毗jiālánduōqiémínìqiéqiénàzhǐduōjiālìsuōpó迦兰哆,伽弥腻,伽伽那,枳多迦隶娑婆hē

诃。

四弘誓愿

众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断, 法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成。

普贤警众偈

13

佛说阿弥陀经

是日已过 命亦随减 如少水鱼 斯有何乐 众等 当勤精进 如救头燃 但念无常 慎勿放逸

赞佛偈

阿弥陀佛身金色。相好光明无等伦。

白毫宛转五须弥。绀目澄清四大海。

光中化佛无数亿。化菩萨众亦无边。

四十八愿度众生。九品咸令登彼岸。

南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三称)。

南无阿弥陀佛 ……(百千声)

三 皈 依

自皈依佛,当愿众生,体解大道,发无上心。

自皈依法,当愿众生,深入经藏,智慧如海。

自皈依僧,当愿众生,统理大众,一切无碍。

和南圣众。

《般若波罗蜜多心经》玄奘译本

14

度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》,若有比丘比丘尼优婆塞优婆夷童男童女欲诵持者。

(1)於诸众生起慈悲心。先当从我发如是愿:

稽首观音大悲主,愿力洪深相好身。

千臂庄严普护持,千眼光明遍观照。

真实语中宣密语,无为心内起悲心。

速令满足诸希求,永使灭除诸罪业。

龙天圣众同慈护,百千三昧顿熏修。

15

佛说阿弥陀经

受持身是光明幢,受持心是神通藏。

洗涤尘劳愿济海,超证菩提方便门。 我今称诵誓皈依,所愿从心悉圆满。 南无大悲观世音,愿我速知一切法。 南无大悲观世音,愿我早得智慧眼。 南无大悲观世音,愿我速度一切众。 南无大悲观世音,愿我早得善方便。 南无大悲观世音,愿我速乘般若船。 南无大悲观世音,愿我早得越苦海。 南无大悲观世音,愿我速得戒定道。 南无大悲观世音,愿我早登涅盘山。 南无大悲观世音,愿我速会无为舍。 南无大悲观世音,愿我早同法性身。 我若向刀山.刀山自摧折。我若向火汤.火汤自枯竭。 我若向地狱.地狱自消灭。我若向饿鬼.饿鬼自饱满。

我若向修罗,恶心自调伏。我若向畜生.自得大智慧。

南无大悲观世音菩萨

南无大悲观世音菩萨

南无大悲观世音菩萨

南无大悲观世音菩萨

南无大悲观世音菩萨

南无大悲观世音菩萨

南无大悲观世音菩萨……

南无阿弥陀佛

南无阿弥陀佛

南无阿弥陀佛

南无阿弥陀佛

南无阿弥陀佛……

一宿诵满三七遍乃至七七遍。除灭身中百千万亿劫生死重罪。

南无喝啰怛那、哆啰夜耶.南无阿唎耶,婆卢羯帝、烁钵啰16

佛说阿弥陀经

耶。菩提萨埵婆耶。摩诃萨埵婆耶.摩诃、迦卢尼迦耶。唵,萨皤啰罚曳。数怛那怛写。南无悉吉栗埵、伊蒙阿唎耶。婆卢吉帝、室佛啰楞驮婆。南无那啰谨墀。醯利摩诃、皤哆沙咩。萨婆阿他、豆输朋,阿逝孕,萨婆萨哆、那摩婆萨哆,那摩婆伽,摩罚特豆。怛侄他。唵,阿婆卢醯.卢迦帝。迦罗帝.夷醯唎.摩诃菩提萨埵,萨婆萨婆.摩啰摩啰,摩醯摩醯、唎驮孕.俱卢俱卢、羯蒙.度卢度卢、罚阇耶帝.摩诃罚阇耶帝.陀啰陀啰.地唎尼.室佛啰耶.遮啰遮啰.摩么罚摩啰.穆帝隶.伊醯伊醯.室那室那.阿啰参、佛啰舍利.罚沙罚参.佛啰舍耶.呼嚧呼嚧摩啰.呼嚧呼嚧醯利.娑啰娑啰,悉唎悉唎.苏嚧苏嚧.菩提夜、菩提夜.菩驮夜、菩驮夜.弥帝唎夜.那啰谨墀.地利瑟尼那.波夜摩那.娑婆诃.悉陀夜.娑婆诃.摩诃悉陀夜.娑婆诃.悉陀喻艺.室皤啰耶.娑婆诃.那啰谨墀.娑婆诃.摩啰那啰.娑婆诃.悉啰僧、阿穆佉耶,娑婆诃.娑婆摩诃、阿悉陀夜.娑婆诃.者吉啰、阿悉陀夜.娑婆诃.波陀摩、羯悉陀夜.娑婆诃.那啰谨墀、皤伽啰耶.娑婆诃.摩婆利、胜羯啰夜.娑婆诃.南无喝啰怛那、哆啰夜耶,南无阿唎耶.婆嚧吉帝.烁皤啰夜.娑

婆诃。唵,悉殿都.漫多啰.跋陀耶,娑婆诃。

17

原文地址:http://fanwen.wenku1.com/article/20385159.html

范文二:5-2阿弥陀佛心咒

阿弥陀佛心咒的功德利益

一、阿弥陀佛一字心咒:

ōng à mí diē wā shē。

唵 阿 弥 爹 哇 舍。

这是阿弥陀佛让众生往生净土的心咒。也叫弥陀心印,平常念可以消除灾祸、消除疾病,命终往生净土,而且保证上品上生极乐世界。

二、阿弥陀佛往生心咒:

ōng bâi mǎ dá liâ hōng。

唵 呗 玛 达 列 吽。

呗玛—就是莲花,达列—就是救度,阿弥陀佛用莲花救度一切众生,所以常念这个咒能消除一切业障,保证往生西方极乐世界,并能超度死亡的众生与人,得生净土。

三、阿弥陀佛大乐心咒:

ōng à mí diē wā à yī sī diē hōng shē。

唵 阿 弥 爹 瓦 阿 依 斯 德 吽 舍。

三十万遍得悉地,佛现摄于无缘中,其后回向发心愿,消除现世非时亡,来世极乐深捷径,是故具缘当修持。

四、阿弥陀佛心咒的功德利益:

常念“南无阿弥陀佛”的益处如下:①昼夜常得一切诸天大力神将隐身守护。②常常得到观音菩萨等二十五位大菩萨的保佑。③常为诸佛昼夜保护、加持,阿弥陀佛常放光明加持、保护、关照此人。④一切恶鬼、夜叉、罗刹不能伤害,毒蛇、毒药全部不能毒害!⑤水火、盗贼、刀兵枪炮的灾难、牢狱、横死全不会遭遇。⑥以前所做的种种坏事罪业全部消灭。⑦夜里做梦吉祥,或者能见到阿弥陀佛放着金光特别殊胜庄严的法身。⑧心常欢喜,颜色光泽,气力充盛,所做吉利。⑨常为世间一切人民恭敬礼拜,犹如敬佛。⑩临命终时,心无怖惧,正念现前,西方三圣金台接引,往生净土,莲花化生,受生妙乐。

1

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/01C2330119F970D6.html

范文三:阿弥陀佛心咒

阿弥陀佛心咒:

嗡阿弥德瓦阿依斯德吽啥

观音灵感真言:

唵 嘛呢叭弥吽 麻葛倪牙纳 积都特巴达 积特些纳 微达哩葛 萨而斡而塔 卜里悉塔葛 纳补啰纳 纳卜哩 丢忒班纳,捺麻卢吉,说罗耶沙诃.观音治病真言:

庵啤鲁纳崎 煎都喜好 秘沙妈靴哈木 煎都崎悲些那打啤那雅梭哈.

白衣观音灵感真言:

南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨(三称三拜)南无佛 南无法 南无僧 南无救苦救难观世音菩萨 怛垤哆 唵 伽啰伐哆 伽啰伐哆 伽诃伐哆 啰伽伐哆 啰伽伐哆 娑婆诃 天罗神 地罗神 人离难 难离身 一切灾殃化为尘 南无摩诃般若波罗蜜 (3遍)

般若波罗蜜多心经:

观自在菩萨。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。度一切苦厄。舍利子。色不异空。空不异色。色即是空。空即是色。受想行识亦复如是。舍利子。是诸法空相。不生不灭。不垢不净。不增不减。是故空中。无色。无受想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦无无明尽。乃至无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵。依般若波罗蜜多故。心无罣碍。无罣碍故。无有恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅盘。三世诸佛。依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多。是大神咒。是大明咒是无上咒。是无等等咒。能除一切苦。真实不虚故。故说般若波罗蜜多咒即说咒曰:揭帝揭帝 般罗揭帝 般罗僧揭帝 菩提萨莎诃

毗卢遮那佛咒:

嗡、南谟拔噶瓦德、萨尔瓦、都尔嘎德、巴咧勺达呢、啰渣、答他噶打雅、阿尔哈德、三木鸦三布达雅、爹雅他、嗡、勺达呢、勺达呢、萨尔瓦、巴邦、比勺达呢、许爹、比许爹、萨尔瓦、嘎尔嘛、阿瓦惹纳、比勺达呢、耶梭哈。

消灾吉祥神咒:

曩摩三满多,母驮喃,阿怛罗底,贺多舍,娑曩喃,怛侄托,唵,佉佉,佉呬,佉呬,吽吽,入哇罗,入哇罗,伯罗入哇罗,伯罗入哇罗,底瑟吒,底瑟吒,瑟致哩,瑟致哩,娑癹吒,娑癹吒扇底迦,室哩曳,娑婆诃。

药师灌顶真言:

南谟薄伽伐帝 鞞杀社 窭噜薜琉璃 钵喇婆 喝啰闍也 怛他揭哆耶 阿啰喝帝 三藐三勃陀耶 怛侄他 唵 鞞杀逝 鞞杀逝 鞞杀社 三没揭帝莎诃

药师如来心咒:

噶雅他哄, 贝堪则,贝堪则 , 玛哈贝堪则, 喇杂萨谟, 嘎喋娑诃!

释迦牟尼心咒:

嗡牟尼牟尼 摩诃牟尼耶 娑诃(据称:释迦牟尼佛是娑婆世界一切佛法之总持者,也为一切佛法之根本传承者,是故本师释迦牟尼佛即娑婆世界一切众生之根本上师。无论修任何部主本尊之法。持释尊心咒者即得释尊加被令修习诸教法者急速增进成就。)

大白伞盖心咒:

吽 吗吗吽呢 梭哈

文殊菩萨心咒:

嗡 啊 惹 巴 扎 那 底

绿度母心咒:

嗡 达列 度 达列 度列 梭哈

智慧流星咒:

嗡 加那阿瓦罗个得萨漫大 萨帕那 锐么巴瓦 萨玛呀 玛哈玛讷 德热德热 市达亚 左拉讷吽

绿度母咒

唵 答列嘟 答咧 嘟咧 梭哈。

吉祥天母

救 拉摩 救 拉摩 救救 拉摩 吞救 卡拉 拉千 摩 拉摩 阿嘉答嘉 吞救 鲁路 吽救吽......

狮面空行母

阿噶蕯玛 喇渣 下达喇 萨玛 喇呀 呸 ......

毗卢遮那佛咒

唵 纳摩 拔噶瓦叠 萨尔瓦 度噶叠 瓦勒 秀达纳 喇杂呀 答他噶答呀阿尔哈叠 散迷呀散 布大呀 爹呀他 嗡秀达内秀达内 萨尔瓦巴棒 比秀达呢舒叠 比舒叠 萨尔哇 噶尔玛 阿瓦 喇拿 比舒达那耶 梭哈

释迦牟尼佛心咒

嗲雅他 唵 牟尼牟尼 玛哈牟尼 夏加牟尼耶 梭哈

嗡 拿摩般嘎哇喋 夏加牟尼耶 打塔嘎逹雅 阿尔 哈喋萨木呀 萨木布逹雅

嗲雅塔 嗡 牟尼牟尼 嘛哈牟尼耶 梭哈

莲花生大士心咒:

嗡阿轰 班扎 咕噜 贝玛 希地轰嗡 南谟巴噶瓦帝 桑尔瓦 多尔嘎德牟尼素怛呢 闰恩杂雅 怛阿陀噶打雅 阿尔哈德 桑恩雅桑布达雅 怛雅他 嗡 殊达呢 殊达呢 萨尔瓦阿 巴阿瓦 波殊达呢 素底 叭素底 萨尔瓦 嘎尔嘛 阿瓦忍恩纳叭殊达呢 耶娑

大势至菩萨心咒:

嗡,巴杂,嘿,嗡,巴杂,詹杂,摩诃噜呵呐吽嘿

沐浴真言:

唵 底沙底沙 僧伽 娑诃(七遍)

米拉日巴尊者咒:

嗡,啊,咕噜哈萨嘛迦,吽

皈依三宝赞:

(望江南) 词:王安石?

归依众,梵行四威仪。愿我遍游诸佛土,十方贤圣不相离。永灭世间痴。

归依法,法法不思议。愿我六根常寂静,心如宝月映琉璃。了法更无疑。

归依佛,弹指越三祇。愿我速登无上觉,还如佛坐道场时。能智又能悲。

三界里,有取总灾危。普愿众生同我愿,能于空有善思惟。三宝共住持。

释迦牟尼佛心咒

伟大的世尊多是介绍其他诸佛菩萨的真言密咒,而众佛子们也多诵其咒,很少有见念我本师的密咒,不由感叹,生于娑婆世界,当无尽感恩伟大的世尊佛陀教导我们佛法,能使我们离苦得乐。

佛在世时我沉沦,佛灭度后我出生;

忏悔此身多业障,不见如来金色身。

嗡 牟尼牟尼 玛哈牟尼耶 梭哈!(喇荣课诵集传承)

流传网上,愿共颂此咒,以报佛恩,以利娑婆世界六道众生!

“释迦牟尼如来陀罗尼”即是“圣佛母小字般若波罗蜜多真言”:

嗡 牟尼牟尼 玛哈牟尼耶 梭哈!

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/78C0D414371FA7C7.html

范文四:阿弥陀佛一字心咒

、阿弥陀佛一字心咒

唵ong 阿a 弥mi 爹die 哇wa 舍she

◎这是阿弥陀佛让众生往生净土的心咒。也叫弥陀心印,平常念可以消除灾祸、消除疾病,命终往生净土,而且保证上品上生极乐世界。

二、阿弥陀佛往生心咒

唵ong 呗bei 玛ma 达da 列lie 吽hong

◎呗玛—就是莲花,达列—就是救度,阿弥陀佛用莲花救度一切众生,所以常念这个咒能消除一切业障,保证往生西方极乐世界,并能超度死亡的众生与人,得生净土。

三、阿弥陀佛大乐心咒

唵ong 阿a 弥mi 爹die 瓦wa 阿a 依yi 斯si 德de 吽hong 舍she

◎三十万遍得悉地,佛现摄于无缘中,其后回向发心愿,消除现世非时亡,来世极乐深捷径,是故具缘当修持。

四、阿閦佛心咒

南nan 无mo 薄bo 伽qie 伐fa 帝di 阿a 閦chu 鞞pi 牙ya 莎suo 哈ha

◎阿閦佛也叫救度三涂苦佛,所以帮助地狱鬼道乃至畜生道,常念这个阿閦佛心咒就能帮其超度,功德无量。

五、加持四小咒

◎净法界真言:唵ong 览lan 姆mu

◎文殊护身咒:唵ong 齿chi 林lin 姆mu

◎大轮一字咒:唵ong 部bu 林lin 姆mu

◎净土变:唵ong 仆pu 刊kan 姆mu —变大地黄金琉璃。

六、加持念珠咒

嗡ong 噜lū 西xī 惹ra 嘛ma 尼ni 札zha 尔er 瓦wa 打da 雅ya 吽hong

◎我们每天都要念佛,拿的念珠加念这个咒,如果念七遍,吹一口气在数珠上,不但魔不侵,你念的佛号跟咒语,变成千万遍的功德。

七、绿度母心咒

唵ong 达da 咧lie 都dū 达da 咧lie 都dū 咧lie 莎suo 哈ha

◎观世音菩萨帮助众生离苦,现出绿度母形象,常念绿度母心咒,能断轮回病苦之根源,免除一切魔障,也能够去除瘟疫种种病苦,消除世间一切灾难,增长寿命、福慧,凡有所求无不如愿灵应如响,所以西藏人喜欢念绿度母心咒,我们平常也应该常念。

八、白度母心咒

嗡ong 达da 咧lie 都du 达da 咧lie 都du 咧lie 玛ma 玛ma 阿a 优you 尔er

布bu 涅nie 嘉jia 那na 布bu 真zhen 因yīn 咕gū 如ru 梭suo哈ha

◎常持念白度母咒,能除病因灾劫,能增长寿命及福慧,断轮回之根,免除魔障瘟疫,凡有所求无不如愿。

九、变亿咒

唵ong 三san 拔ba 惹ra 三san 拔ba 惹ra 波bo 玛ma 纳na 萨sa 惹ra 嘛ma 哈ha 藏zang 巴ba 巴ba 吽hong 帕pa 得de 莎suo哈ha

