爱莲说芙蕖阅读答案

爱莲说芙蕖阅读答案

【范文精选】爱莲说芙蕖阅读答案

【范文大全】爱莲说芙蕖阅读答案

【专家解析】爱莲说芙蕖阅读答案

【优秀范文】爱莲说芙蕖阅读答案

范文一:爱莲说与芙蕖阅读

比较阅读下面的文言文,完成1~5题.(12分)

1.下列句子的朗读停顿划分不正确的一项是( )(2分) A.可远观/而不可亵玩焉 B.牡丹之爱,宜乎/众矣

C.群葩/当令时 D.不至/白露为霜而能事不已

2.对下列句中加点词理解错误的一项是(2分) A.可远观而不可亵玩焉(指近前把玩。(亵,亵渎,不尊重) ..

8.菊之爱,陶后鲜有闻(少) .

C.及其茎叶既生,则又日高日上(上面) .

D.后先相继,自夏徂秋(往,到) .

3.下列句子中“之”的意义和用法与其他三项不同的一项是( )(2分) ..

A.予谓菊,花之隐逸者也 B.前此后此皆属过而不问之秋矣 ..

C.无风亦呈袅娜之姿 D.及花之既谢 ..

4、用现代汉语写出下面句子的意思。(2分)

予独爱莲之出淤泥而不染,濯淸涟而不妖

译文:

5.同是写莲花,两文在写法和内容上各不相同。【甲】文主要采用______________、以花喻人的手法,赞扬了君子______________的高尚品质:【乙】文主要采用________________的表达方式,按时间的先后顺序,重点写了芙蕖“_________________”的特点。(4分)

6.解释下面句子中加点的字。(2分)

⑴不蔓不枝( ) ⑵陶后鲜有闻( )

⑶不至白露为霜,而能事不已( ) ⑷此皆言其可目者也( )

7.下列句子中的文言虚词“而”的意义和用法与“摘而藏之”中“而”的意义和 用法相同的一项是( )(2分)

A.予独爱莲之出淤泥而不染 B.溪深而鱼肥

C.乃记之而去 D.呼尔而与之

8.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

⑴可远观而不可亵玩焉。

⑵无一时一刻,不适耳目之观。

9.甲、乙两个文段的主要意思各是什么?(3分)

甲文:_______________________________________________________________ 乙文:_______________________________________________________________

10.甲、乙两个文段都写荷花,都表达了作者对荷花的喜爱和赞美之情,但赞美和喜爱的原因有所不同,请用简洁的语言分析。(3分)

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

11.解释加点的词语。(2分)

①可爱者甚蕃: ②不蔓不枝 蔓:

12.下列“之”字的用法,不同的一项是:( )(2分)

A.水陆草木之花 B.花之隐逸者 C.莲之出淤泥而不染 D.牡丹之爱

13.翻译下列句子。(4分)

① 菊之爱,陶后鲜有闻。

14.本文主要写的是“莲之爱”,为什么还要写“菊之爱”、“牡丹之爱”呢?(2分)

15.自古以来,花往往成为人们的精神象征,人们往往借花言志,国家或城市也将某种花定为国花或市花。请你为百色市推荐一种市花,并说明理由。(3分)

比较阅读下面的古诗文

[甲[饮酒陶渊明

[乙] 爱莲说周敦颐

16.解释句中加点词的意思。

(1)结庐在人间( ) (2)亭亭净植( )

17.下列句中的“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是( )

A而无/车马喧 B飞鸟/相与还

C晋陶渊明/独爱菊 D可远观而不可/亵玩焉

18.下列说法不正确的一项是( )

A表达志趣和情怀是两文的共同点,甲崇尚朴素自然的田园生活,乙追求清白的操守和正直的品德。

B甲乙两篇都写到菊,甲借菊写出心与自然的亲近,乙用菊衬托莲的高洁正直。 C甲中的“车马”意指达官贵人的高轩;乙中的“牡丹”象征追求高雅生活之人。 D甲乙两篇体裁不同,特色各异:甲直抒胸臆,挥洒真情;乙托物言志,意蕴深刻。

19.乙文中“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”是千古流传的名句,请从其象征意义入手谈谈你的认识。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。(节选自周敦颐《爱莲说》)

芙蕖自荷钱①出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致②矣。迨③至菡萏成花,娇姿欲滴;及花之既谢,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立。此皆言其可目者也。

20.写出下列句中加点词的意思。(2分)

(1)濯清涟而不妖( )(2)日上日妍( )

21.将下列句子译成现代文。(4分)

(1)是我于花之未开,先享无穷逸致矣。

22.用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。(2分)

予独爱莲之出淤泥而不染

23.“出淤泥而不染”常给人带来深刻的思考,请从第二段中找出类似的句子,并简略说说它给你的启迪。(3分)

句子:

启迪:

11. (2 分)D

12. (2 分)C 13. (2 分) D

14、(2分)我单单爱莲花从污泥中生出却不受沾染,经过淸澈的水波的洗涤却不妖艳。(准确译出“独”“染”“溜”“妖” ,语句通顺)

15、 (4分,每空1分)托物言志(咏物抒情、托物寓意) 不与世俗同流合污,洁身自好(胸怀磊落,行为端正) 说明 可目

20.⑴长枝节,生出枝节 ⑵少 ⑶停止 ⑷合宜,适合(2分) 21.C(2分) 22.⑴(人们)可以远远地观赏,却不能贴近去玩弄。 ⑵无时无刻不适合人观赏。(4分) 23.甲文:借赞美莲花的可爱来歌颂君子的坚贞气节,表现作者不慕名利、洁身自好的生活态度。乙文:赞美荷花“无一时一刻,不适耳目之观;无一物一丝,不备家常之用”。(3分) 24.甲文作者喜爱莲花的原因是基于莲花洁身自好又不孤高自诩的品格。乙文作者喜爱荷花是因为荷花“可看”“可闻”“可吃”“可用”,有实用价值。(3分)

9、①多 ②长枝蔓 10、C 11、①(只)可以从远处观赏,却不能贴近去玩弄啊。 ②对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。 12、以“菊之爱”、“牡丹之爱”衬托“莲之爱”,突出莲之高洁,赋予莲花美好的品质,同时表达作者洁身自好,不慕名利,正直伟岸的高尚情操。13、开放性试题,言之成理即可。示例:我推荐三角梅为百色市市花,因为三角梅生命力强,象征革命老区百色人民艰苦奋斗、顽强拼搏的革命精神。花期长,花色艳丽,象征百色蓬勃向上,充满希望与活力。

4(1)简陋的房屋(2)立或树立

5D

6对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?

7C

8象征身处污浊环境而不同流合污,庄重、质朴、不哗众取宠的品质。在当今社会,学习这一品质尤其重要。

13.本题2分,每小题1分。(1)洗,洗涤。(2)一天天(一天比一天)。

14.本题2分。(1)可以在远处观赏,但不能靠近去玩弄啊。(2)这样(因此),我在花开之前,先享受到无穷的情趣了。(“远”或“亵玩”如果译错,扣1分;“是”译错扣1分)

15.本题2分,答对一处给1分。予/独爱/莲之出淤泥而不染

16.本题3分。写出句子得1分,写出启迪得2分(只要言之成理,即可得全分)。

示例(找出其它句子,如分析有道理,也可给分):

(1)“日高日上,日上日妍”。启迪:我们要不断努力,不断进步,不断完善自己。

(2)“有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿”。启迪:不管处于怎样的环境,我们都要展示自己的美好之处。

(3)“迨至菡萏成花,娇姿欲滴;及花之既谢,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立”。启迪:生命的每一个阶段都要活得充实、活得精比较阅读下面的文言文,完成1~5题.(12分)

1.下列句子的朗读停顿划分不正确的一项是( )(2分) A.可远观/而不可亵玩焉 B.牡丹之爱,宜乎/众矣

C.群葩/当令时 D.不至/白露为霜而能事不已

2.对下列句中加点词理解错误的一项是(2分) A.可远观而不可亵玩焉(指近前把玩。(亵,亵渎,不尊重) ..

8.菊之爱,陶后鲜有闻(少) .

C.及其茎叶既生,则又日高日上(上面) .

D.后先相继,自夏徂秋(往,到) .

3.下列句子中“之”的意义和用法与其他三项不同的一项是( )(2分) ..

A.予谓菊,花之隐逸者也 B.前此后此皆属过而不问之秋矣 ..

C.无风亦呈袅娜之姿 D.及花之既谢 ..