◎把你所做的功德便成一亿倍,所以每天早上起来,念七遍,或是在念佛作法会前念七遍,那你今天所做的功德就变成一亿倍。

十、补阙咒

唵ong 都du 噜lu都du 噜lū 渣zha 牙ya 木mu 卡ka 嘿hei 莎suo诃he

◎每天晚上念七遍,然后回向,那么白天所念的佛号、经、咒语,不但圆满,而且可以增加千万倍的功德。

十一、如意轮咒—满愿轮咒

唵ong 帕pa 摩mo 无wu 许xu 尼ni 夏xia 毕bi 玛ma 雷lei 吽hong 呸pei

◎念一遍,净无间罪。每日七次,生净土。

◎常持此咒,能使忆前世,预见来世。

◎持完咒,吹气于衣服或燃香上,香气可净自己,利有情。

◎将咒放在门槛上,下面走过的人及有情得净化,不堕恶趣。 ◎每日持七遍,功德等同供养恒河沙数诸佛。

◎持咒后,吹气在砂上,撤死尸,有情曾破戒或已堕恶趣,皆能转生上界。

◎持咒,吹气于香水,燃香上,闻者皆能净恶业,冶疗传染病,助成佛道。

◎供香亦可持此咒六遍,供养偈一遍,‘愿此香华,普遍十方,供养三宝,护法龙天,普薰众生,同入佛智。’

十二、尊胜佛母心咒

唵ong 普pu隆long 娑suo 哈ha 唵ong 阿a 弥mi 达da 阿a 优you 达da 底di 娑suo哈ha

◎此尊胜佛母是主长寿及净障的女本尊。

◎听闻此咒之有情,永不堕恶趣。天神亦不堕畜生道。

◎洗身、穿净衣、受八戒,并持此咒一千遍。即使应命尽,亦能延长寿命,净除无明障,消除疾病。

◎在动物耳边持咒,令闻者,最后一生为畜生。

◎重病临终前,闻此咒,消病障,不堕恶趣,往生净土,不再胎生。 ◎持咒二十一遍,吹气于芥菜子上,洒于重大恶业有情皮肤或骨头上,有情立即脱离恶趣,转生善道。

◎将咒放于塔内,屋内,屋顶幡旗,或身上,触影及风吹,皆除恶趣业。

十三、报父母恩咒

南nan 无mo 密mi 利li 多duo 多duo 婆po 曳yi 娑suo诃he ◎在农历七月中,每日持诵此咒四十九遍,回向现世父母增福增寿、七世父母往生净土、可报答父母恩。每一天都能念的。

十四、除障菩萨真言

唵ong 沙sha 瓦wa 尼ni 瓦wa 那na 比bi 堪kan 匹pī 尼ni 吽hong吽hong呸pei

◎我们去帮人家助念,或是帮助舍报的动物有情,能往生西方极乐世界没有障碍,那我们要加念这个除障菩萨咒,看到往生牌位,看到人家舍报,或是参加助念,加念这个咒,让对方往生净土无障碍。

十五、加持足底咒

嗡ong 切qie 也ye 杂za 惹ra 嘎ga 纳na 吽hong 西xī 娑suo诃he

◎早晨诵此咒三遍,对脚或鞋子唾沫或吹气,则当日无意中践死于足下之虫蚁物命可得生第三十三天。

十六、吹肉往生咒

嗡ong 阿a比bi惹ra 嘎ga杂za惹ra 吽hong

◎食肉前,诵此咒七遍,吹气于肉上,可除食此肉过失,所食畜生则得生善趣。

十七、净化供品咒

唵ong 班ban 札zha 阿a 弥mi 达da 固gu 达da 利li 哈ha 那na 哈ha那na 吽hong 呸pei

十八、超渡踏死虫蚁咒、渡肉咒

唵ong 嘎ga 贝bei 啰la 嘎ga 木mu 莎suo 哈ha

◎每天不小心看到自己或别人踏死虫、蚂蚁时,赶紧持此咒,它们就得到超渡,每天看到别人吃肉,或是自己不得不吃肉时,赶紧持此咒,来超渡它们广结善缘。

十九、消病咒

看病人时,默念偈云:‘见疾病人,当愿众生,知身空寂,离乖诤法。’ 唵ong 室shi 哩lī 多duo 室shi 哩lī 多duo 军jūn 吒zha 利li 莎suo 缚wa 诃he(三遍)

二十、观世音菩萨六字大明咒

唵ong 嘛ma 呢ni 呗bei 美mei 吽hong

二一、观世音菩萨灭业障真言

唵ong 阿a 噜lū 勒le 继ji 娑suo 婆po诃he

二二、观世音菩萨治病真言

唵ong 啤pi 噜lū 纳na 崎qi 煎jian 都dou 喜xi 好hao

秘mi 沙sha 妈ma 靴xūe 哈ha 木mu 煎jian 都dou 崎qi 悲bei 些xie 那na 打da

啤pi 纳na 鸦ya 莎sha 哈ha(此咒宜默念,至`靴哈木`时稍用力念)

二三、护生咒

唵ong 缚wa 悉xī 波bo 罗luo 摩mo 尼ni 莎suo 诃he 在饮水时取水时应当念此咒三遍,然后吹口气到水里。 凡见一切生物,也应慈念此咒。 梵网经有云:“

◎见一切众生,应唱言:“汝等众生,尽应受三皈十戒”

◎若见牛马猪羊一切畜生,应心念口言:“汝是畜生,发菩提心。” 取水时当念:

‘若见流水,当愿众生,得善意欲,洗除惑垢。

南无欢喜庄严王佛,南无宝髻如来,南无无量胜王佛。’

唵ong 缚wa 悉xi 波bo 罗luo 摩mo 尼ni 莎suo 诃he(持咒三遍)

若见大河,当愿众生,得遇法流,入佛智海。

若见桥道,当愿众生,广度一切,犹如桥梁。

二四、忿怒三本尊心咒

三本尊分别为:金刚手菩萨、马头明王、大鹏金翅鸟。

去除鬼神病,或觉得有怪鬼时,念此咒:

唵ong 班ban 札zha 巴ba 那na 哈ha 呀ya 卓zhuo 哇wa 噶ga 朗lang 札zha 吽hong 呸pei

二五、三恶道,听闻解脱咒

阿a 比bi 甲jia 当dang 嘎ga

二六、六道金刚咒

哈ha 阿a 夏xia 萨sa 玛ma 哈ha(鬼、畜得解脱)

二七、本觉大明咒

玛ma 玛ma 姑gu临lin 三san 咩min 答da

二八、金光明真言

唵ong 阿a 谟mo 伽qie 尾wei 卢lu 左zuo 曩nang 摩mo 贺he 母mu 捺na 啰la

摩mo 尼ni 钵bo 纳na 摩mo 入ru 缚wa 啰la

钵bo 啰la 袜wa 多duo 野ye 吽hong

◎据《不空(目绢)索神变真言经》的记载,通持本咒可灭一切重罪,众生一听此咒即灭一切罪障。

二九、成就所愿咒

达da 雅ya 塔ta 班ban 赞zan 哲zhe 雅ya 阿a 瓦wa 波bo 达da 呢ni 耶ye 所suo 哈ha

三十、见佛(登道场)

‘若得见佛,当愿众生,得无碍眼,见一切佛。’

唵ong 阿a 密mi 栗li 帝di 吽hong 发fa 吒zha

三一、礼佛

天上天下无如佛,十方世界亦如比,

世间所有我尽见,一切无有如佛者。

普礼真言: 唵ong 缚wa 日ri 啰la 斛hong(三遍)

◎每天早晚或到寺庙时,顶礼佛前,宜先诵此真言。才供上饮食香华等物。

三二、小供养咒

唵ong 阿a 弥mi 利li 得de 吽hong 怕pa 都dou(吉祥印左三,右三)

◎供养十方诸佛、菩萨、缘觉、声闻、贤圣僧众。(供香、水、果) 三三、甘露水加持咒,甘露水洒净

唵ong 打da 得de 打da 得de 嘛ma 哈ha 打da 得de 梭suo 哈ha

(吉祥印、宝手印,无名指弹水)

三四、净三业真言

唵ong 苏sū 巴ba 哇wa 修xiu 达da

沙sha 哇wa 达da 玛ma 苏sū 巴ba 哇wa 修xiu 埵duo 航hang (莲花合掌印,合掌中放空加持五处:额、右肩、左肩、心、喉。)

三五、三皈依真言

唵ong 仆pu 刊kan 姆mu

三六、发菩提心真言

唵ong 钵bo 底di 吉ji 打da 母mu 得de 巴ba 达da 牙ya 弥mi

三七、施饿鬼食咒(弹食三次)

唵ong 乌wū 资zi 札zha 比bi 札zha 阿a 辛xīn 玻bo 梭suo 哈ha

三八、施残食咒

唵ong 乌wu 几ji 札zha 巴ba 零ling 打da 卡ka 卡ka 卡ka 嘻xī 卡ka 嘻xi

*三九、解毒神咒

三san 钵bo 啰la 佉qie 多duo(饮食、饮水前念三遍) 四十、观音杨柳枝药法

唵ong 缚wa 日ri 啰la 达da 磨mo

比bi 沙sha 尔er 耶ye 啰la 惹re 耶ye 梭suo 哈ha 四一、观音合掌手法(被敬爱法)

唵ong 缚wa 日ri 啰la 达da 磨mo 悉xī 驮tuo 缚wa 施shi 迦jia 啰la 梭suo 哈ha

四二、甘露手咒

唵ong 苏su 噜lu 苏su 噜lu

钵bo 啰la 苏su 噜lū 钵bo 啰la 苏sū 噜lū 苏su 噜lu 苏su 噜lu 也ye 梭suo 哈ha

四三、爱染明王心咒

唵ong 吽hong 悉xi 地di 梭suo哈ha

◎常持诵,得一切天人爱敬降伏,能令一切人见者欢喜,能成就一切心愿,悉皆圆满。速得成就金刚萨埵身悉地,现生世间获得一切法平等金刚心。

◎念此咒能转爱染心为清净菩提心。

四四、作明佛母心咒

唵ong 咕gu 噜lu 咕gu 列lie 啥lin 梭suo 哈ha

◎此咒主怀爱法,可钩出众生本具之慈爱、怀柔,尽摄法界众生圆满成佛。修此法者可得人天福报,具足大权威势,受上司与部属的敬爱。属阿弥陀佛莲华部的法门,以莲花钩召众生。

*四五、莲花生大士心咒

嗡ong 阿a 吽hong 班ban 扎zha 格ge 鲁lu 巴bei 玛ma 希xī 德de 吽hong

*四六、智慧文殊菩萨心咒

嗡ong 阿a 喇la 巴ba 札zha 那na 谛di

四七、释迦牟尼佛本尊心咒

嗡ong 牟mou 尼ni 牟mou 尼ni 嘛ma 哈ha 牟mou 尼ni 耶ye 梭suo 哈ha

四八、虚空藏菩萨真言

嗡ong 缚wa 日ri 啰la 啰la 多duo 那na 吽hong

*四九、破地狱真言

唵ong 伽qie 啰la 帝di 耶ye 娑suo 婆po 诃he

*五十、地藏菩萨灭定业真言

唵ong 钵bo 啰la 末mo 邻lin 陀tuo 宁ning 娑suo 婆po 诃he *五一、三昧耶戒真言

唵ong 三san 昧mei 耶ye 萨sa 埵duo 錽wan

*五二、楞严心咒

唵ong 阿a 那na 隶li 毗pi 舍she 提ti 鞞pi 啰la 跋ba 阇she 啰la 陀tuo 唎li

盘pan 陀tuo 盘pan 陀tuo 你ni 跋ba 阇she 啰la 谤bang 尼ni 泮pan

虎hu (合牛)xin 都du 嚧lu 瓮yong 泮pan 莎suo 婆po 诃he *五三、藏传大悲咒

拿na 摩mo 惹re 纳na 达da 拉la 雅ya 雅ya 纳na 摩mo 阿a 里li 雅ya

佳jia 纳na 萨sa 嘎ga 拉la 贝bei 勒le 佳jia 纳na 尤you 哈ha 拉la 佳jia 雅ya

达da 他ta 嘎ga 达da 雅ya 阿a 拉la 哈ha 爹die

桑sang 雅ya 嗓sang 布bu 达da 雅ya 拿na 摩mo 萨sa 噜lu 哇wa

达da 他ta 嘎ga 提ti 呗bai 阿a 拉la 哈ha 达da 呗bai 桑sang 雅ya 桑sang 布bu 提ti 呗bai 拿na 摩mo 阿a 里li 雅ya

阿a 哇wa 噜lū 给gei 爹die 秀xiu 哇wa 啦la 雅ya 布bu 地di 萨sa 埵duo 哇wa 雅ya

玛ma 哈ha 埵duo 哇wa 雅ya 玛ma 哈ha 嘎ga 噜lu 尼ni 嘎ga 雅ya 达da 爹die 雅ya

他ta 翁ong 达da 啦la 达da 啦la 提ti 力li 提ti 力li 吐tu 露lu 吐tu 露lu

易yi 笛di 威wei 易yi 笛di 加jia 列lie 加jia 列lie 不bu 啦la 加jia 列lie 不bu 啦la 加jia 列lie

固gu 苏su 美mei 固gu 苏su 玛ma 哇wa 垒lei 易yi 利li 密mi 利li

积ji 地di 作zuo 哈ha 啦la 玛ma 巴ba 纳na 雅ya 唆suo 哈ha

*五四、大悲咒心咒

嗡ong 乏fa 及ji 喇la 达da 尔er嘛ma 赫he 利li

◎此咒能除病苦及一切灾难,能度已亡之一切众生。其功德与往生咒,六字大明咒,绿度母咒等相同。

*五五、日光菩萨咒

日光菩萨为受持大悲心陀罗尼者,说大神咒而拥护之:

‘南na 无mo 勃bo 陀tuo 瞿ju 那na 迷mi 南na 无mo 达da 摩mo 莫mo 诃he 低di

南na 无mo 僧seng 伽qie 多duo 夜ye 泥ni

底dī 哩lī 部bu 毕bi 萨sa 咄duo [木詹]dan 纳na 摩mo’ ◎功德:诵此咒灭一切罪,亦能辟魔及除天灾,若诵一遍,礼佛一拜,如是日别三时诵咒礼佛,未来之世所受身处,当得一一相貌端正可喜果报。 *五六、月光菩萨咒

月光善萨亦复为诸行人,说陀罗尼咒而拥护之:

‘深shen 低dī 帝di 屠tu 苏sū 吒zha 阿a 若ruo 蜜mi 帝di 乌wū 都dou 吒zha

深shen 耆qi 吒zha 波bo 赖lai 帝di 耶ye 弥mi 若ruo 吒zha 乌wu 都dou 吒zha

拘ju 罗luo 帝di 耆qi 摩mo 吒zha 沙sha 婆po 诃he’ ◎功德:诵此咒五遍,取五色线作咒索,痛处系,此咒乃是过去四十恒河沙诸佛所说,我今亦说,为诸行人作拥护故、除一切障难故、除一切病痛故、成就一切诸善法故、远离一切诸怖畏故。此陀罗尼能大利益三界众生;一切患苦萦身者,以此陀罗尼治之,无有不差者。此大神咒,咒干枯树,尚得生枝柯华果,何况有情有识众生,身有病患治之不差者,必无是处。

五七、观世音菩萨甘露咒

观音陀罗尼经云:诵此咒者,所有过去现在四重五逆,谤方等经一阐提罪,悉皆消灭无有遗余。身心轻利智慧明达,若身若语悉能利乐一切众生。

若有众生广造一切无间等罪,若得遇此持咒人影暂映其身,忽得共语或闻语声,彼人罪障悉皆消灭。

又若欲利益一切有情者,每至天降雨时,起大悲心仰面向空,诵观世音菩萨甘露咒二十一遍,其雨滴所沾一切有情,尽灭一切恶业重罪皆获利乐。

南na无mo喝he啰la怛da那na哆duo啰la夜ye耶ye 南nan无mo阿a唎li耶ye

婆po卢lu羯jie帝di铄shuo钵bo啰la耶ye 菩pu提ti萨sa埵duo婆po耶ye

摩mo诃he萨sa埵duo婆po耶ye 摩mo诃he迦jia卢lu尼ni迦jia耶ye

怛dan 侄zhi 他ta 唵ong 度du 宁ning 度du 宁ning 迦jia 度du 宁ning 莎suo 诃he’