4、用现代汉语写出下面句子的意思。(2分)

予独爱莲之出淤泥而不染,濯淸涟而不妖

译文:

5.同是写莲花,两文在写法和内容上各不相同。【甲】文主要采用______________、以花喻人的手法,赞扬了君子______________的高尚品质:【乙】文主要采用________________的表达方式,按时间的先后顺序,重点写了芙蕖“_________________”的特点。(4分)

6.解释下面句子中加点的字。(2分)

⑴不蔓不枝( ) ⑵陶后鲜有闻( )

⑶不至白露为霜,而能事不已( ) ⑷此皆言其可目者也( )

7.下列句子中的文言虚词“而”的意义和用法与“摘而藏之”中“而”的意义和 用法相同的一项是( )(2分)

A.予独爱莲之出淤泥而不染 B.溪深而鱼肥

C.乃记之而去 D.呼尔而与之

8.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

⑴可远观而不可亵玩焉。

⑵无一时一刻,不适耳目之观。

9.甲、乙两个文段的主要意思各是什么?(3分)

甲文:_______________________________________________________________ 乙文:_______________________________________________________________

10.甲、乙两个文段都写荷花,都表达了作者对荷花的喜爱和赞美之情,但赞美和喜爱的原因有所不同,请用简洁的语言分析。(3分)

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

11.解释加点的词语。(2分)

①可爱者甚蕃: ②不蔓不枝 蔓:

12.下列“之”字的用法,不同的一项是:( )(2分)

A.水陆草木之花 B.花之隐逸者 C.莲之出淤泥而不染 D.牡丹之爱

13.翻译下列句子。(4分)

① 菊之爱,陶后鲜有闻。

14.本文主要写的是“莲之爱”,为什么还要写“菊之爱”、“牡丹之爱”呢?(2分)

15.自古以来,花往往成为人们的精神象征,人们往往借花言志,国家或城市也将某种花定为国花或市花。请你为百色市推荐一种市花,并说明理由。(3分)

比较阅读下面的古诗文

[甲[饮酒陶渊明

[乙] 爱莲说周敦颐

16.解释句中加点词的意思。

(1)结庐在人间( ) (2)亭亭净植( )

17.下列句中的“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是( )

A而无/车马喧 B飞鸟/相与还

C晋陶渊明/独爱菊 D可远观而不可/亵玩焉

18.下列说法不正确的一项是( )

A表达志趣和情怀是两文的共同点,甲崇尚朴素自然的田园生活,乙追求清白的操守和正直的品德。

B甲乙两篇都写到菊,甲借菊写出心与自然的亲近,乙用菊衬托莲的高洁正直。 C甲中的“车马”意指达官贵人的高轩;乙中的“牡丹”象征追求高雅生活之人。 D甲乙两篇体裁不同,特色各异:甲直抒胸臆,挥洒真情;乙托物言志,意蕴深刻。

19.乙文中“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”是千古流传的名句,请从其象征意义入手谈谈你的认识。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。(节选自周敦颐《爱莲说》)

芙蕖自荷钱①出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致②矣。迨③至菡萏成花,娇姿欲滴;及花之既谢,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立。此皆言其可目者也。

20.写出下列句中加点词的意思。(2分)

(1)濯清涟而不妖( )(2)日上日妍( )

21.将下列句子译成现代文。(4分)

(1)是我于花之未开,先享无穷逸致矣。

22.用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。(2分)

予独爱莲之出淤泥而不染

23.“出淤泥而不染”常给人带来深刻的思考,请从第二段中找出类似的句子,并简略说说它给你的启迪。(3分)

句子:

启迪:

11. (2 分)D

12. (2 分)C 13. (2 分) D

14、(2分)我单单爱莲花从污泥中生出却不受沾染,经过淸澈的水波的洗涤却不妖艳。(准确译出“独”“染”“溜”“妖” ,语句通顺)

15、 (4分,每空1分)托物言志(咏物抒情、托物寓意) 不与世俗同流合污,洁身自好(胸怀磊落,行为端正) 说明 可目

20.⑴长枝节,生出枝节 ⑵少 ⑶停止 ⑷合宜,适合(2分) 21.C(2分) 22.⑴(人们)可以远远地观赏,却不能贴近去玩弄。 ⑵无时无刻不适合人观赏。(4分) 23.甲文:借赞美莲花的可爱来歌颂君子的坚贞气节,表现作者不慕名利、洁身自好的生活态度。乙文:赞美荷花“无一时一刻,不适耳目之观;无一物一丝,不备家常之用”。(3分) 24.甲文作者喜爱莲花的原因是基于莲花洁身自好又不孤高自诩的品格。乙文作者喜爱荷花是因为荷花“可看”“可闻”“可吃”“可用”,有实用价值。(3分)

9、①多 ②长枝蔓 10、C 11、①(只)可以从远处观赏,却不能贴近去玩弄啊。 ②对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。 12、以“菊之爱”、“牡丹之爱”衬托“莲之爱”,突出莲之高洁,赋予莲花美好的品质,同时表达作者洁身自好,不慕名利,正直伟岸的高尚情操。13、开放性试题,言之成理即可。示例:我推荐三角梅为百色市市花,因为三角梅生命力强,象征革命老区百色人民艰苦奋斗、顽强拼搏的革命精神。花期长,花色艳丽,象征百色蓬勃向上,充满希望与活力。

4(1)简陋的房屋(2)立或树立

5D

6对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?

7C

8象征身处污浊环境而不同流合污,庄重、质朴、不哗众取宠的品质。在当今社会,学习这一品质尤其重要。

13.本题2分,每小题1分。(1)洗,洗涤。(2)一天天(一天比一天)。

14.本题2分。(1)可以在远处观赏,但不能靠近去玩弄啊。(2)这样(因此),我在花开之前,先享受到无穷的情趣了。(“远”或“亵玩”如果译错,扣1分;“是”译错扣1分)

15.本题2分,答对一处给1分。予/独爱/莲之出淤泥而不染

16.本题3分。写出句子得1分,写出启迪得2分(只要言之成理,即可得全分)。

示例(找出其它句子,如分析有道理,也可给分):

(1)“日高日上,日上日妍”。启迪:我们要不断努力,不断进步,不断完善自己。

(2)“有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿”。启迪:不管处于怎样的环境,我们都要展示自己的美好之处。

(3)“迨至菡萏成花,娇姿欲滴;及花之既谢,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立”。启迪:生命的每一个阶段都要活得充实、活得精

范文二:《爱莲说》拓展阅读《芙蕖》阅读答案

芙蕖

(节选自清李渔《翁笠偶集种植部》)

【原文】

(芙蕖与草本诸花,似觉稍异;然有根无树,一岁一生,其性同也。《谱》云:产于水者曰草芙蓉,产于陆者曰旱莲。则谓非草本不得矣。予夏季以此为命者,非故效颦于茂叔[宋周敦颐,字茂叔],而袭成说于前人也;)芙蕖①之可人②,其事不一而足,请备述之。

【注释】

①芙蕖:即荷花,又名莲花、芙蓉。②可人:合人心意。可:合,宜。

【译文】

芙蕖恰合人心意的地方不止一样,请让我详细地叙说它。

【原文】

群葩当令时③,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋④矣。芙蕖则不然:自荷钱⑤出水之日,便为点缀绿波;及其茎⑥叶既生,则又日高日上,日上日妍⑦。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜⑧之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致⑨矣。迨至菡萏⑩成花,娇姿欲滴⑾,后先相继,自夏徂⑿秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资⒀者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬⒁,蓬中结实⒂,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎⒃不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。

【注释】

③群葩(pā):百花。葩:花。令:时令,时节。各种花都在一定的时节开花,这段时节称为当令。④过:过时,不当令。秋:时候。过而不问之秋:过了花开时节而无人过问的时候。⑤荷钱:初生的荷叶,小如铜钱,所以称荷钱。⑥茎:指荷梗。⑦妍:美丽。⑧袅娜:形容体态轻盈柔美。⑨逸致:悠闲的情趣。致:情趣。⑩迨至:等到。迨:及,到。菡(hn)萏(dn):荷花的别称。未开曰菡萏,已开曰芙蕖。⑾欲滴:形容荷花的娇嫩。⑿徂(c):到。⒀资:资财,里指享受。⒁蒂:花托。蓬:即莲房,莲蓬。⒂实:指莲子。⒃擎:高举,这里指耸立。

【译文】

各种花正在绽放的时候,只有花开的那几天,在这以前、以后都属于不当花开的时节而无人过问的时候。芙蕖就不是这样:自从荷钱出水那一天,就把水波点缀得一片碧绿;等到它的茎和叶长出后,就又一天一天地高起来,一天比一天美丽好看。有风时就展示飘动摇摆的神态,没风时也呈现出轻盈柔美的风姿。因此,我们在花未开的时候,就先享受了无穷的悠闲

情趣。等到花苞开花,姿态娇嫩,仿佛就要滴水下来了,花儿先后相继开放,从夏天直开到秋天,这对于花来说是它的本性,对于人来说就是应该得到的享受了。等到花朵凋谢,也可以对主人说没有对不住的地方了;于是又在花蒂下生出莲蓬,蓬中结了莲子,一枝枝独自挺立,还像未开的花一样,和翠绿的叶子一起挺然耸立在水面上,不到白露节下霜的时候,它所擅长的本领不会呈献完毕。以上都是说它适于观赏的方面。

【原文】

可鼻⒄,则有荷叶之清香,荷花之异馥⒅避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。

至其可人之口者,则莲实与藕皆并列盘餐而互芬齿颊者也。

只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣;乃摘而藏之,又备经年裹物之用。

【注释】

⒄可鼻:适合人们用鼻子嗅闻。⒅馥:香气。

【译文】

适宜人们用鼻子嗅闻的方面,那么还有荷叶的清香,用荷花特异的香气来避暑,暑气就因它而减退;用它来纳凉,凉气就因它而产生。

至于它适合人们口味的方面,那就是莲子与藕都可以放入盘中,一齐摆上餐桌,吃后使人齿颊生香。

只有霜打的枯萎的叶子,七零八落得不好看,好象成了被遗弃的废物;但是把它摘下贮藏起来,又可以供整年裹东西来用。

【原文】

是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。有五谷之实而不有其名,兼百花之长而各去其短,种植之利有大于此者乎?

【译文】

这样看来,芙蕖这种东西,没有一时一刻不适合供人观赏,没有那部分哪一点不供家常日用。它有五谷的实际作用而不没有五谷的名声,它兼有百花的优点而没有它们的缺点,种植的好处有比种荷花大的吗?

【原文最后一段】

予四命之中,此命为最。无如酷好一生,竟不得半亩方塘为安身立命之地,仅凿斗大一池,植树茎以塞责,又时病其漏(以池水渗漏为苦),望天乞水以救之,殆所谓不善养生而草菅其

命者哉。

【阅读训练】

1.解释加点词语的意义。

(1)其事不一而足,请备述之

(2)前此后此皆属过而不问之秋矣

(3)及花之既谢

(4)又备经年裹物之用

2.把下列句子译成现代汉语。

(1)及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。

(2)至其可人之口者,则莲实与藕皆并列盘餐而互芬齿颊者也。

(3)有五谷之实而不有其名,兼百花之长而各去其短,种植之利有大于此者乎?

3.我们可以把《芙蕖》看作是说明文。请梳理出本文的说明顺序。

4.我们也学过周敦颐的《爱莲说》,请从文体、题材、手法、立意等方面,将《芙蕖》与《爱莲说》作一比较鉴赏。

【参考答案】

1.(1)详细,完备 (2)借指时候 (3)已经 (4)整年,全年

2.(1)等到它的茎和叶长出后,就又一天一天地高起来,一天比一天美丽好看。

(2)至于它适合人们口味的方面,那就是莲子与藕都可以放入盘中,一齐摆上餐桌,吃后使人齿颊生香。

(3)它有五谷的实际作用而不没有五谷的名声,它兼有百花的优点而没有它们的缺点,种植的好处有比种荷花大的吗?

3.《芙蕖》的中心内容是说明芙蕖之可人。开头提出说明对象后,分别从可目、可鼻、可口、可用等方面进行说明,最后加以总结。

4.两文相比:

文体《爱莲说》是散文,《芙蕖》是说明文,也可看作是散文。

题材二者都以荷(莲)为写作对象,尽管二者角度不同。

写法二者都是托物言志;不过《芙蕖》比较含蓄,它外在形式是说明,而意在托物言志。

立意《爱莲说》写超尘脱俗的君子之风;而《芙蕖》则立足贫民,写的是可贵的无私奉献精神。

范文三:《爱莲说》拓展阅读《芙蕖》阅读答案

芙蕖

(节选自清·李渔《翁笠偶集·种植部》)

【原文】

(芙蕖与草本诸花,似觉稍异;然有根无树,一岁一生,其性同也。《谱》云:“产于水者曰草芙蓉,产于陆者曰旱莲。”则谓非草本不得矣。予夏季以此为命者,非故效颦于茂叔[宋周敦颐,字茂叔],而袭成说于前人也;)芙蕖①之可人②,其事不一而足,请备述之。

【注释】

①芙蕖:即荷花,又名莲花、芙蓉。②可人:合人心意。可:合,宜。

【译文】

芙蕖恰合人心意的地方不止一样,请让我详细地叙说它。

【原文】

群葩当令时③,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋④矣。芙蕖则不然:自荷钱⑤出水之日,便为点缀绿波;及其茎⑥叶既生,则又日高日上,日上日妍⑦。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜⑧之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致⑨矣。迨至菡萏⑩成花,娇姿欲滴⑾,后先相继,自夏徂⑿秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资⒀者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬⒁,蓬中结实⒂,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎⒃不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。

【注释】

③群葩(pā):百花。葩:花。令:时令,时节。各种花都在一定的时节开花,这段时节称为当令。④过:过时,不当令。秋:时候。过而不问之秋:过了花开时节而无人过问的时候。⑤荷钱:初生的荷叶,小如铜钱,所以称荷钱。⑥茎:指荷梗。⑦妍:美丽。⑧袅娜:形容体态轻盈柔美。⑨逸致:悠闲的情趣。致:情趣。⑩迨至:等到。迨:及,到。菡(hàn)萏(dàn):荷花的别称。未开曰菡萏,已开曰芙蕖。⑾欲滴:形容荷花的娇嫩。⑿徂(cú):到。⒀资:资财,里指享受。⒁蒂:花托。蓬:即莲房,莲蓬。⒂实:指莲子。⒃擎:高举,这里指耸立。

【译文】

各种花正在绽放的时候,只有花开的那几天,在这以前、以后都属于不当花开的时节而无人过问的时候。芙蕖就不是这样:自从荷钱出水那一天,就把水波点缀得一片碧绿;等到它的茎和叶长出后,就又一天一天地高起来,一天比一天美丽好看。有风时就展示飘动摇摆的神态,没风时也呈现出轻盈柔美的风姿。因此,我们在花未开的时候,就先享受了无穷的悠闲情趣。等到花苞开花,姿态娇嫩,仿佛就要滴水下来了,花儿先后相继开放,从夏天直开到秋天,这对于花来说是它的本性,对于人来说就是应该得到的享受了。等到花朵凋谢,也可以对主人说没有对不住的地方了;于是又在花蒂下生出莲蓬,蓬中结了莲子,一枝枝独自挺立,还像未开的花一样,和翠绿的叶子一起挺然耸立在水面上,不到白露节下霜的时候,它所擅长的本领不会呈献完毕。以上都是说它适于观赏的方面。

【原文】

可鼻⒄,则有荷叶之清香,荷花之异馥⒅避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。

至其可人之口者,则莲实与藕皆并列盘餐而互芬齿颊者也。

只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣;乃摘而藏之,又备经年裹物之用。

【注释】

⒄可鼻:适合人们用鼻子嗅闻。⒅馥:香气。

【译文】

适宜人们用鼻子嗅闻的方面,那么还有荷叶的清香,用荷花特异的香气来避暑,暑气就因它而减退;用它来纳凉,凉气就因它而产生。

至于它适合人们口味的方面,那就是莲子与藕都可以放入盘中,一齐摆上餐桌,吃后使人齿颊生香。

只有霜打的枯萎的叶子,七零八落得不好看,好象成了被遗弃的废物;但是把它摘下贮藏起来,又可以供整年裹东西来用。

【原文】

是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。有五谷之实而不有其名,兼百花之长而各去其短,种植之利有大于此者乎?

【译文】

这样看来,芙蕖这种东西,没有一时一刻不适合供人观赏,没有那部分哪一点不供家常日用。它有五谷的实际作用而不没有五谷的名声,它兼有百花的优点而没有它们的缺点,种植的好处有比种荷花大的吗?