*五八、金刚萨埵百字明咒

嗡ong 班ban札zha拉la 萨sa埵duǒ 萨sa玛ma呀ya 玛ma奴nu 巴ba拉la呀ya

班地速速阿萨萨积哈ban杂za拉la 萨sa埵duǒ 喋die诺nuo巴ba di叉cha 则ze桌zhuo 美mei巴ba哇wa su埵duo 卡ka唷you 美mei巴ba哇wa su波bo 卡ka唷you 美mei巴ba哇wa a奴nu 拉la多duo 美mei巴ba哇wa sa尔er哇wa 悉xī地di 美mei札zha 呀ya擦wa sa尔er哇wa 嘎ga尔er玛ma 速su杂za 美mei也ye jī当dang 希xī里li呀ya 咕gū如ru吽hong ha哈ha 哈ha哈ha 霍huo 巴ba嘎ga问wen 萨sa尔er哇wa 达da他ta 嘎ga达da 班ban杂za 玛ma美mei 面mian杂za 班ban札zha 巴ba哇wa 玛ma哈ha 萨sa玛ma 呀ya 萨sa 埵duǒ 阿a 金刚萨埵心咒:嗡ong 班ban 札zha 萨sa 埵duo 吽hong 常诵此咒有下列功德: ◎能忏悔及消除无始以来之罪业。 ◎能止一切恶念,令不增长。 ◎能破除一切烦恼。 ◎能增长无量无边之福智。 ◎能生种种功德,于修法后,能加诵此咒若干遍,所有修法时,偶有过失错误遗漏之处,诸佛菩萨不将为咎。

◎随愿所求,事事如意。

*五九、往生咒(拔一切业障根本得生净土陀罗尼咒)

南nan 无mo 阿a 弥mi 哆duo 婆po 夜ye 哆duo 他ta 伽qie 多duo 夜ye

哆duo 地di 夜ye 他ta 阿a 弥mi 利li 都dou 婆po 毗li 阿a 弥mi 利li 多duo 悉xi 耽dan 婆po 毗li

阿a 弥mi 利li 哆duo 毗pi 迦jia 兰lan 帝di

阿a 弥mi 利li 哆duo 毗pi 迦jia 兰lan 多duo

伽qie 弥mi 腻ni 伽qie 伽qie 那na 枳zhi 多duo 迦jia 利li 娑suo 婆po 诃he

*六十、佛母准提神咒

稽 ji 首 shou 皈 gui 依 yi 苏 su 悉 xi 帝 di

头 dou 面 mian 顶 ding 礼 li 七 qi 俱 ju 胝 zhi

我 wo 今 jin 称 cheng 赞 zang 大 da 准 zhun 提 ti

惟 wei 愿 yuan 慈 ci 悲 bei 垂 chui 加 jia 护 hu

南 na 无 mo 飒 sa 多 duo 喃 na 三 san 藐 miao 三 san 菩 pu 驮 tuo

俱 ju 胝 zhi 喃nan 怛 da 侄 zhi 他 tuo 唵ong

折 zhe 戾 li 主 zhu 戾 li 准 zhun 提 ti 娑 suo 婆 po 诃 he *六一、药师灌顶真言

南 na 谟 mo 薄 bo 伽 qie 伐 fa 帝 di 鞞 pi 杀 sha 社 she 窭 ju 噜 lu 薜 pi 琉 liu 璃 li 钵 bo 喇 la 婆 po

喝 he 啰 la 阇 she 也 ye 怛 da 他 tuo 揭 jie 多 duo 也 ye 阿 a 啰 la 喝 he 帝 di 三 san 藐 miao 三 san 勃 bo 陀 tuo 耶 ye

怛 da 侄 zhi 他 tuo 唵ong 鞞 pi 杀 sha 逝 shi

鞞 pi 杀 sha 逝 shi 鞞 pi 杀 sha 社 she

三 san 没 mo 揭 jie 帝 di 莎 suo 诃 he

◎此咒功德专除病苦增寿命,免火灾,并能消除一切灾业,命终往生清净琉璃世界永不退转。

六二、长寿佛心咒

唵ong 雅ya 玛ma 喇la 聂nie 这zhe 娃wa 烟yan 爹die 野ye 梭suo 哈ha

◎常持此咒,能增长寿命及福慧,消除无始以来一切罪业。 六三、金刚手菩萨心咒

唵ong 班ban 札zha 巴ba 聂nie 吽hong

◎此咒功德能降魔除障。

*六四、七佛灭罪真言

离 li 婆 po 离 li 婆 po 帝 di 求 qiu 诃 he 求 qiu 诃 he 帝 di

陀 tuo 罗 luo 尼 ni 帝 di 尼 ni 诃 he 啰 la 帝 di

毗 pi 黎 li 你 ni 帝 di 摩 mo 诃 he 伽 qie 帝 di

真 zhen 陵 ling 乾 qian 帝 di 娑 suo 婆 po 诃 he

*六五、普回向真言

唵ong 娑suo摩mo啰la 娑suo摩mo啰la

弥mi摩mo曩nang 萨sa哈ha啰la摩mo诃he 咱za哈ha啰la吽hong

◎这一咒语出自《守护国界主陀罗尼经》,经中佛陀教导众生,应该将自己所修集的种种善根,普遍回向给一切众生,愿众生都能证得佛果。 *六六、智慧流星咒

唵ong 加jia 那na 阿a 瓦wa 罗luo 个ge 得de 萨sa 曼man 大da

萨sa 帕pa 惹ra 那na 锐rui 莫mo 巴ba 瓦wa 萨sa 玛ma 呀ya

玛ma 哈ha 玛ma 纳na 德de 热re 德de 热re 悉xi 达da 亚ya 左zuo 拉la 纳na 吽hong

◎念七遍捧七把水放入水中,或念七遍后吹气于水中,凡是野兽、鸟类和水中动物,一饮此水,就能消除一切罪业而往生善趣。

*六七、净身业真言:

唵,修哆唎,修哆唎,修摩唎,修摩唎,萨婆诃。

*六八、净口业真言:

唵,修利,修利,摩诃修利,修修利,萨婆诃。

*六九、治癌咒:

怛da 至zhi 他ta 頞e 兰lan 帝di 頞e 兰lan 米mi 室shi 利li 卑pi 室shi 里li 室shi 里li 摩mo 羯jie 失shi 质zhi 三san 婆po 拔ba 都du 梭suo 哈ha

七十、智炬如来破地狱真言:

南nan 无mo 阿a 瑟se 吒zha 始shi 底di 南nan 三san 藐miao 三san 没mo 駄tuo 俱ju 胝zhi 南nan

唵ong 撮she 辣la 纳na 嚩wa 婆po 细xi 提ti 哩li 提ti 哩li 吽hong

◎此咒若诵一遍,无间地狱碎如微尘,于中受苦众生,悉生极乐世界。若梵书此咒于钟、鼓、铃一切会发声的物品上,有诸众生得闻声者,所有十恶五逆等罪,悉皆消灭,不堕恶趣之中。

七一、马头明王咒:

唵ong 班ban 札zha 卓zhuo 达da 哈ha 呀ya 桌zhuo 哇wa 呼hu 噜lu 呼hu 噜lu 吽hong 呸pei

◎降伏一切罗刹、鬼神、天龙八部之一的一切魔障,清除无明业障、瘟疫、痛苦,免一切毒恶邪法。

七二、防健睡鬼咒

浮fu 浮fu 流liu 兜dou 阿a 吒zha 腻ni 知zhi 浮fu 流liu 兜dou 睺hou 睺hou 睺hou 睺hou 若ruo 浮fu 流liu 兜dou

苏su 摩mo 帝di 浮fu 流liu 兜dou 呼hu 呼hu 阿a 吒zha 那na 浮fu 流liu 兜dou 莎suo 呵he

*七三、毗卢遮那佛大灌顶光真言(又名:光明真言)

嗡ong 阿a 摩mo 伽qie 尾wei 噜lu 佳jia 拿na 。嘛ma 哈ha 。母mu 德de 辣la 。吗ma 呢ni 。

叭ba 德de 嘛ma 。及ji 发fa 拉la 。钵bo 拉la 乏fa 尔er 打da 雅ya 。吽hong 。

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/C62147576CC5B723.html

范文五:阿弥陀佛说咒

阿弥陀佛说咒.txt男人的话就像老太太的牙齿,有多少是真的?!问:你喜欢我哪一点?答:我喜欢你离我远一点!执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。诸葛亮出山前,也没带过兵!凭啥我就要工作经验?阿弥陀佛说咒

那(上)谟菩(上)陀夜(药可反下同)那谟[馬犬]啰(上)摩夜那谟僧伽夜那摩(上)阿(上)弭多婆(上)夜跢(丁可反下同)

他伽(上)多夜阿(上)啰(上)诃(上)羝三藐三菩(上)陀夜跢侄(地也反下同)他阿(上)弭唎(上)羝阿(上)弭唎都婆(上)鼙

(菩继反下同)阿(上)弭唎跢三婆(上)鼙阿(上)弭唎跢鼻(菩弭反)迦(上)[口闌]羝伽弭儞伽(上)伽(上)那(上)稽(居移反)

唎底(都儞反)迦(上)[口(黍-禾+利)]婆(上)啰(上)皤波跢叉(楚我反)焰迦[口(黍-禾+利)](一切恶业)娑(上)婆诃

(若能如法受持决定得生弥陀佛国)

佛说阿弥陀经

姚秦龟兹三藏鸠摩罗什译

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘僧千二百五十人俱。皆是大阿罗汉。众所知识。长老舍利弗。摩诃目干连。摩诃迦叶。摩诃迦栴延。摩诃拘絺罗。离婆多。周梨槃陀迦。难陀。阿难陀。罗睺罗。憍梵波提。宾头卢颇罗堕。迦留陀夷。摩诃劫宾那。薄俱罗。阿[少兔]楼驮。如是等诸大弟子。并诸菩萨摩诃萨。文殊师利法王子。阿逸多菩萨。乾陀诃提菩萨。常精进菩萨。与如是等诸大菩萨。及释提桓因等。无量诸天大众俱

尔时佛告长老舍利弗。从是西方过十万亿佛土。有世界名曰极乐。其土有佛号阿弥陀。今现在说法。舍利弗。彼土何故名为极乐。其国众生无有众苦。但受诸乐故名极乐。又舍利弗。极乐国土。七重栏楯七重罗网七重行树。皆是四宝周匝围绕。是故彼国名曰极乐。又舍利弗。极乐国土有七宝池。八功德水充满其中。池底纯以金沙布地。四边阶道。金银琉璃颇梨合成。上有楼阁。亦以金银琉璃颇梨车磲赤珠马瑙而严饰之。池中莲花大如车轮。青色青光。黄色黄光。赤色赤光。白色白光微妙香洁。舍利弗。极乐国土成就如是功德庄严

又舍利弗。彼佛国土常作天乐。黄金为地。昼夜六时天雨曼陀罗华。其国众生常以清旦各以衣裓盛众妙华。供养他方十万亿佛。即以食时还到本国。饭食经行。舍利弗。极乐国土成就如是功德庄严

复次舍利弗。彼国常有种种奇妙杂色之鸟。白鹄孔雀鹦鹉舍利迦陵频伽共命之鸟。是诸众鸟。昼夜六时出和雅音。其音演畅五根五力七菩提分八圣道分如是等法。其土众生闻是音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿谓此鸟实是罪报所生。所以者何。彼佛国土无三恶趣。舍利弗。其佛国土尚无三恶道之名。何况有实。是诸

众鸟。皆是阿弥陀佛。欲令法音宣流变化所作。舍利弗。彼佛国土。微风吹动诸宝行树及宝罗网出微妙音。譬如百千种乐同时俱作。闻是音者皆自然生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛国土成就如是功德庄严

舍利弗。于汝意云何。彼佛何故号阿弥陀。舍利弗。彼佛光明无量。照十方国无所障碍。是故号为阿弥陀。又舍利弗。彼佛寿命。及其人民无量无边阿僧祇劫。故名阿弥陀。舍利弗。阿弥陀佛成佛已来于今十劫。又舍利弗。彼佛有无量无边声闻弟子。皆阿罗汉。非是算数之所能知。诸菩萨亦复如是。舍利弗。彼佛国土成就如是功德庄严

又舍利弗。极乐国土众生生者皆是阿鞞跋致。其中多有一生补处。其数甚多。非是算数所能知之。但可以无量无边阿僧祇劫说。舍利弗。众生闻者。应当发愿愿生彼国。所以者何。得与如是诸上善人俱会一处。舍利弗。不可以少善根福德因缘得生彼国。舍利弗。若有善男子善女人。闻说阿弥陀佛。执持名号。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不乱。其人临命终时。阿弥陀佛与诸圣众。现在其前。是人终时心不颠倒。即得往生阿弥陀佛极乐国土。舍利弗。我见是利故说此言。若有众生闻是说者。应当发愿生彼国土

舍利弗。如我今者赞叹阿弥陀佛不可思议功德。东方亦有阿閦鞞佛。须弥相佛。大须弥佛。须弥光佛。妙音佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国出广长舌相。遍覆三千大千世界说诚实言。汝等众生当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经

舍利弗。南方世界有日月灯佛。名闻光佛。大焰肩佛。须弥灯佛。无量精进佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国出广长舌相。遍覆三千大千世界说诚实言。汝等众生当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经

舍利弗。西方世界有无量寿佛。无量相佛。无量幢佛。大光佛。大明佛。宝相佛。净光佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国出广长舌相。遍覆三千大千世界说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经

舍利弗。北方世界有焰肩佛。最胜音佛。难沮佛。日生佛。网明佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国出广长舌相遍覆三千大千世界说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经

舍利弗。下方世界有师子佛。名闻佛。名光佛。达摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国出广长舌相。遍覆三千大千世界说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经

舍利弗。上方世界有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大焰肩佛。杂色宝华严身佛

。娑罗树王佛。宝华德佛。见一切义佛。如须弥山佛。如是等恒河沙数诸佛。各于其国。出广长舌相。遍覆三千大千世界说诚实言。汝等众生。当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念经

舍利弗。于汝意云何。何故名为一切诸佛所护念经。舍利弗。若有善男子善女人。闻是经受持者。及闻诸佛名者。是诸善男子善女人。皆为一切诸佛共所护念。皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆当信受我语及诸佛所说

舍利弗。若有人已发愿。今发愿。当发愿。欲生阿弥陀佛国者。是诸人等。皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。于彼国土若已生。若今生。若当生。是故舍利弗。诸善男子善女人。若有信者。应当发愿生彼国土

舍利弗。如我今者称赞诸佛不可思议功德。彼诸佛等。亦称说我不可思议功德。而作是言。释迦牟尼佛能为甚难希有之事。能于娑婆国土五浊恶世。劫浊。见浊。烦恼浊。众生浊。命浊中。得阿耨多罗三藐三菩提。为诸众生。说是一切世间难信之法。舍利弗当知。我于五浊恶世。行此难事。得阿耨多罗三藐三菩提。为一切世间。说此难信之法。是为甚难。佛说此经已。舍利弗及诸比丘。一切世间天人阿修罗等。闻佛所说欢喜信受。作礼而去

佛说阿弥陀经

无量寿佛 说往生净土咒 南无阿弥多婆夜 哆他伽哆夜 哆地夜他 阿弥唎(上声)都婆毗 阿弥唎哆 悉耽婆毗 阿弥唎哆 毗迦兰哆 伽弥腻 伽伽那抧多迦隶莎婆诃

诵此咒者阿弥陀佛常住其顶命终之后任运往生

龙树菩萨愿生安养梦感此咒

耶舍三藏诵此咒 天平等锈法师从耶舍三藏口受此咒其人云经本外国不来受持咒法日夜六时各诵三七遍晨夜藻漱嚼扬枝然香火于形象前跪合掌诵三七遍日日恒尔即灭四重五逆十恶谤方等罪悉得除灭现在不为一切诸邪鬼神之所恼乱命终之后任运往生阿弥陀国何况昼夜受持诵读功德不可思议佛说阿弥陀经卷第一