【原文最后一段】

予四命之中,此命为最。无如酷好一生,竟不得半亩方塘为安身立命之地,仅凿斗大一池,植树茎以塞责,又时病其漏(以池水渗漏为苦),望天乞水以救之,殆所谓不善养生而草菅其命者哉。

【阅读训练】

1.解释加点词语的意义。

(1)其事不一而足,请备述之

(2)前此后此皆属过而不问之秋矣

(3)及花之既谢

(4)又备经年裹物之用

2.把下列句子译成现代汉语。

(1)及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。

(2)至其可人之口者,则莲实与藕皆并列盘餐而互芬齿颊者也。

(3)有五谷之实而不有其名,兼百花之长而各去其短,种植之利有大于此者乎?

3.我们可以把《芙蕖》看作是说明文。请梳理出本文的说明顺序。

4.我们也学过周敦颐的《爱莲说》,请从文体、题材、手法、立意等方面,将《芙蕖》与《爱莲说》作一比较鉴赏。

【参考答案】

1.(1)详细,完备 (2)借指时候 (3)已经 (4)整年,全年

2.(1)等到它的茎和叶长出后,就又一天一天地高起来,一天比一天美丽好看。

(2)至于它适合人们口味的方面,那就是莲子与藕都可以放入盘中,一齐摆上餐桌,吃后使人齿颊生香。

(3)它有五谷的实际作用而不没有五谷的名声,它兼有百花的优点而没有它们的缺点,种植的好处有比种荷花大的吗?

3.《芙蕖》的中心内容是说明“芙蕖之可人”。开头提出说明对象后,分别从“可目”、“可鼻”、“可口”、“可用”等方面进行说明,最后加以总结。

4.两文相比:

文体——《爱莲说》是散文,《芙蕖》是说明文,也可看作是散文。

题材——二者都以荷(莲)为写作对象,尽管二者角度不同。

写法——二者都是托物言志;不过《芙蕖》比较含蓄,它外在形式是说明,而意在托物言志。

立意——《爱莲说》写超尘脱俗的君子之风;而《芙蕖》则立足贫民,写的是可贵的无私奉献精神。

范文四:芙蕖阅读答案

阅读下面文言文,回答后面题目。(18分)

芙蕖

﹝清﹞李渔

①芙蕖之可人,其事不一而足,请备述之。

②群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然。芙蕖自荷钱出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。

③可鼻,则有荷叶之清香,荷花之异馥;避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。

④至其可人之口者,则莲实与藕,皆并列盘餐而互芬齿颊者也。

⑤只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣;乃摘而藏之,又备经年裹物之用。

⑥是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。有五谷之实而不有其名,兼百花之长而各去其短,种植之利有大于此者乎?

1.请用斜线(∕)标出下面句子的朗读停顿。(共两处)(2分)

前此后此皆属过而不问之秋矣

2.解释下列句中加点词的意思。(4分)

(1)请备述之:                (2)芙蕖则不然:

(3)及花之既谢:              (4)不至白露为霜而能事不已:

3.请用现代汉语写出文中划线句子的意思。(4分)

则莲实与藕,皆并列盘餐而互芬齿颊者也。

4.文中第②段按照时间顺序说明,请仔细阅读,摘录词句完成芙蕖的生长过程。(3分)

荷钱出水之日→           →          →花之既谢→

5.作者从哪些方面介绍芙蕖的?表现了它的什么特点?(5分)

阅读答案:

1.前此后此∕皆属∕过而不问之秋矣

2.(1)详尽   (2)这样   (3)已经,以后    (4)停止

3.那就是莲的果实和藕,都一齐放入盘中,摆上餐桌,使人满口香味芬芳。(实,并,列,芬)

4.茎叶既生   菡萏成花    蒂下生蓬,蓬中结实

5.作者是从芙蕖的可目、可鼻、可口、可用四个方向介绍芙蕖的,表现了它可人的特点。

【解析】

1.

试题分析:要划分断句,先要知道这句话的意思,根据意思进行划分。

考点:正确断句。能力层级为理解B。

2.

试题分析:备:详尽,可联系“前人之述备矣”。然:这样,可联系“然后知松柏之后凋也”,既:已经,以后,可联系:“既出,得其船”。已:停止,可联系:“死而后矣”。

考点:理解常见文言实词在文中的含义。能力层级为理解B。

3.

试题分析:注意:实是果实,皆:都。齐:一起。芬:使动用法,使……芬芳。

考点:理解或翻译文中的句子。能力层级为理解B。

4.

试题分析:注意题干提示:“第②段按照时间顺序”“摘录词句”:茎叶既生、菡萏成花、蒂下生蓬,蓬中结实。

考点:理解文言文内容要点。能力层级为理解B。

5.

试题分析:从“此皆言其可目者也”,“可鼻,则有荷叶之清香”“至其可人之口者”“又备经年裹物之用”。可归纳出答案。

考点:理解文言文内容要点。能力层级为理解B。

范文五:芙蕖阅读答案

阅读下面两个文言文选段,完成小题。 (7分)

芙蕖①自荷钱②出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍③。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨⑤至菡萏⑥成花,娇姿欲滴……及花之既谢,乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立……此皆言其可目者也。     李渔《芙蕖》(节选)

【注释】①芙蕖:荷花的别称。 ②荷钱:初生的荷叶。 ③妍:美丽,好看。

④逸致:情趣。  ⑤迨:等到。  ⑥菡萏:花苞。

【小题1】. 解释下列划线的字词。 (3分)

(1)日上日妍(  ) (2)是我于花之未开(  )   (3)及花之既谢(      )

【小题2】.翻译下面的文言句子。 (2分)

此皆言其可目者也。

【小题3】.《爱莲说》中荷花“出淤泥而不染”给我们带来深刻的思考;本文中荷花“日高日上,日上日妍”给你带来怎样的启迪? (2分)

阅读答案:

【小题1】(共3分,各1分)(1)一天比一天(或:一天天) (2)这、这样 (3)等到

【小题1】(2分)(1)这些(以上)都是说它适于观赏(看)的方面。

【小题1】(2分)要点:启迪我们要不断努力,不断进步,不断完善自己。(大意正确即可)

解析【小题1】此题考查的是文言实词的词义,平时应多积累、牢记,那么回答此题就很容易。注意不要用现在的意思解释,解释时结合所在句子进行。

【小题1】此题考查的是句子翻译,一般以直译为主,注意不要用现在的意思解释,省略的成分应补充上。

【小题1】此题考查的是对文章内容的理解和表达能力。表明你的看法,言之成理即可。

范文六:芙蕖阅读答案

课外阅读

芙蕖

(清)李渔

芙蕖之可人,其事不一而足,请备述之。

群葩当令时,只在花开之数日,前此后此,皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然:自荷钱出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿。是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜,而能事不已。此皆言其可目者也。

可鼻,则有荷叶之清香,荷花之异馥,避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。

至其可人之口者,则莲实与藕皆并列盘餐,而互芬齿颊者也。

只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣;乃摘而藏之,又备经年裹物之用。

是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。有五谷之实,而不有其名,兼百花之长,而各去其短,种植之利有大于此者乎?

译文:

荷花适合人(心意),它的优点不止一个,请(让我)(把这些优点)全都说出来。

各种花适合时令的时间,只在花开那几天,那几天以前(和)那几天以后,就都属于无人过问的时候了。荷花却不是这样:打从小荷叶出水的时候起,(小荷叶)就点缀在碧绿的水面上;到了那茎叶生长以后,就一天天高起来,一天天向上长,一天比一天美丽。有风时(它)呈飘摇的姿态,没有风的时候(它)也显示出袅娜的丰姿。这样,我们在荷花还未开的时候,(就已经)先享受(它那)无穷的飘逸超群的情致了。到了荷花开花,(它那)娇艳的姿色(浓得好像)就要滴下来(似的),(一朵朵,一批批)先后开放,从夏天(一直开)到秋天。这在花来说,(开花供人欣赏)是(它)分内的事情,在人来说是应该得到的享受。到了荷花谢了以后,(它)也(就)可以向主人宣告(已经尽了责任,把它所有的娇艳姿色都献给了人们)没有什么过错了。(可是它)竟然又在花蒂下面生出莲蓬,莲蓬中间结出莲子,(莲蓬在水中)亭亭独立,还像那未开的花(一样),同翠绿的荷叶一起耸立(在水上),不到白露成霜的时候它所擅长的本领(美丽的风姿)不会停止(呈献)。这些都是荷花适合(人们)眼睛(观赏)的优点啊。

适合(人们)鼻子(嗅觉)的,有荷叶的清香和荷化的奇异香气,(用来)避暑(的话),暑气因为它而减退,(用来)乘凉(的话),凉气跟着它而产生。

至于它适合(人们)口味(的方面),莲子和藕都是一起陈列在盘子里的佳肴,交互使人的牙齿和嘴边感到芬芳。

只有经过霜打以后的残枯荷叶,衰败不堪,好像(已经)成为可以抛弃的废物了,可是摘下它收藏起来,还可以一年中用来包裹东西。

这样看来,荷花这种东西,没有一时一刻不适合人们眼睛的观赏,没有一样一丝不具备家常的用途。(它)有五谷的实用价值而没有五谷的名义,兼有许多花的长处而没有它们的短处,从栽种的植物中得到的好处有比荷花更大的吗?