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/B223A8E28476DEF0.html

范文六:阿弥陀佛四小咒

《阿彌陀佛四小咒》 阿彌陀佛四小咒》阿彌陀佛法像原文於 2004 年 11 月 08 日刊載於美洲世界日報圖片說明: 接引佛阿彌陀, 為南宋時期的作品, 現藏日本 (福 井) 西福寺。本圖為北京的中國國家博物館李翎 教授所提供。李教授專門研究觀音、阿彌陀佛, 研究成果豐碩,頗有見地。本欄因空間有限,每次只能少量介紹一些有關咒語的觀念,繼前幾期的阿彌陀佛長咒(即往生咒)之後,本 周起,將以二次的篇幅介紹四個阿彌陀佛短咒:一、 心咒 二、心中心咒 三、一字咒 四、藏傳的心咒 密教中同一本尊的咒語,依內容之長短,通常分為大咒、中咒、心咒三種,或稱為長咒、中咒、短咒;也有 人稱為根本陀羅尼(又稱根本咒、或大心咒)、心真言(又稱為心咒、或心祕密咒)、及心中心真言(又稱 心中心咒、隨心咒、或隨心真言)。所謂根本咒:是指諸尊中最詳細完整說明其內證本誓功德之陀羅尼。在阿彌陀系咒語裏,指的就是述說「阿 彌利哆(甘露)」四次的〈往生咒〉(又稱四甘露);甚至十次的〈阿彌陀如來根本陀羅尼〉(又稱十甘露咒)。 所謂心真言:是指大咒之心要。所謂心中心真言:是指大咒最心要部份之真言。不過這種分類法並不非常明確嚴 謹。通行漢地的長咒型〈往生咒〉雖只有 59 個漢字,對有些人來說還是長了一些。雖然我常鼓勵大家要儘可能學會 完整的「根本咒」型〈往生咒〉,但對一些實在無法背誦長咒的讀者,也常建議他們念只有幾個漢字的〈心咒〉。

《心咒》解讀與結構解析 心咒》一、心咒 簡易羅馬拼音:om amrita teje hara hum 傳統漢字音譯:唵 阿蜜 多 帝凈 賀囉 吽 簡易漢字音譯:唵 阿蒙利塔 貼傑 哈拉 紅 此咒在《大正藏》中,有多種漢字音譯本。此處選用經號 930 的〈無量壽如來觀行供養儀軌〉。梵文取自嘉 豐出版社的八田幸雄《真言事典》漢譯本第 39 號咒。另可參見《新編大藏全咒》第 15 冊第 355 頁第 24 咒。關於此咒的功效,大都是「誦滿十萬遍,得見阿彌陀如來,命終決定得生極樂世界。」但在《大正藏》經號 946 號的《大佛頂廣聚陀羅尼經》中,則說:「此咒誦滿百千遍,阿彌陀佛自身現來....。命終之後,生極 樂世界蓮花化生,……若求願者,皆得成就。」一個是十萬遍,一個是百千遍,可見後者較簡單也較易達成。〈阿彌陀佛心咒〉在日、韓兩國,持誦者頗多,但在漢地使用的情形較不多。又,本咒以 hum 做結尾,這是 svaha 以外,另一種常見的咒語結尾語。amrita 是阿彌利哆,意思是甘露;teje 是威光;hara 有運用、消除、 移走等意思。《心中心咒》解讀與結構解析 心中心咒》 二、心中心咒 簡易羅馬拼音:om amrite hum hum 傳統漢字音譯:唵 阿蜜栗底 吽 吽   簡易漢字音譯:唵 阿蒙利貼 紅 紅 此咒的傳統音譯,取自《大正藏》946 號《大佛頂廣聚陀羅尼經》。本咒最後連用二次的 hum,是另一種型 態的結尾語。此外,據《新編大藏全咒》第 13 冊第 567 頁所載,《佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌 經》中有咒名為:甘露軍茶利心大明,其簡易羅馬拼音為:om amrite hum,較此心中心咒少一 hum 字,此咒在 《大正藏》中也多處可見。傳統上,漢人多半持根本咒,較少持心咒或心中心咒。然而對時間有限的現代人而言,持心咒或心中心咒也許是 個值得推廣的觀念,因為它簡短,讓忙碌的人比較容易持誦。所以如果時間有限,例如在上、下班的途中,甚或 心煩不易持長咒時,我建議不妨改持心咒或心中心咒等短咒,依我的經驗,常會有意想不到的好結果。畢竟有持 總比沒持好,散心念總比不念好。以下我們繼續介紹兩個阿彌陀佛短咒:一字咒及藏傳心咒。

《阿彌陀佛一字咒》解讀與結構解析 阿彌陀佛一字咒》 梵文羅馬拼音: hrih 簡易羅馬拼音: hrih 傳統漢字音譯: (口紇)哩 簡易漢字音譯: 喝立喝 所謂一字咒,通常就是以種子字為咒。種子字的觀念是指用一個字(音節)來代表一位本尊,就像年輕人用 英文的 T 簡稱 Tony,或 J 簡稱 Jennifer 一樣。 此處的傳統音譯,取自《大正藏》1956 號的《密咒圓因往生集》。該書舉《大樂金剛三昧經般若理趣釋》說: 「(口紇)哩字具四字成一真言」。所謂「具四字」是因梵文是一種組合型的表音文字,此字由 h,r,i,h 等四個字 母組成。同書中又說:「若人持此一字真言,能除災禍疾病。命終已後,當生安樂國土,得上品上生。此一通修 觀自在心真言行者,亦能助餘部修瑜伽人也。」由此可知一字咒的功效。 一字咒 hrih 的各種字體理論上,所有的種子字都可以用來建構該對應本尊的一字咒。由於 hrih((口紇)哩)是:千手觀音、大威德 明王、如意輪觀音、忿怒月黶菩薩、法波羅蜜菩薩、金剛法菩薩、阿彌陀佛、青頸觀音、聖觀自在菩薩等多位的 種子字,所以在漢地、日本與西藏幾乎到處可見。關於諸尊所對應的種子字,嘉豐出版社即將付梓、內容近千頁 的《諸尊種子字集》,即是以種子字為主軸,詳細介紹各種子字所對應的尊像與咒語,有興趣的讀者,不妨拭目 以待。關於咒語所使用的字體,在中國唐代與日本使用悉曇字;宋代與韓國使用城體字,元明清時代與西藏的高級 裝飾,使用蘭札字;一般藏傳地區用藏文。附圖為悉曇、城體、蘭札與藏文的 hrih 字型例。《藏傳阿彌陀佛心咒》解讀與結構解析 藏傳阿彌陀佛心咒》 藏傳地區的阿彌陀佛心咒最常見的內容如下: 簡易羅馬拼音: om amideva hrih 簡易漢字音譯: 唵 阿密得哇 喝立喝

通行藏文發音: om amidewa shi om 是咒語中心內容常見的起始句。amidheva 一字來源不明,我請教過多位藏傳老師,大部份皆認為此咒來自伏藏。我的好友黃英傑金剛阿闍黎在今 年九月薩迦法王來台時,幫我問遍各方高人,結果他們多半認為 ami 是無垢之意,dheva 是 deva,即天之意;因 此 amidheva 應是無垢天。尼泊爾名佛教學者釋迦教授(Prof. Min Shakya)則認為 ami 是 amita 的簡稱,因此 意為無量天,不過此二說皆待確認,在此僅供參考。本咒最後的 hrih 同上述一字咒,如上所說它是阿彌陀佛與觀世音等諸尊的種子字。此字最好唸成 hrih,漢譯 常做(口紇)哩(二合)(hri);此字藏傳常唸成嘻或啥(shi)。藏傳所以如是發音,是因藏文有兩種字母系統:對佛教經咒來說,一種是用來書寫經文的 30 字母系統,另一 種是用來轉寫梵文咒語的 50 字母系統。由於通曉 50 字母系統的人並不多,因此在看到 hrih 這種用 50 字母系統 書寫的咒語時,大部份人會採用 30 字母系統的發音法,而將 hrih 音唸成 shi 音。有關藏文咒語的發音問題,我 在第三屆佛光佛學會上將有一篇專文討論,探討藏文的 padme 念成 beme,vajra 念成 beja 或 banja,而 svaha 念 成 soha 等問題,有興趣的讀者可參考。

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/2E48E9E89297E3BE.html

范文七:佛说阿弥陀佛经注音版

佛说阿弥陀佛经注音版

fó shuō ā mí tuó jīng

佛说阿弥陀经

yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí yì

姚秦三藏法师鸠摩罗什译

rú shì wǒ wén yī shí fó zài shè wèi guó qí shù jǐ gū dú

如是我闻。一时佛在舍卫国,只树给孤独

yuán yǔ dà bǐ qiū sēng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù jiē shì dà ā

luó

园。与大比丘僧,千二百五十人俱,皆是大阿罗

hàn zhòng suǒ zhī shí zhǎng lǎo shè lì fú mó hē mù jiàn lián mó h

ē

汉,众所知识:长老舍利弗、摩诃目犍连、摩诃

jiā shè mó hē jiā zhān yán mó hē jù chī luó lí pó duō zhōu lì

迦叶、摩诃迦旃延、摩诃俱絺罗、离婆多、周利

pán tuó qié nán tuó ā nán tuó luó hòu luó jiāo fàn bō tí bīn

盘陀伽、难陀、阿难陀、罗侯罗、憍梵波提、宾

tóu lú pō luó duò jiā liú tuó yí mó hē jié bīn nuó bo jū luó

头卢颇罗堕、迦留陀夷、摩诃劫宾那、薄拘罗、

ā nuó lóu tuó rú shì děng zhū dà dì zǐ

阿那楼驮,如是等诸大弟子。

bìng zhū pú sà mó hē sà wén shū shī lì fǎ wáng zǐ ā yì duō

并诸菩萨摩诃萨:文殊师利法王子、阿逸多

pú sà gan tuó hē tí pú sà cháng jīng jìn pú sà yǔ rú shì děng

zhū

菩萨、乾陀诃提菩萨、常精进菩萨,与如是等诸

dà pú sà

大菩萨。

jí shì tí huán yīn děng wú liàng zhū tiān dà zhòng jù

及释提桓因等,无量诸天大众俱。

ěr shí fó gào zhǎng lǎo shè lì fú cóng shì xī fāng guò shí

尔时,佛告长老舍利弗:„从是西方,过十

wàn yì fó tǔ yǒu shì jiè míng yuē jí lè qí tǔ yǒu fó hào ā mí

万亿佛土,有世界名曰极乐,其土有佛,号阿弥

tuó jīn xiàn zài shuō fǎ

陀,今现在说法。‟

shè lì fú bǐ tǔ hé gù míng wéi jí lè qí guó zhòng shēng

„舍利弗,彼土何故名为极乐?其国众生,

wú yǒu zhòng kǔ dàn shòu zhū lè gù míng jí lè

无有众苦,但受诸乐,故名极乐。‟

yòu shè lì fú jí lè guó tǔ qī chóng lán shǔn qī chóng luó

„又舍利弗。极乐国土,七重栏楯,七重罗

wǎng , qī zhóng háng shù jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rào shì gù bǐ guó

míng

网,七重行树,皆是四宝周匝围绕,是故彼国名

wéi jí lè

为极乐。‟

yòu shè lì fú jí lè guó tǔ yǒu qī bǎo chí bā gōng dé

„又舍利弗。极乐国土,有七宝池,八功德

shuǐ chōng mǎn qí zhōng chí dǐ chún yǐ jīn shā bù dì sì biān jiē d

ào

水,充满其中,池底纯以金沙布地。四边阶道,

jīn yín liú lí bō lí hé chéng shàng yǒu lóu gé yì yǐ

jīn

金、银、琉璃、玻璃合成。上有楼阁,亦以金、

yín liú lí bō lí chē qú chì zhū mǎ lǎo ér yán shì zhī

银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。

chí zhōng lián huā dà rú chē lún qīng sè qīng guāng huáng sè huáng guāng

chì sè

池中莲花大如车轮,青色青光、黄色黄光、赤色

chì guāng 、 bái sè bái guāng , wēi miào xiāng jié

赤光、白色白光,微妙香洁。‟

shè lì fú jí lè guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

„舍利弗。极乐国土,成就如是功德庄严。‟

yòu shè lì fú bǐ fó guó tǔ cháng zuò tiān yuè huáng jīn wéi

„又舍利弗。彼佛国土,常作天乐。黄金为

dì zhòu yè liù shí yù tiān màn tuó luó huā qí tǔ zhòng shēng chá

ng yǐ

地。昼夜六时,雨天曼陀罗华。其土众生,常以

qīng dàn gè yǐ yī gé chéng zhòng miào huā gòng yǎng tā fāng shí wàn yì

清旦,各以衣祴盛众妙华,供养他方十万亿佛,

jí yǐ shí shí hái dào běn guó fàn shí jīng xíng

即以食时,还到本国,饭食经行。‟

shè lì fú jí lè guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

„舍利弗。极乐国土,成就如是功德庄严。‟

fù cì shè lì fú bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī

复次舍利弗:„彼国常有种种奇妙杂色之

niǎo bái hè kǒng què yīng wǔ shè lì jiā líng pín qié gòng

mìng

鸟:白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命

zhī niǎo shì zhū zhòng niǎo zhòu yè liù shí chū hé yǎ yīn qí y

īn yǎn

之鸟。是诸众鸟,昼夜六时,出和雅音。其音演

chàng wǔ gēn wǔ lì qī pú tí fēn bā shèng dào fēn rú shì děng fǎ

畅五根、五力、七菩提分、八圣道分,如是等法。

qí tǔ zhòng shēng wén shì yīn yǐ jiē xī niàn fó niàn fǎ niàn sēng

其土众生,闻是音已,皆悉念佛、念法、念僧。‟

shè lì fú rǔ wù wèi cǐ niǎo shí shì zuì bào suǒ shēng suǒ

„舍利弗。汝勿谓此鸟,实是罪报所生,所

yǐ zhě hé bǐ fó guó tǔ wú sān è dào

以者何?彼佛国土,无三恶道。‟

shè lì fú qí fó guó tǔ shàng wú è dào zhī míng hé kuàng

„舍利弗。其佛国土,尚无恶道之名,何况

yǒu shí shì zhū zhòng niǎo jiē shì ā mí tuó fó yù lìng fǎ yīn xuān

liú

有实。是诸众鸟,皆是阿弥陀佛,欲令法音宣流,

biàn huà suǒ zuò

变化所作。‟

shè lì fú bǐ fó guó tǔ wēi fēng chuí dòng zhū bǎo háng shù

„舍利弗。彼佛国土,微风吹动诸宝行树,

jí bǎo luó wǎng chū wēi miào yīn pì rú bǎi qiān zhǒng yuè tóng shí jù

zuò

及宝罗网,出微妙音,譬如百千种乐,同时俱作。

wén shì yīn zhě zì rán jiē shēng niàn fó niàn fǎ niàn sēng zhī xīn

闻是音者,自然皆生念佛、念法、念僧之心。‟

shè lì fú qí fó guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

„舍利弗。其佛国土,成就如是功德庄严。‟

shè lì fú yú rǔ yì yún hé bǐ fó hé gù hào ā mí

„舍利弗。于汝意云何?彼佛何故号阿弥

tuó

陀?‟

shè lì fú bǐ fó guāng míng wú liàng zhào shí fāng guó wú suǒ

„舍利弗。彼佛光明无量,照十方国,无所

zhàng ài shì gù hào wéi ā mí tuó

障碍,是故号为阿弥陀。‟

yòu shè lì fú bǐ fó shòu mìng jí qí rén mín wú liàng wú

„又舍利弗。彼佛寿命,及其人民,无量无

biān ā sēng qí jié gù míng ā mí tuó

边阿僧只劫,故名阿弥陀。‟

shè lì fú ā mí tuó fó chéng fó yǐ lái yú jīn shí jié

„舍利弗。阿弥陀佛成佛已来,于今十劫。‟

yòu shè lì fó bǐ fó yǒu wú liàng wú biān shēng wén dì zǐ jiē

„又舍利弗。彼佛有无量无边声闻弟子,皆

ā luó hàn fēi shì suàn shù zhī suǒ néng zhī zhū pú sà zhòng yì fù rú

阿罗汉,非是算数之所能知。诸菩萨众,亦复如

shì

是。‟

shè lì fú bǐ fó guó tǔ chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán

„舍利弗。彼佛国土,成就如是功德庄严。‟

yòu shè lì fú jí lè guó tǔ zhòng shēng shēng zhě jiē shì ā

„又舍利弗。极乐国土,众生生者,皆是阿

pí bá zhì qí zhōng duō yǒu yī shēng bǔ chǔ qí shù shèn duō fēi shì

suàn

鞞跋致,其中多有一生补处,其数甚多,非是算

shù suǒ néng zhī zhī dàn kě yǐ wú liàng wú biān ā sēng qí shuō

数所能知之,但可以无量无边阿僧只说。‟

shè lì fú zhòng shēng wén zhě yīng dāng fā yuàn yuàn shēng bǐ guó

„舍利弗。众生闻者,应当发愿,愿生彼国,

suǒ yǐ zhě hé dé yǔ rú shì zhū shàng shàn rén jù huì yī chǔ

所以者何?得与如是诸上善人俱会一处。‟

shè lì fú bù kě yǐ shǎo shàn gēn fú dé yīn yuán dé shēng bǐ

„舍利弗。不可以少善根福德因缘,得生彼

guó

国。‟

shè lì fó ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén wén shuō ā mí tuó

„舍利弗。若有善男子善女人,闻说阿弥陀

fó zhí chí míng hào ruò yī rì ruò èr rì ruò sān rì ruò sì

佛,执持名号,若一日、若二日,若三日,若四

rì ruò wǔ rì ruò liù rì ruò qī rì yī xīn bù luàn qí rén

日,若五日,若六日,若七日,一心不乱,其人

lín mìng zhōng shí ā mí tuó fó yǔ zhū shèng zhòng xiàn zài qí qián

shì

临命终时,阿弥陀佛,与诸圣众,现在其前。是

rén zhōng shí xīn bù diān dǎo jí dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè

guó

人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛极乐国

土。‟

shè lì fú wǒ jiàn shì lì gù shuō cǐ yán ruò yǒu zhòng shēng

„舍利弗。我见是利,故说此言。若有众生,

wén shì shuō zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó tǔ

闻是说者,应当发愿,生彼国土。‟

shè lì fú rú wǒ jīn zhě zàn tàn ā mí tuó fó bù kě

„舍利弗。如我今者,赞叹阿弥陀佛,不可

sī yì gōng dé zhī lì dōng fāng yì yǒu ā chù pí fó xū mí xiāng fó

思议功德之利。东方亦有阿閦鞞佛、须弥相佛、

dà xū mí fó xū mí guāng fó miào yīn fó rú shì děng héng hé shā

shù

大须弥佛、须弥光佛、妙音佛,如是等恒河沙数

zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù sān qiān dà qi

ān shì

诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世

jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù

kě sī

界,说诚实言:“汝等众生,当信是称赞不可思

yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

议功德一切诸佛所护念经。”‟

shè lì fú nán fāng shì jiè yǒu rì yuè dēng fó míng wén guāng

„舍利弗。南方世界,有日月灯佛、名闻光

fó dà yàn jiān fó xū mí dēng fó wú liàng jīng jìn fó rú shì dě

ng

佛、大焰肩佛、须弥灯佛、无量精进佛,如是等

héng hé shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù

sān

恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三

qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn

shì chēng

千大千世界,说诚实言:“汝等众生,当信是称

zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

赞不可思议功德一切诸佛所护念经。”

shè lì fú xī fāng shì jiè yǒu wú liàng shòu fó wú liàng

xiāng

„舍利弗。西方世界,有无量寿佛、无量相

fó wú liàng chuàng fó dà guāng fó dà míng fó bǎo xiāng fó jìng

guāng

佛、无量幢佛、大光佛、大明佛、宝相佛、净光

fó rú shì děng héng hé shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng

shé

佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌

xiāng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng

zhòng shēng

相,遍覆三千大千世界,说诚实言:“汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn

当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念

jīng

经。”‟

shè lì fú běi fāng shì jiè yǒu yàn jiān fó zuì shèng yīn fó

„舍利弗。北方世界,有焰肩佛、最胜音佛、

nán jǔ fó rì shēng fó wǎng míng fó rú shì děng héng hé shā shù zhū

难沮佛、日生佛、网明佛,如是等恒河沙数诸佛,

gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè

shuō

各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世界,说

chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì

gōng dé

诚实言:“汝等众生,当信是称赞不可思议功德

yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

一切诸佛所护念经。”‟

shè lì fú xià fāng shì jiè yǒu shī zǐ fó míng wén fó

„舍利弗。下方世界,有师子佛、名闻佛、

míng guāng fó dá mó fó fǎ chuàng fó chí fǎ fó rú shì děng hé

ng hé

名光佛、达摩佛、法幢佛、持法佛,如是等恒河

shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng shé xiāng biàn fù sān qiān

沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三千大

qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chē

ng zàn bù

千世界,说诚实言:“汝等众生,当信是称赞不

kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn jīng

可思议功德一切诸佛所护念经。”‟

shè lì fú shàng fāng shì jiè yǒu fàn yīn fó xiù wáng fó

„舍利弗。上方世界,有梵音佛、宿王佛、

xiāng shàng fó xiāng guāng fó dà yàn jiān fó zá sè bǎo huá yán shē

n fó

香上佛、香光佛、大焰肩佛、杂色宝华严身佛、

suō luó shù wáng fó bǎo huá dé fó jiàn yī qiē yì fó rú xū mí

shān

娑罗树王佛、宝华德佛、见一切义佛、如须弥山

fó rú shì děng héng hé shā shù zhū fó gè yú qí guó chū guǎng cháng

shé

佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌

xiāng biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè shuō chéng shí yán rǔ děng

zhòng shēng

相,遍覆三千大千世界,说诚实言:“汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé yī qiē zhū fó suǒ hù niàn

当信是称赞不可思议功德一切诸佛所护念

jīng

经。”‟

shè lì fú yú rǔ yì yún hé hé gù míng wéi yī qiē zhū fó suǒ

„舍利弗。于汝意云何?何故名为一切诸佛所

hù niàn jīng

护念经?‟

shè lì fú ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén wén shì jīng shòu

„舍利弗。若有善男子、善女人,闻是经受

chí zhě jí wén zhū fó míng zhě shì zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén

jiē

持者,及闻诸佛名者,是诸善男子、善女人,皆

wéi yī qiē zhū fó zhī suǒ hù niàn jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nuò duō luó

sān

为一切诸佛之所护念,皆得不退转于阿耨多罗三

miǎo sān pú tí shì gù shè lì fó rǔ děng jiē dāng xìn shòu wǒ yǔ

藐三菩提。是故舍利弗,汝等皆当信受我语,及

zhū fó suǒ shuō

诸佛所说。‟

shè lì fú ruò yǒu rén yǐ fā yuàn jīn fā yuàn dāng fā yuàn

„舍利弗。若有人已发愿、今发愿、当发愿,

yù shēng ā mí tuó fó guó zhě shì zhū rén děng jiē dé bù tuì zhuǎn yú

ā

欲生阿弥陀佛国者,是诸人等,皆得不退转于阿

nuò duō luó sān miǎo sān pú tí yú bǐ guó tǔ ruò yǐ shēng ruò jīn shēng

耨多罗三藐三菩提,于彼国土,若已生、若今生、

ruò dāng shēng shì gù shè lì fó zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén ruò

yǒu

若当生。是故舍利弗,诸善男子、善女人,若有

xìn zhě yīng dāng fā yuàn shēng bǐ guó tǔ shè lì fó rú wǒ jīn zh

ě

信者,应当发愿,生彼国土。舍利弗,如我今者,

chēng zàn zhū fó bù kě sī yì gōng dé bǐ zhū fó děng yì chēng zàn w

ǒ bù

称赞诸佛不可思议功德,彼诸佛等,亦称赞我不

kě sī yì gōng dé ér zuò shì yán shì jiā móu ní fó néng wéi shè

n nán

可思议功德,而作是言:“释迦牟尼佛能为甚难

xī yǒu zhī shì néng yú suō pó guó tǔ wǔ zhuó è shì jié zhuó ji

àn

希有之事,能于娑婆国土,五浊恶世,劫浊、见

zhuó fán nǎo zhuó zhòng shēng zhuó mìng zhuó zhōng dé ā nuò duō luó sān

miǎo

浊、烦恼浊、众生浊、命浊中,得阿耨多罗三藐

sān pú tí wéi zhū zhòng shēng shuō shì yī qiē shì jiān nán xìn zhī fǎ

三菩提。为诸众生,说是一切世间难信之法。”‟

shè lì fú dāng zhī wǒ yú wǔ zhuó è shì xíng cǐ nán shì

„舍利弗。当知我于五浊恶世,行此难事,

dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí wéi yī qiē shì jiān shuō cǐ nán xì

n zhī

得阿耨多罗三藐三菩提,为一切世间说此难信之

fǎ shì wéi shèn nán

法,是为甚难。‟

fó shuō cǐ jīng yǐ shè lì fú jí zhū bǐ qiū yī qiē shì jiān

佛说此经已,舍利弗,及诸比丘,一切世间

tiān rén ā xiū luó děng wén fó suǒ shuō huān xǐ xìn shòu zuò lǐ ér qù

天人阿修罗等,闻佛所说,欢喜信受,作礼而去。

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/16C39EDA56BB91E2.html

范文八:佛说阿弥陀经(注音版)

fóshuō

ā

mítuójīng

佛 說 阿 彌 陀 經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

yáoqínsānzàngfǎshījiūmóluóshíyì

═════════════════════════════

rúyī

yuánshìdàfúzhānyántuóqiébōhē

tíyǔāmó

shìwǒwénshídà

zàishèwèiguó

shù

jǐjùgū

dújiēlìjiāpán

如是我聞:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨

qiūsēngqiānèr

bǎiwǔshírén

園,與大比丘僧千二百五十人俱,皆

luóhànhēmó

zhòngsuǒzhīshí

hēlí

zhǎnglǎoshè

是大阿羅漢,眾所知識。長老舍利

mùjiānliánhē

chīluóālúbáodì

zǐpōjūnántuóluóduòluó

ā

sàjiāshèpóduōluóhóuluójiā

liútuó

弗、摩訶目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦

zhōulì

旃延、摩訶俱絺羅、離婆多、周利槃

nántuóbīntóu

jiāofàn

mórúsàqiántuórú

shìděng

陀伽、難陀、阿難陀、羅睺羅、憍梵波提、賓頭盧頗羅墮、迦留陀夷、摩

jiébīnnà

lóutuómósàyǔ

訶劫賓那、薄拘羅、阿

shìděngzhūdàwénshūshīhē

lìsà

bìngzhūpú

ā

樓馱,如

是等諸大弟子,并諸菩薩摩訶薩──

fǎwángzǐchángjīngjìn

yìduōpúpú

文殊師利法王子、阿逸多菩薩、乾陀訶提菩薩、常精進菩薩,與如是等

zhūdàpúsàjíshìtíhuányīnděngwúliángzhūtiān

諸大菩薩,及釋提桓因等無量諸天

dàzhòngjù

大眾俱。

ěr

shí

fógàozhǎnglǎoshè

fúfó

dùhào

ā

yǒumí

爾時,佛告長老舍利弗:

cóngshìxīfāngguòshíwànyì

shìjièmíngyuētuó

dùyǒufó

「從是西方過十萬億佛土,有世界名曰極樂。其土有佛,號阿彌

jīnxiànzàishuōfǎ

shè

lèlèdùshùwéi

gùmíngwéi

陀,今現在說法。

「舍利弗!彼土何故名為極

qíguózhòngshēnggùmíngjí

wúyǒuzhòngkǔyòu

shè

dànshòuzhūjí

guó

樂?其國眾生,無有眾苦,但受諸樂,故名極樂。又,舍利弗!極樂國

qīchónglánshǔnjiēshìlè

shè

guódùyǒuqībǎochíchídǐchúnyǐyín

liú

jīnshā

qīchóngluówǎng

shìgù

qīchónghángbǐguómíng

土,七重欄楯、七重羅網、七重行

sìbǎozhōuzāwéirào

樹,皆是四寶周匝圍繞,是故彼國名為極樂。

yòu

又,舍利弗!極樂國土有七寶池,

bāgōngdéshuǐchōngmǎnqízhōngbù

de

sìbiānjiēdào

jīn

八功德水充滿其中,池底純以金沙布地;四邊階道,金、銀、琉璃、玻

líliú

héchénglí

shàngyǒulóulí

chēqú

géyìchìzhūdà

yǐjīnyín

璃合成;上有樓閣,亦以金、銀、

mǎnǎoéryánchēlún

qīngsèbáijí

sèguó

琉璃、玻璃、硨磲、赤珠、瑪瑙而嚴

shìzhīqīngguāngbáiguāngdùchéngjiù

chízhōngliánhuāhuángsèhuángguāngwēimiàoxiāngjiérúyòu

zuòtiānyuèmàntuóluóhuāgèyìxíng

yǐfó

shèyī

飾之。池中蓮華,大如車輪,青色

chìsèchìguāngshè

青光,黃色黃光,赤色赤光,白色白光,微妙香潔。舍利弗!極樂國

shìgōngdézhuāngyán

shè

fóguódù

cháng

土成就如是功德莊嚴。

「又,舍利弗!彼佛國土,常

huángjīnwéidì

zhòuyè

liùshíyùtiān

作天樂,黃金為地,晝夜六時雨天

dùzhòngshēng

chángyǐqīngdàn

曼陀羅華。其土眾生,常以清旦,

géshèngzhòngmiàohuājílì

yǐshíshífú

gòngyǎngtāfāngshíwàn

fànshíjīngrú

shìgōng

各以衣裓盛眾妙華,供養他方十萬

huándàoběnguólè

guódùchéngjiù

億佛;即以食時,還到本國,飯食經行。舍利弗!極樂國土成就如是功

dézhuāngyán

德莊嚴。

zhǒngqímiàozá

shè

bái

bǐguóchángyǒuzhǒnghè

kǒngquè

yīng

「復次,舍利弗!彼國常有種

sèzhīniǎo

種奇妙雜色之鳥── 白鶴、孔雀、鸚

wǔshèlìjiālíngbīnqiézhòuyè

gòngmìngzhīniǎo

yǎyīntí

fēn

shìqíyīn

鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。是

zhūzhòngniǎoyǎnchàngwǔgēndàofēnyǐrǔhé

jiērú

liùshíchūhélì

qíniànfǎ

諸眾鳥,晝夜六時出和雅音,其音

bāshèng

演暢五根、五力、七菩提分、八聖

shìděngfǎxīniànfó

dùzhòngshēngwénshìyīnniànsēng

shè

道分如是等法。其土眾生聞是音已,皆悉念佛、念法、念僧。舍利弗!

wùwèicǐniǎoshíshìzuìbàosuǒshēng

fóguódù

è

wúsān

è

dào

shè

suǒyǐzhěfú

汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何?彼佛國土無三惡道。舍利弗!其

fóguódùshàngwúshìzhūzhòngniǎojiē

dàozhīmíngāshè

mílì

tuófújí

hékuàngyǒushífó

yùlìngbǐ

yīn

佛國土尚無惡道之名,何況有實!

shì

是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音

xuānliúbiànhuàsuǒzuòwēifēngchuīdòngmiàoyīn

fóguódù

宣流變化所作。舍利弗!彼佛國土,

zhūbǎohángshù

bǎoluówǎngchūwēi

zuò

wénniànsēngrú

shì

微風吹動,諸寶行樹及寶羅網出微

bǎiqiānzhǒngyuètóngshí

妙音,譬如百千種樂同時俱作,聞

shìyīnzhězìzhīxīn

shè

ránjiēshēngniànfólì

niànfǎ

是音者自然皆生念佛、念法、念僧

fóguódùchéngjiù

之心。舍利弗!其佛國土成就如是

gōngdézhuāngyán

功德莊嚴。

shè

gùhào

ā

lìfúyúshè

rǔlì

yìyúnhéfú

bǐfó

「舍利弗!於汝意云何?彼佛

mítuó

fóguāngmíngshìgùhàofóshòumìngjíjié

gùmíngāyǐ

lái

何故號阿彌陀?舍利弗!彼佛光明

wúliángwéi

ā

zhàoshífāngguówúsuǒzhàngàimítuó

yòu

shè

無量,照十方國無所障礙,是故號為阿彌陀。又,舍利弗!彼佛壽命及

qírénmínmítuóyú

shè

wúliángwúbiānlì

fúyòuzǐ

āshè

āsēngqímítuólìjiē

zhūpú

fúā

其人民,無量無邊阿僧祇劫,故名阿

fóchéngfóbǐluóhàn

yìrú

彌陀。舍利弗!阿彌陀佛成佛已來,

jīnshíjié

fóyǒuwúliáng

fēishìsuànrú

shì

於今十劫。又,舍利弗!彼佛有無量

wúbiānshēngwéndìshùzhīsuǒnéngzhīshèyán

無邊聲聞弟子,皆阿羅漢,非是算

sàzhòng

數之所能知;諸菩薩眾,亦復如是。

fóguódùchéngjiù

shìgōngdézhuāng

舍利弗!彼佛國土成就如是功德莊嚴。

yòu

shēngzhěshēngbǔchùzhīzhī

dànkějiēshì

shèā

lìbǐ

fúbázhì

guódùzhòngshēng

「又,舍利弗!極樂國土眾生

qízhōngduōyǒuyìfēishìsuànshùsuǒnéngāsēngqíshuō

shè

生者,皆是阿鞞跋致;其中多有一

qíshùshènduōyǐ

生補處,其數甚多,非是算數所能

wúliángwúbiān

知之,但可以無量無邊阿僧祇說。舍

lìfúzhòngshēngwénzhěsuǒyǐzhěhéhuìyíchù

shè

bùshè

yīngdāngfāyuàndé

yuànshēng

利弗!眾生聞者,應當發願,願生

bǐguórén

shìzhūshàngshàn

彼國。所以者何?得與如是諸上善人俱會一處。

kělì

yǐshǎoshàngēnfúfú

rìrìmítuó

「舍利弗!不可以少善根福德

yīnyuándéshēngbǐguózǐhàorìbúluàn

shànnǚrénruòyīruòwǔ

rìrì

ruòyǒushànnán

zhíchímíng

ruò

因緣得生彼國。舍利弗!若有善男

wénshuōāruò

èr

rìrì

mítuó

子、善女人,聞說阿彌陀佛,執持名

ruòsānruòqī

ā

號,若一日、若二日、若三日、若四

ruòliù

yìxīnfó

日、若五日、若六日、若七日,一心

qírénlínmìngzhōngshí

qíqián

不亂;其人臨命終時,阿彌陀佛與

zhūshèngzhòngxiànzàidiāndàodù

shè

lìjífú

shìrénzhōngshímílì

tuó

xīnbùlè

guó

諸聖眾現在其前;是人終時,心不

déwǎngshēngā

wǒjiànshì

顛倒,即得往生阿彌陀佛極樂國

gùshuōcǐyán

土。舍利弗!我見是利,故說此言;