(1)此文和《爱莲说》最明显的不同是在体裁上。《芙蕖》是________,《爱莲说》是________。其次,在内容上看,《爱莲说》盛赞莲花之“可爱”,《芙蕖》则着力写了莲花之“可人”,包括________,________,________和________。再次,两文的写作目的也不同,《爱莲说》是________________;《芙蕖》则是________________。

(2)文章开篇不直接写芙蕖,而是从其他花卉写起,这样写有何用意?

________________________________________________________________

(3)芙蕖可供观赏时日之长的原因有哪些?

________________________________________________________________

(4)古代写荷的诗文不胜枚举,本文却另辟蹊径,不落前人的窠臼,试做分析。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

阅读答案:

答案:

解析:

(1)说明性散文,托物言志的说理散文,可目,可鼻,可口,可用,《莲》是赞美具有高贵品质的人,借此表现自己的人格和操守,《芙》则是要说明莲具有观赏价值和实用价值,提倡大力种植;(2)写了群葩可以供人欣赏的时间非常短,目的是要借此衬托芙蕖可以供人欣赏的时间长,突出芙蕖的可目;(3)“花之未开”就有“无穷逸致”。花开之日,其美无比,花期又长。花谢后,仍美似未开之花;(4)一般人写荷多从荷花的美丽、高洁着眼,本文既写娇姿,又写谢后的莲蓬,从荷钱出水到荷叶惨败。古代文人往往自命清高,乐于描绘花香,不屑于谈论食用,本文写一般文人所不写,大胆求新。课外阅读

芙蕖

(清)李渔

芙蕖之可人,其事不一而足,请备述之。

群葩当令时,只在花开之数日,前此后此,皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然:自荷钱出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿。是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜,而能事不已。此皆言其可目者也。

可鼻,则有荷叶之清香,荷花之异馥,避暑而暑为之退,纳凉而凉逐之生。

至其可人之口者,则莲实与藕皆并列盘餐,而互芬齿颊者也。

只有霜中败叶,零落难堪,似成弃物矣;乃摘而藏之,又备经年裹物之用。

是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。有五谷之实,而不有其名,兼百花之长,而各去其短,种植之利有大于此者乎?

译文:

荷花适合人(心意),它的优点不止一个,请(让我)(把这些优点)全都说出来。

各种花适合时令的时间,只在花开那几天,那几天以前(和)那几天以后,就都属于无人过问的时候了。荷花却不是这样:打从小荷叶出水的时候起,(小荷叶)就点缀在碧绿的水面上;到了那茎叶生长以后,就一天天高起来,一天天向上长,一天比一天美丽。有风时(它)呈飘摇的姿态,没有风的时候(它)也显示出袅娜的丰姿。这样,我们在荷花还未开的时候,(就已经)先享受(它那)无穷的飘逸超群的情致了。到了荷花开花,(它那)娇艳的姿色(浓得好像)就要滴下来(似的),(一朵朵,一批批)先后开放,从夏天(一直开)到秋天。这在花来说,(开花供人欣赏)是(它)分内的事情,在人来说是应该得到的享受。到了荷花谢了以后,(它)也(就)可以向主人宣告(已经尽了责任,把它所有的娇艳姿色都献给了人们)没有什么过错了。(可是它)竟然又在花蒂下面生出莲蓬,莲蓬中间结出莲子,(莲蓬在水中)亭亭独立,还像那未开的花(一样),同翠绿的荷叶一起耸立(在水上),不到白露成霜的时候它所擅长的本领(美丽的风姿)不会停止(呈献)。这些都是荷花适合(人们)眼睛(观赏)的优点啊。

适合(人们)鼻子(嗅觉)的,有荷叶的清香和荷化的奇异香气,(用来)避暑(的话),暑气因为它而减退,(用来)乘凉(的话),凉气跟着它而产生。

至于它适合(人们)口味(的方面),莲子和藕都是一起陈列在盘子里的佳肴,交互使人的牙齿和嘴边感到芬芳。

只有经过霜打以后的残枯荷叶,衰败不堪,好像(已经)成为可以抛弃的废物了,可是摘下它收藏起来,还可以一年中用来包裹东西。

这样看来,荷花这种东西,没有一时一刻不适合人们眼睛的观赏,没有一样一丝不具备家常的用途。(它)有五谷的实用价值而没有五谷的名义,兼有许多花的长处而没有它们的短处,从栽种的植物中得到的好处有比荷花更大的吗?

(1)此文和《爱莲说》最明显的不同是在体裁上。《芙蕖》是________,《爱莲说》是________。其次,在内容上看,《爱莲说》盛赞莲花之“可爱”,《芙蕖》则着力写了莲花之“可人”,包括________,________,________和________。再次,两文的写作目的也不同,《爱莲说》是________________;《芙蕖》则是________________。

(2)文章开篇不直接写芙蕖,而是从其他花卉写起,这样写有何用意?

________________________________________________________________

(3)芙蕖可供观赏时日之长的原因有哪些?

________________________________________________________________

(4)古代写荷的诗文不胜枚举,本文却另辟蹊径,不落前人的窠臼,试做分析。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

阅读答案:

答案:

解析:

(1)说明性散文,托物言志的说理散文,可目,可鼻,可口,可用,《莲》是赞美具有高贵品质的人,借此表现自己的人格和操守,《芙》则是要说明莲具有观赏价值和实用价值,提倡大力种植;(2)写了群葩可以供人欣赏的时间非常短,目的是要借此衬托芙蕖可以供人欣赏的时间长,突出芙蕖的可目;(3)“花之未开”就有“无穷逸致”。花开之日,其美无比,花期又长。花谢后,仍美似未开之花;(4)一般人写荷多从荷花的美丽、高洁着眼,本文既写娇姿,又写谢后的莲蓬,从荷钱出水到荷叶惨败。古代文人往往自命清高,乐于描绘花香,不屑于谈论食用,本文写一般文人所不写,大胆求新。

范文七:爱莲说芙蕖练习

《爱莲说》练习题

1、《爱莲说》选自《 》,作者 ,是 时著名的哲学家,“ ”是他的谥号。

2、《爱莲说》的结构,我们可以概括为:一条线索,即以 为线索;两个陪衬,即以 为莲的总陪衬,以( )和( )作为莲的正衬和反衬;三种类型,即以写三种花来写三种人:( )( )( )

3、《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是:

4、比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是:

5、比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是:

6、“与近朱者赤,近墨者黑”意思相反的一句是:

7、文中最能概括莲的高贵品质的一句话是:

8、作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用? 答:作者用”菊”和”牡丹”来作正衬和反衬,表达自己洁身自好,不摹名利的生活态度,含蓄而突出地表达了文章的主旨。

10、文中对莲花的描写有什么作用? 答:通过描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,进而以花喻人,揭示作者不慕名利,洁身自好的品质。

11、“独爱莲”,“独爱菊”两个“独”字,表现了他们怎样的生活态度? 答:表现出他们遗世独立,决不随波逐流的态度,同时又相对表明周敦頣不同于陶渊明的生活态度。

12、用自己的语言概括作者赞扬的莲花的高贵品质。 答:正直、通达、庄重、洁身自好、不与世俗同流合污、清高而美名远扬。

二、《爱莲说》专题练习

1. 第二段用了怎样的表达方式?和上一段关系怎样?

2. 举例说明第二段所运用的修辞方法。

3. 本文将花的形象比拟人的品质,莲、菊、牡丹各比拟怎样的生活态度?

4. 作者把“莲”与“牡丹”对举,其用意何在?

5. “莲之爱,同予者何人?”表达作者怎样的思想感情?

6. “牡丹之爱,宜乎众矣。”表达了作者怎样的思想感情?

7. 文章结尾处,修辞和表达上有什么特点?表达了怎样的思想感情?

8. 本文的线索是什么?

9. 作者不愿隐逸,也不贪莫富贵,那么他所追慕的是什么?

10. 从作者对莲的赞美来看,这种“君子”应具备怎样的品格?

11. 在文中作者把“莲”作为一种高贵品质的象征。作者在这里运用了什么写法?目的何在? (表达了作者怎样思想?)

12. 文中作者对“牡丹”与“菊花”的态度是否相同?谈谈你的理解。

13. 文中说:“自李唐来世人甚爱牡丹”和“牡丹之爱宜乎众矣”说明当时怎样的社会现象。

14. “可远观而不可亵玩焉”说明莲花有什么特点?

15. “出淤泥而不染”写出了莲花什么相的品格?

16、写出莲花的别称二个以上___________、_____________ 、 _______________

三、填空题:

1、 作者在第一段中从( )( )( )等方面来描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,意在表达作者( )的品质。

2、“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”一句运用的修辞方法是( )和 ( )。

3、 指出句式: (1)菊之爱:( ) (2)予谓菊,花之隐逸者也:( ) (3)出淤泥而不染,濯清涟而不妖:( )。

4、 从句子种类看,第2段第一句属( )句,第二句是( )第三句属( )句,第四句属( ),第五句是( )。

5、 作者爱莲,不仅是倾心于它的( )更主要的是看到了它的( )。

6、 相接的两句话,字数相同、意思相对,叫做骈句。在《爱莲说》中找出一句:

7、 用一组骈句来描写你熟悉的一种花:风定梅花香,月寒只影俏。

8、鲁迅有诗:“扫除腻粉呈风骨,褪却红衣学淡妆。好向濂溪称净植,莫随残叶随寒塘。”这首诗称颂的是什么花?

9、 作者以( )自况;表明了他( )的生活态度,婉曲地批判了( )的世风。

10、“陶后鲜有闻”中的“陶”指( ),课本中学过他的作品( ),与“鲜有闻”的“鲜”字构成反义词的是( )。

《芙蕖》练习

一、基础知识

1、根据拼音补全词语。

(1)芙qú【 】之可人 (2)群pā【 】当令时(3)自夏cú【 】秋 (4)与翠叶并qíng【 】

(5)荷花之异fù【 】 (6)互芬齿jiá【 】(7)dài【 】至hàndàn【 】成花

2.辨析下列多义词的含义。

(1)事 A.乃复蒂下生蓬,蓬中结实

A.其事不一而足 B.有五谷之实而不有其名

B.在花为分内之事 (4)秋

(2)备 A.后先相继,自夏徂秋

A.请备述之 B.前此后此皆属过而不问之秋矣

B.又备经年裹物之用

(3)实

(5)可

A.芙蕖之可人

B.学不可以已

3.下面每个句子都有三种译文,请选出最合适的一种。

(1)先享无穷逸致矣。( )

A.先享受无穷的闲适情趣了。

B.先享受无穷无尽的情趣了。

C.先享受没有穷尽的情趣了。

(2)前此后此皆属过而不问之秋矣。( )

A.丸这之前之后都属于无人观赏的了。

B.花开之前和花开之后都无人过问了。

C.在这以前以后都属于无人过问的时候了。

4.把下面一段文字译成现代汉语。

是芙蕖也者,无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。有五谷之实而不有其名,兼百花之长而各去其短,种植之利有大于此者乎?

5.说说下列句子所使用的修辞手法。

(1)则又日高日上,日上日妍。( )

(2)有风既作飘摇之态,无风亦呈袅娜之姿。( )

(3)及花之既谢,亦可告无罪于主人矣。( )

(4)蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎……( )

二、课文理解

1.填空。从说明对象来看,本文是一篇【 】的说明文,从表现方法来看,是—篇【 】的说明文。

2.阅读课文,填写下表。

说明主旨:芙蕖之可人

使用材料:1

2

3

4

说明顺序:

3.说明事物要有重点。课文详细说明了什么?为什么要详写?

4.本文采用说明、描写、议论等表达方式相结合的写法,试简要分析,并说说这样写的好处。

三、语段精读(第二段)

1.引用原文概括这段文字的说明中心。

2.这段文字的说明顺序是怎样的?请列出表明说明顺序的短语。

3.这段文字运用了对比的说明方法。试说明之。

四、延伸训练

阅读《爱莲说》,回答后面的问题。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹:予独爱莲之出於泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱。陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

1.本文为什么说“莲,花之君子者也”?

2.本文和《芙蕖》在文体及主题上有何不同?

范文八:《爱莲说》《芙蕖》专题练习

爱莲说专题练习

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣! 一.解释下列句中加粗字词的意思。 可爱者甚蕃 ( ) 晋陶渊明独爱菊( ) 世人甚爱牡丹( ) 予独爱莲之出淤泥而不染( )( ) 濯清涟而不妖( )( )亭亭净植( ) 可远观而不可亵玩焉 ( ) 陶后鲜有闻( ) 解释“之” 1.陆草木之花 2.何陋之有 3.予独爱莲之出淤泥而不染 4.无丝竹之乱耳之 二.用现代汉语翻译下面的句子。 1. 莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣! 2. 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。 3.香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 三.按课文填空。 1.《爱莲说》选自《 》,作者 ,是 时期著名的 家。

2.《爱莲说》的结构,我们可以概括为:一条线索,即以 为线索;两个陪衬,即以 为莲的总陪衬,以 和 作为莲的旁衬和反衬; 三种类型,即以写三种花来写三种人: 、 、 。 3.《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是: , 。 4.比喻君子通达事理,行为方正,美名远扬的句子是: , , 。

5.比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是: , 。 6.“与近朱者赤,近墨者黑”意思相反的一句是: , 。 7.文中最能概括莲的高贵品质的一句话是: 。

8.“牡丹之爱,宜乎众矣”的原因是:

。 四.理解课文,回答问题。 1.《爱莲说》在写作方法上是借助某种事物来抒发情感,我们称这种写法为: 。

2.作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?

这样写有什么作用?

。 3.本文赞扬莲“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,比喻君子

不与恶浊世风同流合污,但并不孤高自许。但在我们生活中常听到人们说“近朱者赤,近墨者黑”,你是怎样看待这两种观点的呢?

答: ___________________ 3. 陶渊明“独爱菊”,周敦颐“独爱莲”,表现了他们处世态

度有何异同?(5分) 相同:________________________________________________

4.“独爱莲”,“独爱菊”两个“独”字,表现了他们怎样的生活态度? 5.《爱莲说》作者通过描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,进而以花喻人,揭示作者___________,______________的品质。 6.写出莲花的别称二个以上___________、_____________ 、 ____ 。 五、 《爱莲说》中考链接 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。 1. 解释下列加点字的意思。(3分) ⑴ 甚蕃________________ ⑵亵玩________________ ⑶ 宜乎众矣________________ 2. 翻译下面文言句子。(4分) 菊之爱,陶后鲜有闻。 _______________________________________________________ 予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。 ________________________________________________________ 不同: _______________________________________________ _________________________________________________

4. 文中作者运用了 的写法,用“莲花”比喻___________ (2分)

《芙蕖》专题练习 一、语言基础知识 1.给下列加横线的字注音。

倚此( ) 袅娜( ) 徂秋( ) 迨至( )并擎( ) 难堪( ) 殆所谓( )点缀( )芙蕖( )效颦( ) 群葩( ) 菡萏( ) 异 馥( ) 草菅( ) 2.解释句中加粗字词的意思。 (1)以芙蕖之可人,其事不一而足。 可人: 不一而足: (2)群葩当令时。 当令: (3)无如酷好一生。 无如: (4)又时病其漏。 病: (5)以芙蕖之可人( ) 望天乞水以救之( ) (6)请备述之( ) 又备经年裹物之用( ) (7)蓬中结实( ) 徂秋( ) 3.把下列句子译成现代汉语。

(1)前此后此皆属过而不问之秋也。

例句:这一夜,只觉泉鸣不绝于耳,不知是梦,是醒?梦也罢,醒也罢。我愿清泉永在。我愿清泉常鸣。 仿句: 1.本文对芙蕖生态的描写,对芙蕖价值功用的议论,分别说明了它哪方面的特点? 2.文章分说芙蕖“可人之事”,从“可目”,“可鼻”,“可口”,“可用”四个方面依次介绍,这种安排有什么好处? 3.你能写出几句与荷花有关的古诗句吗? 4.下面语段中有语病,请加以改正。 ①爱因斯坦是杰出的20世纪科学家。②他生于德国,后迁居美国。作为一位可以同牛顿相媲美的科学巨匠,③他在物理学方面作出了重大贡献。英国大物理学家汤姆生激动地宣称:④爱因斯坦是“人类思想史上最伟大的成就之一”。1921年,⑤爱因斯坦荣获了诺贝尔物理学奖的殊荣。 5.仿照下面的例句,写一句话。 三、语段精读 群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然:自荷钱出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘摇之态,无风亦呈袅

娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬,

蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。 1.引用原文概括这段文字的说明中心。 2.这段文字的说明顺序是怎样的?请列出表明说明顺序的短

语。 3.这段文字运用了对比的说明方法。试说明之。

四、延伸训练 阅读《爱莲说》,回答后面的问题。 水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹:予独爱莲之出於泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱。陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,

宜乎众矣!