ruòyǒuzhòngshēngwénshìshuōzhěguódù

yīngdāngfāyuànshēngbǐ

若有眾生聞是說者,應當發願生彼國土。

shè

wǒjīnzhě

zàntàn

ā

「舍利弗!如我今者,讚歎阿彌

tuófóāxū

bùkěfó

sīyìgōngdézhīlìxū

míxiàngfó

dōngfāngyìyǒuxū

陀佛不可思議功德之利;東方亦有

chùbǐ

阿閦鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、

míguāngfó

miàoyīnfóyú

shìděnghénghéshā

biànrǔděngyìgōngdé

須彌光佛、妙音佛,如是等恒河沙

shùzhūfù

qíguóchūguǎngchángshéxiàng

shuōchéngshíyánchēngzànbù

數諸佛,各於其國出廣長舌相,遍

sānqiāndàqiānshìjiè

dāngxìnshìfóshè

fófófó

覆三千大千世界,說誠實言:『汝等

zhòngshēngyí

qièzhū

眾生,當信是《稱讚不可思議功德

suǒhùniànjīnglì

nánfāngshìjièyǒurìyuèdēngdàyànjiānfórú

mídēng

一切諸佛所護念經》。』

「舍利弗!南方世界有日月燈

míngwénguāngfówúliángjīngjìngè

佛、名聞光佛、大燄肩佛、須彌燈

shìděnghénghéshāshùzhū

biànfù

sān

佛、無量精進佛,如是等恒河沙數諸

qíguóchūguǎngchángshéxiàng

shuōchéngshíyánchēngzànbù

佛,各於其國出廣長舌相,遍覆三

qiāndàqiānshìjièshēngqièzhū

dāngxìnshìfó

rǔděngzhòngyìgōngdé

千大千世界,說誠實言:『汝等眾生,當信是《稱讚不可思議功德一

suǒhùniànjīngshè

xīfāngshìjièyǒuwúliángshòu

切諸佛所護念經》。』

「舍利弗!西方世界有無量壽

fówúliángxiàngfówúliángchuángfó

jìngguāngfógè

dàguāngfó

shìděng

佛、無量相佛、無量幢佛、大光佛、

dàmíngfó

bǎoxiàngfó

大明佛、寶相佛、淨光佛,如是等

hénghéshāshùzhūxiàng

biànfù

qíguóchūguǎngchángshé

shuōchéngshíyánchēngzànbù

恒河沙數諸佛,各於其國出廣長舌

sānqiāndàqiānshìjiè

dāngxìnshìfó

相,遍覆三千大千世界,說誠實言:

rǔděngzhòngshēngyìgōngdé

yíshè

zuìshèngyīnfófó

qièzhūlì

fúnán

『汝等眾生,當信是《稱讚不可思

suǒhùniànjīng

běifāngshìjièyǒuyànjiānfófó

rìshēngfófó

wǎngmíngqíguó

議功德一切諸佛所護念經》。』

「舍利弗!北方世界有燄肩佛、最勝音佛、難沮佛、日生佛、網明

shìděnghénghéshāshùzhū

biànfù

佛,如是等恒河沙數諸佛,各於其國

chūguǎngchángshéxiàngshuōchéngshíyánzànjīng

sānqiāndàqiānshìjiè

dāngxìnshì

suǒ

chēnghùniàn

出廣長舌相,遍覆三千大千世界,

rǔděngzhòngshēngyìgōngdé

說誠實言:『汝等眾生,當信是《稱

qièzhū

讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。』

shè

míngwénfó

xiàfāngshìjièyǒushīzǐ

「舍利弗!下方世界有師子佛、

míngguāngfó

fǎchuángfó

名聞佛、名光佛、達摩佛,法幢佛、

chífǎfórúshìděnghénghéshāshùzhū

biànfù

fógèyú

持法佛,如是等恒河沙數諸佛,各於

qíguóchūguǎngchángshéxiàngjiè

shuōchéngshíyánchēngzànhùniànjīng

sānqiāndàqiānshì

dāngxìnshì

suǒ

其國出廣長舌相,遍覆三千大千世

rǔděngzhòngshēngyìgōngdé

界,說誠實言:『汝等眾生,當信是

qièzhū

《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。』

shè

shàngfāngshì

jiè

yǒufànyīn

「舍利弗!上方世界有梵音

xiùwángfó

xiāngshàngfó

xiāngguāngfó

佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大

yànjiānfófóshānfó

sèbǎohuāyánshēnfófó

jiànyí

qiè

fófó

suōluóshùwáng

rúgè

xūyú

míqí

燄肩佛、雜色寶華嚴身佛、娑羅樹王

bǎohuādé

佛、寶華德佛、見一切義佛、如須彌

shìděnghénghéshāshùzhū

biànfù

山佛,如是等恒河沙數諸佛,各於其

guóchūguǎngchángshéxiàngjiè

shuōchéngshíyánchēngzànhùniànjīng

sānqiāndàqiānshì

dāngxìnshì

suǒ

國出廣長舌相,遍覆三千大千世

rǔděngzhòngshēngyìgōngdé

界,說誠實言:『汝等眾生,當信是

qièzhū

《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。』

shè

yìyúnhé

「舍利弗!於汝意云何?何故

míngwéifúchízhěshànnǚréndé

yíqièzhūfósuǒhùniànjīngshànnǚrén

shèlì

名為《一切諸佛所護念經》?舍利

ruòyǒushànnánzǐ

jíwénzhū

wénshìjīngshòu

弗!若有善男子、善女人,聞是經受

fómíngzhěqièzhū

shìzhūshànnánzǐzhīsuǒhùniàn

tíyǔ

jíjiē

持者,及聞諸佛名者;是諸善男子、

jiēwéiyí

ā

善女人,皆為一切諸佛之所護念,皆

tuìzhuǎnyúshè

nòuduōluósānmiǎosānpúrǔděngjiēdāngxìnshòuwǒ

得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

shìgùzhū

是故,舍利弗!汝等皆當信受我語及

suǒshuō

shè

yuàn

ruòyǒurényǐyùshēngājiētí

déyú

fāyuàn

jīn

諸佛所說。

「舍利弗!若有人已發願、今發

dāngfāyuàn

mítuó

fóguózhěā

nòuduōluó

ruòzhū

願、當發願,欲生阿彌陀佛國者;

shìzhūrénděngsānmiǎosānpújīnshēngshànnánzǐ

tuìzhuǎnyú

是諸人等,皆得不退轉於阿耨多羅

bǐguódùruòyǐshēngshìgù

shè

三藐三菩提,於彼國土若已生、若

ruòdāngshēng

今生、若當生。是故,舍利弗!諸

shànnǚrénruòyǒuxìnzhě

yīngdāngfāyuàn

善男子、善女人若有信者,應當發願

shēngbǐguódù

生彼國土。

shè

wǒjīnzhě

chēngzànzhū

「舍利弗!如我今者,稱讚諸

fóbùkěbù

sīkě

yìgōngdésī

yìgōngdé

bǐzhū

ér

fóděngzuòshìyán

yìchēng

shìnéngyújiànzhuódé

ā

nòu

佛不可思議功德;彼諸佛等,亦稱

zànwǒ

讚我不可思議功德,而作是言:『釋

jiāmóuní

fónéngwéishènnánxīyǒuzhīshì

wǔzhuóèzhòngshēngzhuó

tífǎ

shì

jiézhuó

mìngzhuózhōng

迦牟尼佛能為甚難希有之事,能於

suōpóguódùfánnǎozhuó

娑婆國土五濁惡世──劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中,得阿耨

duōluósānmiǎosānpúqièshìjiānnánxìnzhīyú

wǔzhuóè

shìtí

wèizhūzhòngshēngshuōshìyíshè

fúdé

ā

dāngzhīwǒnòuduōluó

多羅三藐三菩提,為諸眾生說是一切世間難信之法。』舍利弗!當知我

xíngcǐnánshìwèiyí

於五濁惡世,行此難事;得阿耨多羅

sānmiǎosānpúzhī

qièshìjiānshuōcǐnánxìn

三藐三菩提,為一切世間說此難信

shìwéishènnán

fóshuōcǐjīngyǐ

yíshuō

qièshìjiāntiān

rén

shèāzuò

zhūbǐ

qiūsuǒ

之法,是為甚難!」

佛說此經已。舍利弗及諸比丘,

xiūluóděnglǐ

ér

wénfó

一切世間天、人、阿修羅等,聞佛所

huānxǐxìnshòu

說,歡喜信受,作禮而去。

佛說阿彌陀經

11

fóshuō

ā

mítuójīng

báyíqiè

ā

yèzhànggēnběndéshēngjìngtǔmíduōpóāpí

míā

yèlimí

tuóluóní

duōlì

duōà

拔一切业障根本得生净土陀罗尼

námódì

duōtuóqiéduōyèpó

ā

南无阿弥多婆夜 哆他伽哆夜 哆地夜他 阿弥唎都婆毗 阿弥唎哆

xīdānpómí

liduō

liduō

píjiālándìqiémínì

悉耽婆毗 阿弥唎哆 毗迦兰帝 阿

píjiālánduō

suōpó

qiéqiénuò

弥唎哆 毗迦兰哆 伽弥腻 伽伽那

zhǐduōjiā

枳多迦隶 娑婆诃

════════════════════════════

12

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/5AE91285B89904D6.html

范文九:佛说阿弥陀经_注音

佛说阿弥陀经

1

南无本师释迦牟尼佛(三称)

【开经偈】

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,

我今见闻得受持,愿解如来真实义。

【莲池赞】

莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘埃。

南无莲池海会佛菩萨(三称三拜)

南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三称) 2

fóshuōāmítuójīng

佛说阿弥陀经

yáoqínsānzàngfǎshījiūmóluóshǐyì

姚秦三藏法师鸠摩罗什 译

rúshìwǒwényìshífózàishèwèiguóqíshùjǐ 如是我闻,一时,佛在舍卫国,祗树给gūdúyuányǔdàbǐqiūsēngqiānèrbǎiwǔshírénjù孤独园。与大比丘僧,千二百五十人俱,jiēshìdàāluóhànzhòngsuǒzhīshìzhǎnglǎoshèlìfó皆是大阿罗汉,众所知识:长老舍利弗,móhēmùjiānliánmóhējiāshèmóhējiāzhānyánmó摩诃目犍连,摩诃迦叶,摩诃迦旃延,摩hējùchīluólípóduōzhōulìpántuóqíenántuó诃俱絺罗,离婆多,周利槃陀伽,难陀,ānántuóluóhóuluójiāofànbōtíbīntóulúpōluóduò阿难陀,罗睺罗,乔梵波提,宾头卢颇罗堕,jiāliútuóyímóhējiébīnnúobójūluóānòulóu迦留陀夷,摩诃劫宾那,薄拘罗,阿(耨)楼tuórúshìděngzhūdàdìzǐbìngzhūpúsàmóhēsà驮,如是等诸大弟子。并诸菩萨摩诃萨:wénshūshīlìfǎwángzǐāyìduōpúsàqiántuóhētí文殊师利法王子,阿逸多菩萨,乾陀诃提púsàchángjīngjìnpúsàyǔrúshìděngzhūdàpúsà菩萨,常精进菩萨,与如是等诸大菩萨。jíshìtíhuányīnděngwúliàngzhūtiāndàzhòngjù

及释提桓因等,无量诸天大众俱。

3

ěrshífógàozhǎnglǎoshèlìfócóngshìxīfāng

尔时佛告长老舍利弗,从是西方,guòshíwànyìfótǔyǒushìjièmíngyuējílèqítǔyǒu过十万亿佛土,有世界名曰极乐。其土有fóhàoāmítuójīnxiànzàishuōfǎshèlìfóbǐ佛,号阿弥陀,今现在说法。舍利弗,彼tǔhégùmíngwéijílèqíguózhòngshēngwúyǒuzhòng土何故名为极乐?其国众生,无有众kǔdànshòuzhūlègùmíngjílèyòushèlìfójí苦,但受诸乐,故名极乐。又舍利弗,极lèguótǔqīchónglánshǔnqīchóngluówǎngqīchóng乐国土,七重栏楯,七重罗网,七重hángshùjiēshìsìbǎozhōuzāwéiràoshìgùbǐguómíngwéi行树,皆是四宝周匝围绕,是故彼国名为jílèyòushèlìfójílèguótǔyǒuqībǎochí极乐。又舍利弗,极乐国土,有七宝池,bāgōngdéshuǐchōngmǎnqízhōngchídǐchúnyǐjīnshābù八功德水充满其中。池底纯以金沙布dìsìbiānjiēdàojīnyínliúlíbōlíhéchéng地。四边阶道,金、银、琉璃、玻璃合成。shàngyǒulóugéyìyǐjīnyínliúlíbōlíchē上有楼阁,亦以金、银、琉璃、玻璃、砗qúchìzhūmǎnǎoéryǎnshìzhīchízhōngliánhuādà磲、赤珠、玛瑙而严饰之。池中莲华,大rúchēlúnqīngsèqīngguānghuángsèhuángguāngchìsè如车轮,青色青光,黄色黄光,赤色4

chìguāngbáisèbáiguāngwēimiàoxiāngjiéshèlìfó赤光,白色白光,微妙香洁。舍利弗,jílèguótǔchéngjiùrúshìgōngdézhuāngyányòushèlì极乐国土,成就如是功德庄严。又舍利fóbǐfóguótǔchángzuòtiānyuèhuángjīnwéidìzhòu弗,彼佛国土,常作天乐,黄金为地,昼yèliùshíyǜtiānmàntuóluóhuāqítǔzhòngshēngcháng夜六时,雨天曼陀罗华。其土众生,常yǐqīngdàngèyǐyīgéchéngzhòngmiàohuāgòngyǎngtā以清旦,各以衣裓,盛众妙华,供养他fāngshíwànyìfójíyǐshíshíháidàoběnguófànsìjīng方十万亿佛。即以食时,还到本国,饭食经xíngshèlìfójílèguótǔchéngjiùrúshìgōngdézhuāng行。舍利弗,极乐国土,成就如是功德庄yánfùcìshèlìfóbǐguóchángyǒuzhǒngzhǒngqímiào严。复次舍利弗,彼国常有种

zásèzhīniǎobáihèkǒngquèyīngwǔ种奇妙shèlìjiā杂色之鸟:白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦língpínqíegòngmìngzhīniǎoshìzhūzhòngniǎozhòuyèliù陵频伽、共命之鸟。是诸众鸟,昼夜六shíchūhéyǎyīnqíyīnyǎnchàngwǔgēnwǔlìqī时,出和雅音,其音演畅五根、五力、七pútífēnbāshèngdàofēnrúshìděngfǎqítǔzhòng菩提分、八圣道分,如是等法。其土众shēngwénshìyīnyǐjiēxīniànfóniànfǎniànsēng生,闻是音已,皆悉念佛、念法、念僧。 5

shèlìfórǔwùwèicǐniǎoshíshìzuìbàosuǒshēngsuǒ舍利弗,汝勿谓此鸟,实是罪报所生。所yǐzhěhébǐfóguótǔwúsānèdàoshèlìfóqí以者何?彼佛国土,无三恶道。舍利弗,其fóguótǔshàngwúèdàozhīmínghékuàngyǒushíshì佛国土,尚无恶道之名,何况有实?是zhūzhòngniǎojiēshìāmítuófóyùlìngfǎyīnxuānliúbiàn诸众鸟,皆是阿弥陀佛欲令法音宣流,变huàsuǒzuòshèlìfóbǐfóguótǔwēifēngchuīdòng化所作。舍利弗,彼佛国土,微风吹动,zhūbǎohángshùjíbǎoluówǎngchūwēimiàoyīnpìrú诸宝行树,及宝罗网,出微妙音,譬如bǎiqiānzhǒngyuètóngshíjùzuòwénshìyīnzhězìránjiē百千种乐,同时俱作。闻是音者,自然皆shēngniànfóniànfǎniànsēngzhīxīnshèlìfóqífó生念佛、念法、念僧之心。舍利弗,其佛guótǔchéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán

国土,成就如是功德庄严。

shèlìfóyúrǔyìyúnhébǐfóhégùhàoāmí 舍利弗,于汝意云何,彼佛何故号阿弥tuóshèlìfóbǐfóguāngmíngwúliàngzhàoshífāngguó陀?舍利弗,彼佛光明无量,照十方国,wúsuǒzhàngàishìgùhàowéiāmítuóyòushèlìfó无所障碍,是故号为阿弥陀。又舍利弗,bǐfóshòumìngjíqírénmínwúliàngwúbiānāsēngqí彼佛寿命,及其人民,无量无边阿僧祗6

jiégùmíngāmítuóshèlìfóāmítuófóchéng劫,故名阿弥陀。舍利弗,阿弥陀佛,成fóyǐláiyújīnshíjiéyòushèlìfóbǐfóyǒuwú佛以来,于今十劫。又舍利弗,彼佛有无liàngwúbiānshēngwéndìzǐjiēāluóhànfēishìsuànshùzhī量无边声闻弟子,皆阿罗汉,非是算数之suǒnéngzhīzhūpúsàzhòngyìfùrúshìshèlìfó所能知。诸菩萨众,亦复如是。舍利弗,bǐfóguótǔchéngjiùrúshìgōngdézhuāngyányòushèlì彼佛国土,成就如是功德庄严。又舍利fójílèguótǔzhòngshēngshēngzhějiēshìāpíbá弗,极乐国土,众生生者,皆是阿鞞跋zhìqízhōngduōyǒuyìshēngbǔchùqíshùshènduōfēi致。其中多有一生补处,其数甚多,非shìsuànshùsuǒnéngzhīzhīdànkěyǐwúliàngwúbiānāsēng是算数所能知之,但可以无量无边阿僧qíshuōshèlìfózhòngshēngwénzhěyīngdāngfāyuàn祗说。舍利弗,众生闻者,应当发愿,yuànshēngbǐguósuǒyǐzhěhédéyǔrúshìzhūshàngshàn愿生彼国。所以者何?得与如是诸上善rénjùhuìyíchùshèlìfóbùkěyǐshǎoshàngēnfú人俱会一处。舍利弗,不可以少善根、福déyīnyuándéshēngbǐguóshèlìfóruòyǒushànnán德、因缘,得生彼国。舍利弗,若有善男zǐshànnǚrénwénshuōāmítuófózhíchímínghào子、善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号, 7

ruòyírìruòèrrìruòsānrìruòsìrìruòwǔrì

若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、ruòliùrìruòqīrìyìxīnbúluànqírénlínmìngzhōng若六日、若七日,一心不乱。其人临命终shíāmítuófóyǔzhūshèngzhòngxiànzàiqíqiánshì时,阿弥陀佛与诸圣众,现在其前。是rénzhōngshíxīnbùdiāndǎojídéwǎngshēngāmítuófó人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛jílèguótǔshèlìfówǒjiànshìlìgùshuōcǐyán极乐国土。舍利弗,我见是利,故说此言。ruòyǒuzhòngshēngwénshìshuōzhěyīngdāngfāyuànshēng若有众生,闻是说者,应当发愿,生bǐguótǔ

彼国土。

shèlìfórúwǒjīnzhězàntànāmítuófóbùkě 舍利弗,如我今者,赞叹阿弥陀佛不可sīyìgōngdézhīlìdōngfāngyìyǒuācùpífóxūmí思议功德之利。东方亦有阿閦鞞佛、须弥xiàngfódàxūmífóxūmíguāngfómiàoyīnfórú相佛、大须弥佛、须弥光佛、妙音佛,如shìděnghénghéshāshùzhūfógèyúqíguóchūguǎngcháng是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广

shéxiàngbiànfùsānqiāndàqiānshìjiè长shuōchéngshíyán舌相,遍复三千大千世界,说诚实言:rǔděngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōng汝等众生,当信是称赞不可思议功8

déyíqièzhūfósuǒhùniànjīng

德,一切诸佛所护念经。

shèlìfónánfāngshìjièyǒurìyuèdēngfómíngwén 舍利弗,南方世界有日月灯佛、名闻guāngfódàyànjiānfóxūmídēngfówúliàngjīngjìnfó光佛、大焰肩佛、须弥灯佛、无量精进佛,rúshìděnghénghéshāshùzhūfógèyúqíguóchūguǎng如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广chángshéxiàngbiànfùsānqiāndàqiānshìjièshuōchéngshí长舌相,遍复三千大千世界,说诚实yánrǔděngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbùkěsīyì言:汝等众生,当信是称赞不可思议gōngdéyíqièzhūfósuǒhùniànjīng

功德,一切诸佛所护念经。

shèlìfóxīfāngshìjièyǒuwúliàngshòufówúliàng 舍利弗,西方世界有无量寿佛、无量xiàngfówúliàngchuángfódàguāngfódàmíngfó相佛、无量幢佛、大光佛、大明佛、bǎoxiàngfójìngguāngfórúshìděnghénghéshāshùzhūfó宝相佛、净光佛,如是等恒河沙数诸佛,gèyúqíguóchūguǎngchángshéxiàngbiànfùsānqiāndàqiān各于其国,出广

shìjièshuōchéngshíyán长舌相,遍复三千大千rǔděngzhòngshēngdāngxìnshì世界,说诚实言:汝等众生,当信是chēngzànbùkěsīyìgōngdéyíqièzhūfósuǒhùniànjīng称赞不可思议功德,一切诸佛所护念经。 9

shèlìfóběifāngshìjièyǒuyànjiānfózuìshèngyīn 舍利弗,北方世界有焰肩佛、最胜音fónánjǔfórìshēngfówǎngmíngfórúshìděng佛、难沮佛、日生佛、网明佛,如是等hénghéshāshùzhūfógèyúqíguóchūguǎngchángshé恒河沙数诸佛,各于其国,出广

xiàngbiànfùsānqiāndàqiānshìjiè长舌rǔshuōchéngshíyán

相,遍复三千大千世界,说诚实言:汝děngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé等众生,当信是称赞不可思议功德,yíqièzhūfósuǒhùniànjīng

一切诸佛所护念经。

shèlìfóxiàfāngshìjièyǒushīzǐfómíngwénfó

舍利弗,下方世界有师子佛、名闻佛、míngguāngfódámófófǎchuángfóchífǎfórú名光佛、达摩佛、法幢佛、持法佛,如shìděnghénghéshāshùzhūfógèyúqíguóchūguǎngcháng是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广

shéxiàngbiànfùsānqiāndàqiānshìjiè长shuōchéngshíyán舌相,遍复三千大千世界,说诚实言:rǔděngzhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōng汝等众生,当信是称赞不可思议功déyíqièzhūfósuǒhùniànjīng

德,一切诸佛所护念经。

shèlìfóshàngfāngshìjièyǒufànyīnfóxiùwáng 舍利弗,上方世界有梵音佛、宿王10

fóxiāngshàngfóxiāngguāngfódàyànjiānfózásè佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、杂色bǎohuāyǎnshēnfósuōluóshùwángfóbǎohuādéfójiàn宝华严身佛、娑罗树王佛、宝华德佛、见yíqièyìfórúxūmíshānfórúshìděnghénghéshāshù一切义佛、如须弥山佛,如是等恒河沙数zhūfógèyúqíguóchūguǎngchángshéxiàngbiànfùsān诸佛,各于其国,出广

qiāndàqiānshìjièshuōchéngshíyán长舌相,遍复三rǔděngzhòngshēngdāng千大千世界,说诚实言:汝等众生,当xìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdéyíqièzhūfósuǒhù信是称赞不可思议功德,一切诸佛所护niànjīng

念经。

shèlìfóyúrǔyìyúnhéhégùmíngwéiyíqiè

舍利弗,于汝意云何,何故名为一切zhūfósuǒhùniànjīngshèlìfóruòyǒushànnánzǐshàn诸佛所护念经?舍利弗,若有善男子、善nǚrénwénshìjīngshòuchízhějíwénzhūfómíngzhěshì女人,闻是经受持者,及闻诸佛名者,是zhūshànnánzǐshànnǚrénjiēwéiyíqièzhūfózhīsuǒhù诸善男子、善女人,皆为一切诸佛之所护niànjiēdébútuìzhuǎnyúānòuduōluósānmiǎosānpú念,皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩tíshìgùshèlìfórǔděngjiēdāngxìnshòuwǒyǔjí提。是故舍利弗,汝等皆当信受我语,及 11

zhūfósuǒshuō

诸佛所说。

shèlìfóruòyǒurényǐfāyuànjīnfāyuàndāng 舍利弗,若有人已发愿、今发愿、当fāyuànyùshēngāmítuófóguózhěshìzhūrénděngjiē发愿,欲生阿弥陀佛国者,是诸人等,皆débútuìzhuǎnyúānòuduōluósānmiǎosānpútíyúbǐ得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。于彼guótǔruòyǐshēngruòjīnshēngruòdāngshēngshìgù国土,若已生、若今生、若当生。是故shèlìfózhūshànnánzǐshànnǚrénruòyǒuxìnzhě舍利弗,诸善男子、善女人,若有信者,yīngdāngfāyuànshēngbǐguótǔ

应当发愿,生彼国土。

shèlìfórúwǒjīnzhěchēngzànzhūfóbùkěsī

舍利弗,如我今者,称赞诸佛不可思yìgōngdébǐzhūfóděngyìchēngzànwǒbùkěsīyì议功德,彼诸佛等,亦称赞我不可思议gōngdéérzuòshìyánshìjiāmóunífónéngwéishènnán功德。而作是言,释迦牟尼佛,能为甚难xīyǒuzhīshìnéngyúsuōpóguótǔwǔzhuóèshìjié希有之事。能于娑婆国土,五浊恶世,劫zhuójiànzhuófánnǎozhuózhòngshēngzhuómìngzhuózhōng浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊中,déānòuduōluósānmiǎosānpútíwèizhūzhòngshēngshuō得阿耨多罗三藐三菩提。为诸众生,说12

shìyíqièshìjiānnánxìnzhīfǎshèlìfódāngzhīwǒyú是一切世间难信之法。舍利弗,当知我于wǔzhuóèshìxíngcǐnánshìdéānòuduōluósānmiǎosān五浊恶世,行此难事,得阿耨多罗三藐三pútíwèiyíqièshìjiānshuōcǐnánxìnzhīfǎshìwéishèn菩提,为一切世间说此难信之法,是为甚nán

难。

fóshuōcǐjīngyǐshèlìfójízhūbǐqiūyí

佛说此经已,舍利弗,及诸比丘,一qièshìjiāntiānrénāxiūluóděngwénfósuǒshuōhuānxǐxìn切世间天人阿修罗等,闻佛所说,欢喜信shòuzuòlǐérqù

受,作礼而去。

fóshuōāmítuójīngjuǎnzhōng

佛说阿弥陀经(卷终)

13

báyíqièyèzhànggēnběndéshēngjìngtǔtuóluóní

拔一切业障根本得生净土陀罗尼

(往生咒 三遍)

nánmóāmíduōpóyèduōtuōqiéduōyèduōdìyètuō南无阿弥多婆夜,哆他伽多夜,哆地夜他,āmílìdūpópíāmílìduōxīdānpópíāmí阿弥利都婆毗,阿弥利哆,悉躭婆毗,阿弥lìduōpíjiālándìāmílìduōpíjiālánduōqié利哆,毗迦兰帝,阿弥利哆,毗迦兰哆,伽mínìqiéqiénàzhǐduōjiālìsuōpóhē

弥腻,伽伽那,枳多迦隶娑婆诃。

四弘誓愿

众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断, 法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成。

14

普贤警众偈

是日已过 命亦随减 如少水鱼 斯有何乐 众等 当勤精进 如救头燃 但念无常 慎勿放逸

赞佛偈

阿弥陀佛身金色。相好光明无等伦。

白毫宛转五须弥。绀目澄清四大海。

光中化佛无数亿。化菩萨众亦无边。

四十八愿度众生。九品咸令登彼岸。

南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三称)。

南无阿弥陀佛 ……(百千声)

15

三 皈 依

自皈依佛,当愿众生,体解大道,发无上心。 自皈依法,当愿众生,深入经藏,智慧如海。 自皈依僧,当愿众生,统理大众,一切无碍。

和南圣众。

回 向 偈

愿以此功德,庄严佛净土,

上报四重恩,下济三途苦,

若有见闻者,悉发菩提心,

尽此一报身,同生极乐国。

16

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/0E13C0FBB51B341E.html

范文十:佛说阿弥陀经_注音版

佛说阿弥陀经

1

2

佛说阿弥陀经

佛说阿弥陀经

南无本师释迦牟尼佛(三称)

【开经偈】

无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇, 我今见闻得受持,愿解如来真实义。 【莲池赞】

莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘埃。

南无莲池海会佛菩萨(三称三拜)

南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三称)