1.本文为什么说“莲,花之君子者也”? 2.下列句子中加点的“而”字意义和用法不同的一项是( ) (1分) 2.本文和《芙蕖》在文体及主题上有何不同? A.予独爱莲之出淤泥而不染 B.濯清涟而不妖

C.可远观而不可亵玩焉 D.不至白露为霜而能事不已 五、中考链接 (一)阅读下面三段文字,完成8——13题。(18分) (甲)燎沉香,消溽暑。鸟雀呼晴,侵晓窥檐语。叶上初阳乾宿雨,水面清圆,一一风荷举。故乡遥,何日去。家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否,小楫轻舟,梦入芙蓉浦。周邦彦——《苏幕遮》 (乙)水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人甚爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。周敦颐——《爱莲说》 (丙)群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然:自荷钱出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。李渔——《芙蕖》 1.解释下列加粗的字词。(4分) ⑴侵晓窥檐语⑵可爱者甚蕃 ⑶芙蕖则不然 ⑷自夏徂秋 3.(乙)段以莲象征君子美德,下列叙述莲与君子特质的说法有误的一项是( )(2分) A.出淤泥而不染:君子洁身自爱,不同流合污。 B.不蔓不枝:君子不随便说他人短处,以免横生枝节。 C.香远益清:君子德行芬芳,可以远播各地。 D.可远观而不可亵玩焉:君子人格高洁令人景仰,不受人狎利用。 4.翻译下面句子。(4分) ⑴予独爱莲之出淤泥而不染。 ⑵此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。 5.(甲)词是写作者见到荷塘景象,而生出____________的情感。(乙)段借对莲花形状的叙写,阐述了作者____________的生活态度。(丙)段按照____________顺序来写芙蕖,表达了作者____________的情感。(4分) 6.(甲)词中“一一风荷举”为什么比同样写荷叶的(丙)段中“有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿”显得更为形象、传神?(3分)

成语接龙

--心直( )快--快马( )鞭--鞭( )入里--里应( )合

人山人( )--海( )天空--空( )未有--有( )( )心--心( )( )火--火( )( )花--花( )巧语--语重( )长--长( )( )往 举手之劳--劳( )( )高--高( )( )进--进( )( )难--难( )( )分--分( )( )争--争( )( )后--急( )生智--智勇( )全-- 全( )而退--退( )三舍-- 舍( )救人-- 人云( )云-- 云开( )散--散( )丑害--害( )之马--( )衣带水-- 水( )火热-- 热( )苦心 心想( )成-- 成( )上万--万( )如意-- 异( )天开-- 开( )见山-- 山( )水秀--引( )烧身-- 身体( )行-- 行( )积德-- 德才( )备-- 备( )不用--用心( )苦-- 苦( )甘来--来( )不明-- 明镜高( )-- 置之( )理--理( )词穷--穷( )尽相--相安( )事--事( )人为--为( )不仁---仁义道( )--德高( )重--重于( )山--山( )水尽-尽( )竭力--力( )纸背--背( )弃义--义无( )顾--顾全( )局--局( )不安--安( )若素--素不( )识--识( )老马--马( )成功--功( )垂成--成千( )万--万( )灯火--火( )银花--花言( )语--语( )心长--长驱( )入--入( )三分--分( )抗礼--礼尚往( )--来者( )追--追本( )源--源( )不绝--绝( )仅有--有气( )力--力( )从心--心平( )和--和( )托出--出头( )面--面( )耳赤--赤胆忠( )

范文九:八年级(下)《爱莲说》《芙蕖》复习案

一、文学常识积累: 《芙蕖》作者李渔,清代戏曲理论家、创作家。原名仙侣,字谪凡,号天徒,后改名为渔,又号笠翁,人称“东方莎士比亚”。代表作有《闲情偶寄》、《笠翁十种曲》。

芙蕖,又叫 , , , 等。

二、给下列划线的字注音: 效颦( ) 群葩( ) 芙蕖( ) 日上日妍(

飘飖( )之态 袅娜( )( )之姿 迨( ) 菡萏( )( ) 徂( ) 蒂( )下生蓬(

并擎( ) 异馥( ) 齿颊( ) 塞( )责

殆( ) 草菅( )其命

三、解释下列划线词的意思: 倚( )此为命 非故效颦( ) 于茂叔而袭( )成说于前人也

以芙蕖之可人( ) 请备( )述之

过而不问之秋( )矣 有风既作飘飖( )之态

迨( )至菡萏成花 自夏徂( )秋 在人为应得之资( )者也

) )

此皆言其可目( )者也 可鼻( ) 异馥( ) 安身立命( ) 殆( ) 所谓不善养生而草菅其命( )者哉

四、解释下列词语在不同句子中的含义:

之:1.以芙蕖之可人( )2.请备述之(

3.过而不问之秋矣( )

然:1.然有根无树( )2.芙蕖则不然(

为:1.在花为分内之事( )2.为安身立命之地(

以:1.以芙蕖之可人( )2.望天乞水以救之(

备:1.请备述之( )2.又备经年裹物之用(

实: 1.蓬中结实( )2.有五谷之实而不有其名(

秋:1.过而不问之秋矣( ) 2.自夏徂秋(

五、解释下列句中被活用的词:

1.则又日高日上,日上日妍(日: )

2.可目、可鼻(目: )(鼻:

3.互芬齿颊(芬: )

4.又时病其漏(病: )

) ) ) ) ) ) ) )

六、解释下列重点语句:

1.有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿。

2.此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。

3.前此后此皆属过而不问之秋矣。

4.及花之既谢,亦可告无罪于主人矣。

5.则又日高日上,日上日妍。

6.有五谷之实而不有其名,兼百花之长而各去其短。

7.以芙蕖之可人,其事不一而足,请备述之。

8.无一时一刻不适耳目之观,无一物一丝不备家常之用者也。

9.殆所谓不善养生而草菅其命者哉。

七、回答下列问题:

1.“以芙蕖之可人,其事不一而足,请备述之”,这一句在文中的作用是什么?

2.本文是从哪些方面来述“芙蕖之可人”的?重点详写什么?为什么这样安排?

3. 文章介绍芙蕖时,从“可目”“可鼻”“可口”“可用”四个方面依次介绍,这种安排有什么好处?

4. 文章最后一段表达了作者怎样的情感?

5.本文说芙蕖“可目”“可鼻”“可口”“可用”,除此之外,你认为芙蕖还可怎样?

6.“予四命之中,此命为最”是什么意思?表达了作者怎样的情感?

八、判断下列句子所使用的修辞方法:

1.有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿。( )

2.乃复蒂下生蓬,蓬中结实。 ( )

3.及花之既谢,亦可告无罪于主人矣。 ( )

4.种植之利有大于此者乎? ( )

1.答:点明文章的主旨,总领全文。“请备述之”还有引出下文的作用。2.答:从可目、可鼻、可口、可用这四个方面来叙述的。详写“可目”。因为芙蕖胜过群芳的地方,在“可用”“可口”方面非常明显,略一指出就够了。“可鼻”方面,荷花的香味较为一般。只有“可目”这点,优点甚为突出,而且作为一种花,主要功用当然是供人观赏,所以本文以“可目”为重点,详加描写。3.答:这种安排与人们接触、认识芙蕖时先观其花、近闻其香,然后再尝其果、用其叶的一般顺序相一致,符合人们的认识规律。4.答:对芙蕖的喜爱以及不能大量种植的遗憾。

5.答:可听。细雨敲打荷叶的声音、荷花绽放的声音、风掠过荷塘的声音都是非常美妙的。6.答:我的四个生命攸关的东西中,这芙蕖是最为重要的。表达了对芙蕖的极度喜爱之情。

(二)比较阅读,探讨问题

爱莲说全文

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

7、解释加点的词。

(1)陶后鲜有闻。 鲜: (2)濯清涟而不妖。 濯:

(3)亭亭净植。 植: (4)相与步于中庭。步:

8、翻译下面句子。

()予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

()庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏影也。

9、《爱莲说》中用来比喻君子即不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是:

10、作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?