fóshuōāmítuójīng

佛说阿弥陀经

yáoqínsānzàngfǎshījiūmóluóshǐ

姚秦三藏法师鸠摩罗什 译

rúshìwǒwényìshífózàishèwèiguó 如是我闻,一时,佛在舍卫国,

qíshùjǐgūdúyuán

yǔdàbǐqiūsēngqiānèrbǎi

祗树给孤独园。与大比丘僧,千二百

wǔshírénjù

jiēshìdà

āluóhàn

zhòngsuǒzhī

五十人俱,皆是大阿罗汉,众所知

shì

zhǎnglǎoshèlì

móhēmùjiānlián

móhē

识:长老舍利弗,摩诃目犍连,摩诃

jiāshè

móhējiāzhānyán

móhējùchīluó

迦叶,摩诃迦旃延,摩诃俱絺罗,离

póduō

zhōulìpántuóqíe

nántuó

ānántuó

婆多,周利槃陀伽,难陀,阿难陀,

luóhóuluó

jiāofànbōtí

bīntóulúpōluóduò

罗睺罗,乔梵波提,宾头卢颇罗堕,

jiāliútuóyí

móhējiébīnnúo

bójūluó

ā

迦留陀夷,摩诃劫宾那,薄拘罗,阿

nòu

lóutuó

rúshìděngzhūdàdìzǐ

bìngzhū

(耨)楼驮,如是等诸大弟子。并诸

púsàmóhēsà

wénshūshīlì

fǎwángzǐ

ā

菩萨摩诃萨:文殊师利法王子,阿逸

duōpúsà

qiántuóhētípúsà

chángjīngjìnpú

多菩萨,乾陀诃提菩萨,常精进菩

佛说阿弥陀经

sàyǔrúshìděngzhūdàpúsàjíshìtíhuányīn

萨,与如是等诸大菩萨。及释提桓因

děng

wúliàngzhūtiāndàzhòngjù

等,无量诸天大众俱。

ěrshífógàozhǎnglǎoshèlì

cóngshìxī

尔时佛告长老舍利弗,从是西

fāng

guòshíwànyìfótǔ

yǒushìjièmíngyuējí

方,过十万亿佛土,有世界名曰极

qítǔyǒufó

hàoā

mítuó

jīnxiànzàishuō

乐。其土有佛,号阿弥陀,今现在说

shèlì

bǐtǔhégùmíngwéijí

法。舍利弗,彼土何故名为极乐?其

guózhòngshēng

wúyǒuzhòngkǔ

dànshòuzhūlè

国众生,无有众苦,但受诸乐,

gùmíngjí

yòushèlì

lèguótǔ

故名极乐。又舍利弗,极乐国土,七

chónglánshǔn

qīchóngluówǎng

qīchónghángshù

重栏楯,七重罗网,七重行树,

jiēshìsìbǎozhōuzāwéirào

shìgùbǐguómíngwéi

皆是四宝周匝围绕,是故彼国名为

yòushèlìfójílèguótǔyǒuqībǎo

极乐。又舍利弗,极乐国土,有七宝

3

chíbāgōngdéshuǐchōngmǎnqízhōngchídǐchún池,八功德水充满其中。池底纯

yǐjīnshābùdì

sìbiānjiēdào

jīn

yín

liú

以金沙布地。四边阶道,金、银、琉

bōlíhéchéng

shàngyǒulóugé

yìyǐjīn

璃、玻璃合成。上有楼阁,亦以金、

yín

liúlí

bōlí

chēqú

chìzhū

mǎnǎo

银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙

éryǎnshìzhī

chízhōngliánhuā

dàrúchēlúnqīng

而严饰之。池中莲华,大如车轮,青

sèqīngguāng

huángsèhuángguāng

chìsèchìguāng

色青光,黄色黄光,赤色赤光,

báisèbáiguāng

wēimiàoxiāngjié

shèlì

白色白光,微妙香洁。舍利弗,极

lèguótǔ

chéngjiùrúshìgōngdézhuāngyán

yòu

乐国土,成就如是功德庄严。又

shèlì

bǐfóguótǔ

chángzuòtiānyuè

huáng

舍利弗,彼佛国土,常作天乐,黄

jīnwéidì

zhòuyèliùshí

yǜtiānmàntuóluóhuā

金为地,昼夜六时,雨天曼陀罗华。

qítǔzhòngshēng

chángyǐqīngdàn

gèyǐyīgé

其土众生,常以清旦,各以衣裓,4

佛说阿弥陀经

chéngzhòngmiàohuāgòngyǎngtāfāngshíwànyìfó

盛众妙华,供养他方十万亿佛。

jíyǐshíshí

háidàoběnguó

fànsìjīngxíng

shè

即以食时,还到本国,饭食经行。舍

lèguótǔ

chéngjiùrúshìgōngdé

利弗,极乐国土,成就如是功德

zhuāngyán

fùcìshèlì

bǐguóchángyǒuzhǒng

庄严。复次舍利弗,彼国常有种

zhǒngqímiàozásèzhīniǎo

báihè

kǒngquè

yīng

种奇妙杂色之鸟:白鹤、孔雀、鹦

shèlì

jiālíngpínqíe

gòngmìngzhīniǎo

鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟。

shìzhūzhòngniǎo

zhòuyèliùshí

chūhéyǎyīn

是诸众鸟,昼夜六时,出和雅音,

qíyīnyǎnchàngwǔgēn

wǔlì

qīpútífēn

其音演畅五根、五力、七菩提分、八

shèngdàofēn

rúshìděngfǎ

qítǔzhòngshēng

圣道分,如是等法。其土众生,

wénshìyīnyǐ

jiēxīniànfó

niànfǎ

niànsēng

闻是音已,皆悉念佛、念法、念僧。

shèlì

rǔwùwèicǐniǎo

shíshìzuìbàosuǒ

舍利弗,汝勿谓此鸟,实是罪报所

shēngsuǒyǐzhěhébǐfóguótǔwúsānè生。所以者何?彼佛国土,无三恶

dào

shèlìfóqífóguótǔshàngwúèdàozhī

道。舍利弗,其佛国土,尚无恶道之

míng

hékuàngyǒushí

shìzhūzhòngniǎo

jiēshìā

名,何况有实?是诸众鸟,皆是阿

mítuófóyùlìngfǎyīnxuānliú

biànhuàsuǒzuò

shè

弥陀佛欲令法音宣流,变化所作。舍

bǐfóguótǔ

wēifēngchuīdòng

zhūbǎoháng

利弗,彼佛国土,微风吹动,诸宝行

shù

jíbǎoluówǎng

chūwēimiàoyīn

pìrúbǎi

树,及宝罗网,出微妙音,譬如百

qiānzhǒngyuè

tóngshíjùzuò

wénshìyīnzhě

千种乐,同时俱作。闻是音者,自

ránjiēshēngniànfó

niànfǎ

niànsēngzhīxīn

shè

然皆生念佛、念法、念僧之心。舍

fóguótǔ

chéngjiùrúshìgōngdé

利弗,其佛国土,成就如是功德

zhuāngyán

庄严。

shèlì

yúrǔyìyúnhé

bǐfóhégù

舍利弗,于汝意云何,彼佛何故 佛说阿弥陀经

hàoāmítuóshèlìfóbǐfóguāngmíngwú

号阿弥陀?舍利弗,彼佛光明无

liàng

zhàoshífāngguó

wúsuǒzhàngài

shìgùhào

量,照十方国,无所障碍,是故号

wéiā

mítuó

yòushèlì

bǐfóshòumìng

为阿弥陀。又舍利弗,彼佛寿命,及

qírénmín

wúliàngwúbiānāsēngqíjié

gùmíng

其人民,无量无边阿僧祗劫,故名

ā

mítuó

shèlì

ā

mítuófó

chéngfó

阿弥陀。舍利弗,阿弥陀佛,成佛

yǐlái

yújīnshíjié

yòushèlì

bǐfóyǒu

以来,于今十劫。又舍利弗,彼佛有

wúliàngwúbiānshēngwéndìzǐ

jiē

āluóhàn

fēi

无量无边声闻弟子,皆阿罗汉,非

shìsuànshùzhīsuǒnéngzhī

zhūpúsàzhòng

yìfù

是算数之所能知。诸菩萨众,亦复

rúshì

shèlì

bǐfóguótǔ

chéngjiùrú

如是。舍利弗,彼佛国土,成就如

shìgōngdézhuāngyán

yòushèlì

lèguó

是功德庄严。又舍利弗,极乐国

zhòngshēngshēngzhě

jiēshìā

píbázhì

土,众生生者,皆是阿鞞跋致。

5

qízhōngduōyǒuyìshēngbǔchùqíshùshènduōfēi其中多有一生补处,其数甚多,非

shìsuànshùsuǒnéngzhīzhī

dànkěyǐwúliàngwúbiān

是算数所能知之,但可以无量无边

āsēngqíshuō

shèlì

zhòngshēngwénzhě

yīng

阿僧祗说。舍利弗,众生闻者,应

dāngfāyuàn

yuànshēngbǐguó

suǒyǐzhěhé

当发愿,愿生彼国。所以者何?得

yǔrúshìzhūshàngshànrénjùhuìyíchù

shèlì

与如是诸上善人俱会一处。舍利

bùkěyǐshǎoshàngēn

fúdé

yīnyuán

弗,不可以少善根、福德、因缘,

déshēngbǐguó

shèlì

ruòyǒushànnánzǐ

得生彼国。舍利弗,若有善男子、

shànnǚrén

wénshuōā

mítuófó

zhíchímínghào

善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号,

ruòyí

ruòèrrì

ruòsānrì

ruòsì

若一日、若二日、若三日、若四日、

ruòwǔrì

ruòliùrì

ruòqī

yìxīnbúluàn

若五日、若六日、若七日,一心不乱。

qírénlínmìngzhōngshí

ā

mítuófóyǔzhūshèng

其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣6

佛说阿弥陀经

zhòngxiànzàiqíqiánshìrénzhōngshíxīnbùdiān

众,现在其前。是人终时,心不颠

dǎo

jídéwǎngshēngā

mítuófó

lèguótǔ

倒,即得往生阿弥陀佛极乐国土。

shèlì

wǒjiànshìlì

gùshuōcǐyán

ruòyǒu

舍利弗,我见是利,故说此言。若有

zhòngshēng

wénshìshuōzhě

yīngdāngfāyuàn

shēng

众生,闻是说者,应当发愿,生

bǐguótǔ

彼国土。

shèlì

rúwǒjīnzhě

zàntànā

mítuó

舍利弗,如我今者,赞叹阿弥陀

fóbùkěsīyìgōngdézhīlì

dōngfāngyìyǒuā

佛不可思议功德之利。东方亦有阿

cùpífó

xūmíxiàngfó

dàxūmífó

xūmí

閦鞞佛、须弥相佛、大须弥佛、须弥

guāngfó

miàoyīnfó

rúshìděnghénghéshāshùzhū

光佛、妙音佛,如是等恒河沙数诸

gèyúqíguó

chūguǎngchángshéxiàng

biànfù

佛,各于其国,出广长舌相,遍复

sānqiāndàqiānshìjiè

shuōchéngshíyán

rǔděng

三千大千世界,说诚实言:汝等

zhòngshēngdāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōng众生,当信是称赞不可思议功

yíqièzhūfósuǒhùniànjīng

德,一切诸佛所护念经。

shèlì

nánfāngshìjièyǒurìyuèdēngfó

舍利弗,南方世界有日月灯佛、

míngwénguāngfó

dàyànjiānfó

xūmídēngfó

名闻光佛、大焰肩佛、须弥灯佛、

wúliàngjīngjìnfó

rúshìděnghénghéshāshùzhū

无量精进佛,如是等恒河沙数诸

gèyúqíguó

chūguǎngchángshéxiàng

biànfù

佛,各于其国,出广长舌相,遍复

sānqiāndàqiānshìjiè

shuōchéngshíyán

rǔděng

三千大千世界,说诚实言:汝等

zhòngshēng

dāngxìnshìchēngzànbùkěsī

yìgōng

众生,当信是称赞不可思议功

yíqièzhūfósuǒhùniànjīng

德,一切诸佛所护念经。

shèlì

xīfāngshìjièyǒuwúliàngshòufó

舍利弗,西方世界有无量寿佛、

wúliàngxiàngfó

wúliàngchuángfó

dàguāngfó

无量相佛、无量幢佛、大光佛、 佛说阿弥陀经

dàmíngfóbǎoxiàngfójìngguāngfórúshìděng

大明佛、宝相佛、净光佛,如是等

hénghéshāshùzhūfó

gèyúqíguó

chūguǎngcháng

恒河沙数诸佛,各于其国,出广长

shéxiàng

biànfùsānqiāndàqiānshìjiè

shuōchéngshí

舌相,遍复三千大千世界,说诚实

yán

rǔděngzhòngshēng

dāngxìnshìchēngzànbùkě

言:汝等众生,当信是称赞不可

sīyìgōngdé

yíqièzhūfósuǒhùniànjīng

思议功德,一切诸佛所护念经。

shèlì

běifāngshìjièyǒuyànjiānfó

zuì

舍利弗,北方世界有焰肩佛、最

shèngyīnfó

nánjǔfó

rìshēngfó

wǎngmíng

胜音佛、难沮佛、日生佛、网明

rúshìděnghénghéshāshùzhūfó

gèyúqí

佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其

guó

chūguǎngchángshéxiàng

biànfùsānqiāndàqiān

国,出广长舌相,遍复三千大千

shìjiè

shuōchéngshíyán

rǔděngzhòngshēng

dāng

世界,说诚实言:汝等众生,当

xìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé

yíqièzhūfó

信是称赞不可思议功德,一切诸佛

7

suǒhùniànjīng所护念经。

shèlì

xiàfāngshìjièyǒushīzǐfó

míng

舍利弗,下方世界有师子佛、名

wénfó

míngguāngfó

dámófó

fǎchuángfó

闻佛、名光佛、达摩佛、法幢佛、

chífǎfó

rúshìděnghénghéshāshùzhūfó

gèyú

持法佛,如是等恒河沙数诸佛,各于

qíguó

chūguǎngchángshéxiàng

biànfùsānqiāndà

其国,出广长舌相,遍复三千大

qiānshìjiè

shuōchéngshíyán

rǔděngzhòngshēng

千世界,说诚实言:汝等众生,

dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé

yíqièzhū

当信是称赞不可思议功德,一切诸

fósuǒhùniànjīng

佛所护念经。

shèlì

shàngfāngshìjièyǒufànyīnfó

舍利弗,上方世界有梵音佛、

xiùwángfó

xiāngshàngfó

xiāngguāngfó

dàyàn

宿王佛、香上佛、香光佛、大焰

jiānfó

zásèbǎohuāyǎnshēnfó

suōluóshùwáng

肩佛、杂色宝华严身佛、娑罗树王8

佛说阿弥陀经

fóbǎohuādéfójiànyíqièyìfórúxūmí

佛、宝华德佛、见一切义佛、如须弥

shānfó

rúshìděnghénghéshāshùzhūfó

gèyú

山佛,如是等恒河沙数诸佛,各于

qíguó

chūguǎngchángshéxiàng

biànfùsānqiāndà

其国,出广长舌相,遍复三千大

qiānshìjiè

shuōchéngshíyán

rǔděngzhòngshēng

千世界,说诚实言:汝等众生,

dāngxìnshìchēngzànbùkěsīyìgōngdé

yíqièzhū

当信是称赞不可思议功德,一切诸

fósuǒhùniànjīng

佛所护念经。

shèlì

yúrǔyìyúnhé

hégùmíngwéi

舍利弗,于汝意云何,何故名为

yíqièzhūfósuǒhùniànjīng

shèlì

ruòyǒu

一切诸佛所护念经?舍利弗,若有

shànnánzǐ

shànnǚrén

wénshìjīngshòuchízhě

善男子、善女人,闻是经受持者,

jíwénzhūfómíngzhě

shìzhūshànnánzǐ

shànnǚ

及闻诸佛名者,是诸善男子、善女

rén

jiēwéiyíqièzhūfózhīsuǒhùniàn

jiēdébú

人,皆为一切诸佛之所护念,皆得不

tuìzhuǎnyúānòuduōluósānmiǎosānpútíshìgù退转于阿耨多罗三藐三菩提。是故

shèlì

rǔděngjiēdāngxìnshòuwǒyǔ

jízhū

舍利弗,汝等皆当信受我语,及诸

fósuǒshuō

佛所说。

shèlì

ruòyǒurényǐfāyuàn

jīnfā

舍利弗,若有人已发愿、今发

yuàn

dāngfāyuàn

yùshēngā

mítuófóguózhě

愿、当发愿,欲生阿弥陀佛国者,

shìzhūrénděng

jiēdébútuìzhuǎnyú

ānòuduōluó

是诸人等,皆得不退转于阿耨多罗

sānmiǎosānpútí

yúbǐguótǔ

ruòyǐshēng

三藐三菩提。于彼国土,若已生、

ruòjīnshēng

ruòdāngshēng

shìgùshèlì

zhū

若今生、若当生。是故舍利弗,诸

shànnánzǐ

shànnǚrén

ruòyǒuxìnzhě

yīngdāng

善男子、善女人,若有信者,应当

fāyuàn

shēngbǐguótǔ

发愿,生彼国土。

shèlì

rúwǒjīnzhě

chēngzànzhūfó

舍利弗,如我今者,称赞诸佛 佛说阿弥陀经

bùkěsīyìgōngdébǐzhūfóděngyìchēngzàn

不可思议功德,彼诸佛等,亦称赞

wǒbùkěsīyìgōngdé

érzuòshìyán

shìjiāmóu

我不可思议功德。而作是言,释迦牟

nífó

néngwéishènnánxīyǒuzhīshì

néngyúsuō

尼佛,能为甚难希有之事。能于娑

póguótǔ

wǔzhuóèshì

jiézhuó

jiànzhuó

婆国土,五浊恶世,劫浊、见浊、

fánnǎozhuó

zhòngshēngzhuó

mìngzhuózhōng

ā

烦恼浊、众生浊、命浊中,得阿

nòuduōluósānmiǎosānpútí

wèizhūzhòngshēngshuō

耨多罗三藐三菩提。为诸众生,说

shìyíqièshìjiānnánxìnzhīfǎ

shèlì

dāngzhī

是一切世间难信之法。舍利弗,当知

wǒyúwǔzhuóèshì

xíngcǐnánshì

ānòuduō

我于五浊恶世,行此难事,得阿耨多

luósānmiǎosānpútí

wèiyíqièshìjiānshuōcǐnán

罗三藐三菩提,为一切世间说此难

xìnzhīfǎ

shìwéishènnán

信之法,是为甚难。

fóshuōcǐjīngyǐ

shèlì

jízhūbǐ

佛说此经已,舍利弗,及诸比

9

qiūyíqièshìjiāntiānrénāxiūluóděngwénfósuǒ

丘,一切世间天人阿修罗等,闻佛所

shuō

huānxǐxìnshòu

zuòlǐérqù

说,欢喜信受,作礼而去。

fóshuōā

mítuójīng

juǎnzhōng

佛说阿弥陀经(卷终)báyíqièyèzhànggēnběndéshēngjìngtǔtuóluóní

拔一切业障根本得生净土陀罗尼

(往生咒 三遍)

nánmóā

míduōpóyè

duōtuōqiéduōyè

duō

南无阿弥多婆夜,哆他伽多夜,哆

dìyètuō

ā

mílìdūpópí

ā

mílìduō

地夜他,阿弥利都婆毗,阿弥利哆,

xīdānpópí

ā

mílìduō

píjiālándì

ā

悉躭婆毗,阿弥利哆,毗迦兰帝,阿

mílìduō

píjiālánduō

qiémínì

qiéqiénà

弥利哆,毗迦兰哆,伽弥腻,伽伽那,

zhǐduōjiā

lìsuōpóhē

枳多迦隶娑婆诃。

四弘誓愿

10

佛说阿弥陀经

众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断,

法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成。

普贤警众偈

是日已过 命亦随减 如少水鱼 斯有何乐 众等 当勤精进 如救头燃 但念无常 慎勿放逸

赞佛偈

阿弥陀佛身金色。相好光明无等伦。 白毫宛转五须弥。绀目澄清四大海。

佛说阿弥陀经

光中化佛无数亿。化菩萨众亦无边。 四十八愿度众生。九品咸令登彼岸。 南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三

回 向 偈

愿以此功德,庄严佛净土, 上报四重恩,下济三途苦, 称)。

南无阿弥陀佛 ……(百千声)

三 皈 依

自皈依佛,当愿众生,体解大道,发无

上心。

自皈依法,当愿众生,深入经藏,智慧

如海。

自皈依僧,当愿众生,统理大众,一切

无碍。 和南圣众。

若有见闻者,悉发菩提心,尽此一报身,同生极乐国。

11

阅读详情:http://www.wenku1.com/news/12DE5746BE84F468.html