11、甲文运用了 的表现手法,寄予了作者不慕名利、洁身自好的生活态度;乙文运用了借景抒情的手法,抒发了 作者 心情。

(三)阅读《芙蕖》选段,回答问题。

群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然:自荷钱出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿,是我于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。

12、解释句中加点的词语。

(1)群葩当令时 葩: (2)此皆言其可目者也 。可目:

(3)过而不问之秋矣 秋: (4)自夏徂秋 徂:

13、用现代汉语翻译下列句子。

()有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿

()此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。

14、语段主要写了“芙蕖”哪一方面内容?是按什么顺序写的?(提示:第一问注意把握中心句,第二问注意起连接作用的词句)

15、语段主要写了芙蕖的什么特点?(抓住描写芙蕖的重点词句来归纳)

16、你能写出芙蕖的几种别称?

范文十:八年级(下)《爱莲说》《芙蕖》复习案

八年级(下)《爱莲说》《芙蕖》复习案

执笔:韩冰凌 审核:九年级语文组 时间: 课时 2

一、课前导学

学习目标

1、通过再次学习,巩固两篇文言文的基本知识。

2、通过朗读,再次品味作品中精美的语言。

3、比较阅读,体会不同体裁的文章表现同一题材内容的不同写作特点。

学习过程

一、品读两篇文章,品味精美的语言,写出自己的阅读感受。

二、知识梳理

(一)积累整合

1、给下列加点字注音或根据拼音写汉字

可爱者甚蕃( ) 出淤泥而不染( ) zhuó( )清涟而不..

妖 陶后鲜有闻( ) 草jiān( )人命 效颦( ) 群葩( ) ...

飘繇( )菡萏( ) 迨( )异fù( ) ....

2、下列词语中有四个错别字,找出并改正。

A、香远益清 亭亭静植 娇姿欲滴 互芬齿颊( )

B、安身立命 草管人命 洋洋大观 时移事迁( )

C、快炙人口 绝无仅有 事与愿违 与众不同( )

D、胸有成竹 接重而至 旮旮旯旯 蝉噪林静( )

3、、《爱莲说》的作者是;《芙蕖》一文选自 作者 (朝代) 家 。“芙蕖”也叫 、

4、、《爱莲说》的结构,可以概括为:一条线索,即以为线索;两个陪

衬,即以 为莲的总陪衬,以 和 作为莲的旁衬和反衬;

三种类型,即以写三种花来写三种人: 、 、 。

5、下列加点词语解释不当的一项是( )

A、濯清涟而不妖。 濯:洗。 妖:妖媚

B、植数茎以塞责,又时病其漏。 病:疾病。这里做动词用,得病。

C、不至白露为霜而能事不已。 已:停止。

D、兰帐玉人睡觉,怪春衣、雪霑琼缀。 睡觉:睡醒。

6、古诗积累。

(1) ,芙蓉向脸两边开。

(2)接天莲叶无穷碧, 。

(3)细看来,不是杨花, 。

(4)五月渔郎相忆否?小楫轻舟, 。

(二)比较阅读,探讨问题

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

7、解释加点的词。

(1)陶后鲜有闻。 鲜:

(2)濯清涟而不妖。 濯:

(3)亭亭净植。 植:

(4)相与步于中庭。步:

8、翻译下面句子。

()予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

()庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横(héng),盖竹柏影也。

9、《爱莲说》中用来比喻君子即不与世俗同流合污,又不孤高自傲的句子是:

10、作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?这样写有什么作用?

11、甲文运用了好的生活态度;乙文运用了借景抒情的手法,抒发了 心情。

(三)阅读《芙蕖》选段,回答问题。

群葩当令时,只在花开之数日,前此后此皆属过而不问之秋矣。芙蕖则不然:自荷钱出水之日,便为点缀绿波;及其茎叶既生,则又日高日上,日上日妍。有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿,是我

于花之未开,先享无穷逸致矣。迨至菡萏成花,娇姿欲滴,后先相继,自夏徂秋,此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。及花之既谢,亦可告无罪于主人矣;乃复蒂下生蓬,蓬中结实,亭亭独立,犹似未开之花,与翠叶并擎,不至白露为霜而能事不已。此皆言其可目者也。

12、解释句中加点的词语。

(1)群葩当令时 葩:

(2)此皆言其可目者也 。可目:

(3)过而不问之秋矣 秋:

(4)自夏徂秋 徂:

13、用现代汉语翻译下列句子。

()有风既作飘飖之态,无风亦呈袅娜之姿

()此则在花为分内之事,在人为应得之资者也。

14、语段主要写了“芙蕖”哪一方面内容?是按什么顺序写的? (提示:第一问注意把握中心句,第二问注意起连接作用的词句)

15、语段主要写了芙蕖的什么特点?(抓住描写芙蕖的重点词句来归纳)

16、你能写出芙蕖的几种别称?

(四)赏读课外美文,探究问题。

洁身自好的莲花

一提到莲花,人们会自然地联想到莲叶上滚动的露珠,也许还会想到宋代文人周敦颐的《爱莲说》,对“莲之出淤泥而不染”的高尚品格肃然起敬。 20世纪70年代,德国植物学家在研究植物叶面时发现,光滑的叶子表面有灰尘,要先清洗才能在显微镜下观察,而莲叶等叶面却总是干干净净。他们利用人造的灰尘粒子污染玉兰、林山毛榉、莲花、芋、甘蓝等植物的叶面,然后用人造雨清洗2分钟,使雨滴滑落,再观察叶面灰尘粒子残留状况。实验发现,有些植物叶面残留的污染物多达40%,而莲花等植物叶面的污染物残留比例均小于5%。这就是所谓的莲花效应。 那么,是什么原因导致了这种莲花效应呢?

通过电子显微镜,我们可以观察到莲叶表面存在着非常复杂的多重微米、纳米级的超微结构。莲叶表面上有一些微小的蜡质颗粒,并且覆盖着无数个约10微米的突包,每个突包的表面又布满了直径仅为几百纳米的更细的绒毛。在突包间的凹陷部分充满着空气,从而使得在尺寸上远大于

这种结构的灰尘、雨水等落在叶面上,不会大范围直接接触叶面,而是隔着一层极薄的空气,并且其能接触的点也只是叶面上若干个凸起的点。 这是自然界中生物长期进化的结果。正是这种特殊的超微结构,使得莲叶表面不沾水滴,可以保持清洁:当莲叶上有水时,水会在自身表面张力的作用下形成球状,风吹动水珠在叶面上滚动时,水珠可以沾起叶面上的灰尘,并从上面高速滑落。这种自洁能力对于防止病原体的入侵也有着特别的意义。像莲花这样的植物,就是生长在很“脏”的环境中也不容易生病。因为即使病原体到了其叶面上,一经下雨就会随雨水冲走;如果不下雨,叶面很干燥,病原体还是生存不了。

莲花的这种自洁功能引起了科学家们的极大兴趣。他们努力模仿这种表面,使应用研究迅速发展。20世纪末,基于“莲花效应”的涂料陆续问世,在越来越多的建筑中得到应用。不久的将来,我们的周围将会出现不会脏的地板、墙壁和没有灰尘的无线电用品。

17、第一段中写到“莲之出淤泥而不染”的高贵品质,其作用是什么?

18、请根据第二段文意,简要解释“莲花效应”

19、指出下列句子中加点词所指代的内容。

(1)这是自然界中生物长期进化的结果。

(2)莲花的这种自洁功能引起了科学家们的极大兴趣。

20、“莲花效应”能给植物本身带来哪些好处?请根据文意简要回答。

附《爱莲说》译文

水中和陆地上各种草树木的花,值得喜爱的很多。东晋的陶渊明唯独喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世人很喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花(因为它)从淤泥里长出来却不被沾染,在清水里洗涤过,但是并不显得妖媚,它的茎中空外直,不缠生藤蔓,不旁出冗枝,香气传得很远,(使人觉得)越发清幽,笔挺而洁净地立在那里,可以在远处观赏,却不能靠近它玩弄啊。 我认为菊,是花中的隐士;牡丹,是花中富贵的花;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,陶渊明之后就很少听说了。对于莲花的喜爱,同我一样的还有谁呢?对于牡丹的喜爱,人应该是很多了